fbpx

Hamina, Bastionin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

Kesä­kuun alus­sa Hami­nas­sa aloit­taa uusi, ammat­ti­mai­ses­ti toi­mi­va kesä­teat­te­ri. Hami­na Tat­toon alu­eel­la toi­mi­val­la Bas­tio­nin kesä­teat­te­ril­la on ensim­mäi­se­nä toi­min­ta­vuo­te­naan ohjel­mis­tos­saan kak­si eri näy­tel­mää, joi­ta kum­paa­kin esi­te­tään vii­si ker­taa. Ensim­mäi­se­nä vuo­ros­sa on Tuo­mas Kyrön teok­siin poh­jau­tu­va Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja ja poi­ka. Elo­kuus­sa Bas­tio­nin kesä­teat­te­ris­sa näh­dään her­vot­to­man haus­ka Saik­kua, kii­tos –esi­tys.

MIELENSÄPAHOITTAJA JA POIKA

KE 5.6. klo 18:00
TO 6.6. klo 18:00
PE 7.6. klo 18:00
LA 8.6. klo 13:00 ja 19:00

Val­ta­kun­nan val­loit­ta­nut Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja on kir­jai­li­ja Tuo­mas Kyrön luo­ma hah­mo. Niin haus­ka ja vii­sas, niin tosi ja tar­peel­li­nen ja samal­la, myön­ne­tään pois, ihan mah­do­ton jää­rä.
Tari­nan her­sy­vä huu­mo­ri on tai­tet­tu elä­män poh­jim­mai­sel­la hai­keu­del­la, kome­dian sävyt ovat syväs­ti suo­ma­lai­sia. Kes­kiös­sä isä, jon­ka mie­li niin hel­pos­ti pahoit­tuu. Isän voin­nis­ta ja tou­huis­ta on ali­tui­seen huo­lis­saan hänen aikui­nen poi­kan­sa.
Sei­ja Hol­man dra­ma­ti­soin­ti poh­jau­tuu Tuo­mas Kyrön teok­siin Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja, Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja ja rus­kea kas­ti­ke ja Miniä. Maus­tee­na käy­tet­ty myös kir­jai­li­jan Hel­sin­gin Sano­mis­sa ilmes­ty­nei­tä kolum­ne­ja. Tuo­mas Kyrön teok­siin poh­jau­tu­van näy­tel­män roo­leis­sa näh­dään Esko Roi­ne ja Aimo Räsä­nen.

Näyt­te­li­jät: Esko Roi­ne, Aimo Räsä­nen
Dra­ma­ti­soin­ti: Sei­ja Hol­ma
Ohjaus: Mari­ka Vapaa­vuo­ri

SAIKKUA, KIITOS !

KE 7.8. klo 18:00
TO 8.8. klo 18:00
PE 9.8. klo 18:00
LA 10.8. klo 13:00 ja 18:00

Yli 350 esi­tys­tä ja 100.000 tyy­ty­väis­tä kat­so­jaa!
Saik­kua, kii­tos! on Stand-up koo­mik­ko Ismo Lei­ko­lan ja näyt­te­li­jä Kal­le Pyl­vä­näi­sen kir­joit­ta­ma rie­mas­tut­ta­va esi­tys, joka irvai­lee lähes kai­kel­le sai­ras­ta­mi­seen liit­ty­väl­le. Illan aika­na sel­vi­ää voit­taa­ko ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri lää­kä­rei­den suo­men­mes­ta­ruus­kil­pai­lut vai kor­jaa­ko potin Eiran yksi­tyi­nen plas­tiik­ka­toh­to­ri.
Pii­pah­dam­me luo­mu­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­la ja kuu­lem­me vale­po­ti­laa­na aktii­vi­ses­ti toi­mi­van Ola­vin vii­mei­set kuu­lu­mi­set. Sai­raa­lan yli­lää­kä­ri ja hänen orkes­te­rin­sa Duo Aspi­rin antaa kai­kes­sa karuu­des­saan oman maus­teen­sa esi­tyk­seen, tul­ki­ten Ismo Lei­ko­lan jäl­jit­te­le­mät­tö­mäl­lä tyy­lil­lä teh­ty­jä lau­lu­ja.
Ympä­ri Suo­mea esi­tet­ty näy­tel­mä on muu­ta­mas­sa vuo­des­sa kerän­nyt usko­mat­to­man mää­rän esi­tyk­siä ja ylei­söä. Aihe on kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le tut­tu: ter­veys ja sai­raus, ter­veys­kes­kuk­set ja sai­raa­lat, lää­kä­rit, poti­laat ja sai­raan­hoi­ta­jat. Nau­ru on kai­ku­nut ympä­ri Suo­mea ja vähän ulko­mail­la­kin. Lois­ta­vat näyt­te­li­jät Mik­ko Kivi­nen, Vil­le Kes­ki­lä ja Kal­le Pyl­vä­näi­nen esiin­ty­vät useis­sa roo­leis­sa nau­ru­her­mo­ja kut­kut­ta­vas­ti. Eikä nau­rul­le tun­tui­si ole­van lop­pua.

Näyt­te­li­jät: Mik­ko Kivi­nen, Vil­le Kes­ki­lä ja Kal­le Pyl­vä­näi­nen
Käsi­kir­joi­tus: Ismo Lei­ko­la ja Kal­le Pyl­vä­näi­nen
Sovi­tus ja ohjaus: Otto Kaner­va ja työ­ryh­mä

ESI­TYS­TIE­DOT

Esi­tys­ten kes­to noin 2 tun­tia sis. väliai­ka

Perus­lip­pu 29,50 euroa
Elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, lap­si 24,50 euroa

Lipun­myyn­ti lippu.fi myyn­ti­pis­teis­sä sekä R-kios­keil­ta tai lippu.fi net­ti­si­vuil­ta.
Liput Hami­nas­sa K-Super­mar­ket Kanuu­nas­ta.
Lip­pu­ja saa myös ovel­ta tun­tia ennen, mikä­li esi­tys ei ole lop­puun­myy­ty.
Ryh­mät ja väliai­ka­tar­joi­lut sekä lisä­tie­dus­te­lut info@bastionteatteri.fi

Bas­tio­nin Kesä­teat­te­ri sijait­see osoit­tees­sa Raa­ti­huo­neen­ka­tu 12, 49400 Hami­na
www.bastionteatteri.fi
info@bastionteatteri.fi