fbpx

Valtakunnallista näkyvyyttä edullisesti!

Haluatteko saada yrityksellenne tai tapahtumallenne laajaa näkyvyyttä edullisesti?

Kesateatterit.fi -sivus­to on saa­vut­ta­nut suu­ren suo­sion vii­meis­ten vuo­sien aika­na ja suo­sio kas­vaa hui­maa vauh­tia. Teat­te­ri­ha­ku­ja sivus­tol­lam­me teh­dään vuo­sit­tain yli mil­joo­na ja seson­gin aika­na yksit­täi­siä vie­rai­li­joi­ta sivus­tol­lam­me oli yli 700 000.

Olem­me liit­ty­neet myös Face­boo­kiin (vuon­na 2017), joka on tuo­nut run­saas­ti lisää kiin­nos­tu­nei­ta kävi­jöi­tä sivus­tol­lem­me. Löy­dät mei­dät Face­boo­kis­ta nimel­lä @Kesateatterit.fi

Ilmoit­ta­jil­le sivus­to tar­jo­aa nyt edul­li­ses­ti mah­dol­li­suu­den tavoit­taa kesä- ja har­ras­ta­ja­teat­te­rei­den ystä­vät (joi­hin kuu­luu pal­jon myös lap­si­per­hei­tä) valtakunnallisesti!

Myös Google arvos­taa sivus­toam­me kor­keal­le haku­tu­lok­siin.
Tie­sit­hän, että suo­si­tuil­la verk­ko­si­vuis­toil­la ole­vat lin­kit (jot­ka osoit­ta­vat omal­le verk­ko­si­vus­tol­le­si) ede­saut­ta­vat myös omaa haku­ko­neop­tioin­tia­si. Eli lin­kit suo­si­tuil­la sivus­toil­la vai­kut­ta­vat posi­tii­vi­ses­ti oman verk­ko­si­vus­to­si hakukonenäkyvyyteen.

Esi­merk­ke­jä mainoksista:

Etusi­vul­le tai valit­se­mal­le­si Maa­kun­nan -etusi­vul­le voi­daan sijoit­taa lyhyt teks­ti­link­ki tai logo, joka toi­mii link­ki­nä tei­dän omal­le verkkosivustolle.

Maa­kun­ta -sivuil­le voi­daan sijoit­taa myös kuvamainoksia/bannereita, jot­ka toi­mi­vat link­kei­nä verkkosivustollenne.

Haluai­sit­ko suu­rem­man kuvan tai ban­ne­rin sivul­lem­me? Jotain muuta?

Ole yhtey­des­sä, niin mie­ti­tään juu­ri tei­dän tar­pei­siin rää­tä­löi­ty vaihtoehto!

Myynti ja ilmoitukset:

Mika­Mai­nos Oy
Mika Sai­nio
puh. 050 528 7782
mika.sainio@mikamainos.fi
Media­kort­ti

Kim­mo Sal­mi
puh. 040 5241897
prokimmen@gmail.com

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!