Hämeenlinna, Ruuttanäyttämö

Ohjelmisto 2019:

Kesäl­lä 2019 Ruut­tik­sel­la näh­dään Simo Perä­mäen kir­joit­ta­ma ja Pet­ri Lis­kin ohjaa­ma fars­si­ko­me­dia:

AKATTOMAN KYLÄN ONNI

 

Son­ni­kor­ven kyläs­sä asuu pelk­kiä poi­ka­mie­hiä. Kyläyh­dis­tyk­sen, Son­ni­kor­ven Sin­kut ry:n nok­ka­mies Onni Aho­la esit­täy­tyy ’kol­man­nen pol­ven poi­ka­mie­hek­si’… Yhdis­tyk­sen anka­rat sään­nöt vaa­ti­vat mie­hil­tä sink­kue­lä­mää, joka sol­juu arki­sen har­maa­na, vail­la yllä­tyk­siä. Mut­ta kuin­ka olla­kaan, kaa­mea kar­jufluns­sa iskee Kär­sä-Kei­sa­rin suur­si­ka­laan ja kaik­ki kar­jut mää­rä­tään roko­tet­ta­vik­si! Pii­kit­tä­jäk­si Onnin pos­su­pa­lat­siin mars­sii van­nou­tu­nut van­ha­pii­ka, eläin­lää­kä­ri Meri Vaah­te­ra. Saman tien tila mää­rä­tään karan­tee­niin. Niin­pä Onni ja Meri jou­tu­vat olo­suh­tei­den pakos­ta asus­te­le­maan yhdes­sä tilal­la seit­se­män viik­koa. Vapau­dut­tu­aan karan­tee­nis­ta mies­par­ka jou­tuu ’sink­ku­vel­jien­sä’ kent­tä­oi­keu­teen ris­ti­kuu­lus­tel­ta­vak­si Merin kans­sa viet­tä­mis­tään vii­kois­ta. Son­ni­kor­ven Sin­kut ajau­tuu his­to­rian­sa pahim­paan krii­siin, jon­ka pur­ka­mi­nen edel­lyt­tää radi­kaa­lia muu­tos­ta.

Mil­lais­ta muu­tos­ta? Sen ker­too tämä hul­va­ton fars­si­ko­me­dia Tuu­lok­sen WPK:n Ruut­ta­näyt­tä­möl­lä.

Teki­jät:

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Ensi-ilta 27.6.2019 klo 19.

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Lip­pu­va­rauk­sia ote­taan vas­taan nume­ros­sa

0400 756 429
tai säh­kö­pos­tit­se:

Kesä­teat­te­ria kes­kel­lä kau­nein­ta Suo­mea, TUU­LOK­SES­SA!

Tuu­lok­sen WPK:n talo, Pan­nu­jär­ven­tie 66, 14820 Tuu­los
puhe­lin: 0400 756 429

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

http://ruuttanayttamo.net