fbpx

Eila Ilenius, Näyttelijän yökirja

Näyttelijän yökirja

Avain 2018

Ei kun­nia, ei mai­ne vaan tai­to kes­tää.
(Anton Tše­ho­vin Lokin Nina)

Kir­ja teat­te­rin kat­so­jil­le, teat­te­ri­työn teki­jöil­le ja har­ras­ta­jil­le jul­ki­suu­den kehän kum­mal­la­kin puo­len.
Eila Ile­nius avaa työ­päi­vä­kir­jo­jaan. Hän on valin­nut 128 roo­li­työn­sä jou­kos­ta 5 eri näy­tel­män työ­pro­ses­sien kuvauk­set eri ohjaa­jien kans­sa har­joi­tuk­sis­ta vii­mei­seen esi­tyk­seen. Täl­lais­ta näyt­te­li­jän itse­tuot­ta­maa sisäis­ten pro­ses­sien kuvaus­ta ei juu­ri ole kir­jal­li­suu­des­sa aiem­min käsi­tel­ty. Muis­tel­ma­teok­set kes­kit­ty­vät yleen­sä uran ulkoi­siin tapahtumiin.

Tilaa kirja suoraan kustantajan sivuilta ja hyödynnä alennuskoodi!

Alen­nus­koo­di:   LAVA

Alen­nus­koo­dia hyö­dyn­tä­mäl­lä saat kir­jan 30 € etu­hin­taan. Ostok­sil­le pää­set heti alla ole­van pai­nik­keen kautta!

Kir­ja on saa­ta­vis­sa pait­si Avai­men sivuil­ta myös kir­ja­kau­pois­ta ja lai­nat­ta­vis­sa kirjastoista.

… Mer­kin­tö­jen arvo on sii­nä, että nyt kir­joit­taa koke­mus-asian­tun­ti­ja, joka välit­tää hil­jais­ta tie­toa näyt­te­li­jän työs­ken­te­ly­pro­ses­sis­ta ja näyt­te­li­jän ja ohjaa­jan yhteis­työs­tä… Näyt­te­li­jän yökir­jo­ja on ilo lukea.
Han­na Hela­vuo­ri, TIN­FOn joh­ta­ja, Ämy­ri (Suo­men Näyt­te­li­jä­liit­to) 2 /2018.

E.I. valot­taa teok­ses­saan teat­te­rin maa­il­maa har­vi­nai­sel­la taval­la… Hän on ollut ahne oppi­maan upeil­ta dra­maa­ti­koil­ta ja ohjaa­jil­ta, hän on kuun­nel­lut lähim­pi­ään mis­sä kol­le­goi­ta ja krii­ti­koi­ta, hän on hake­nut ja saa­nut tilan kas­vaa… Har­vi­nai­nen teos…teatteriopiskelijoille kurs­si­kir­jan veroi­nen.
Kaa­ri­na Nas­ki, Ank­ku­ri (Kot­ka) 18.4.2018.

…teks­ti on mukaan­sa­tem­paa­vaa luet­ta­vaa… Har­joi­tus­pro­ses­sit avau­tu­vat kou­riin­tun­tu­vas­ti… Yksi hie­man uhriu­tu­va perus­te­lu Ile­niuk­sel­la on: hän halu­aa tuo­da kir­jal­la esiin jul­ki­suu­des­sa tun­te­mat­to­man näyt­te­li­jä­kun­nan työn. Ansiok­kaan uran teh­neel­le, ylei­ses­ti mer­kit­tä­vän kir­jan kir­joit­ta­neel­le Ile­niuk­sel­le moi­nen asen­ne on tar­pee­ton.
Nina Jääs­ke­läii­nen, Teatteri&Tanssi+Sirkus 5 /2018.

…Kir­ja ei ole pelk­kää päiväkirjaa…jokaista osio­ta poh­jus­te­taan… Avoin pal­jaus ja hyvät omat jäl­ki­kä­teen kir­joi­te­tut ana­lyy­sit ja yhteen­ve­dot vaih­te­le­vat.”
Sari Jaa­ti­nen, Repliik­ki (Suo­men Har­ras­ta­ja­teat­te­ri­liit­to) 2/ 2018.

… Jos kir­jal­ta odot­taa raflaa­via pal­jas­tuk­sia, niin pet­tyy ras­kaas­ti. Se ker­too ihmi­sis­tä ja jän­nit­teis­tä­kin, mut­ta se on kaik­kea muu­ta kuin juo­ru­kir­ja.
Päi­vi Taus­si, Kymen Sano­mat 2.6.23018.