Imatra, IRTI-Teatteri

Ohjelmisto 2019:

SYNTIPUKKI – Agapetuksen hillitön hupailu

Näytelmä, jossa roolit arvotaan jokaisessa esityksessä – kolmeen kertaan!

Tava­ra­ta­lo Sam­po vuo­den 1993 lama-Suo­mes­sa. Nei­ti Salo on töpän­nyt kemi­kaa­lio­sas­tol­la ja hänet on käs­ket­ty puhut­te­luun hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö her­ra Aron toi­mis­to­huo­nee­seen. Vält­tääk­seen tule­vat hau­kut nei­ti Salo esit­tää idean asia­kas­pa­laut­teen vas­taa­not­ta­jan, “syn­ti­pu­kin” palk­kaa­mi­ses­ta tava­ra­ta­loon. Pes­tin saa aika­mies­poi­ka Koik­ka­lai­nen, joka pyr­kii työ­hön tava­ra­ta­lo saa­dak­seen enol­ta saa­mien perin­tö­ra­ho­jen jat­kok­si pää­omaa perus­taak­seen ”pis­se­rian”.
Pää­see­kö syn­ti­puk­ki kos­kaan syn­neis­tään?

IRTI-ryh­mä puhal­taa eloon Aga­pe­tuk­sen vuo­den 1930 klas­sik­ko­teks­tin, jon­ka haas­teet näky­vät myös 2010-luvul­la. Somen ja viha­pu­heen maa­il­mas­sa syn­ti­puk­kia etsi­tään agres­sii­vi­ses­ti kes­kus­te­lu­pals­toil­la ja leh­tien otsi­kois­sa. Syn­ti­puk­ki on nykyi­sen IRTI-ryh­män vii­mei­nen yhtei­nen pro­duk­tio ja se pyri­tään toteut­ta­maan teks­til­le uskol­li­sel­la taval­la – jokai­ses­sa esi­tyk­ses­sä roo­lit arvo­taan näyt­te­li­jöi­den kes­ken, jopa kol­meen ker­taan! Näin heil­lä ei ole teat­te­ril­le tul­les­saan hajua­kaan sii­tä, min­kä osan he jou­tu­vat esi­tyk­ses­sä näyt­te­le­mään.

Esi­tyk­set:

Tou­ko­kuu: Sisäe­si­tyk­set IRTI-teat­te­ris­sa (Ase­mäen­tie 6, 55120 Imat­ra)
4.5. 18:00, ENSI-ILTA
9.5. 18:30
11.5. 18:00
12.5. 16:00
17.5.18:30
18.5. 18:00

Kesä­kuu: Ulkoe­si­tyk­set Ase­ma­pai­kan kesä­teat­te­ris­sa (Vir­ta­ku­ja 4, 55100 Imat­ra)
9.6. 16:00
11.6. 18:0012.6. 18:00
18.6. 18:00
19.6. 18:00
25.6. 18:00

Liput:

15€ | 13€ (elä­ke­läi­set) | 11€ (lap­set, opis­ke­li­jat, työt­tö­mät)
Varauk­set irti.teatteri@gmail.com tai +358456153119.
Osto kätei­sel­lä pai­kan pääl­tä. Kysy myös ryh­mä­tar­jouk­sia!

Työ­ryh­mä:

Lau­ri Halt­so­nen – ohjaus

Näyt­te­li­jät:
IRTI-ryh­mä
(Atte Asi­kai­nen, Emmi Asti­kai­nen, Jani­ka Gröhn, Mar­kus Häk­ki­nen, Vie­na Kos­ta­mo)

Pau­lii­na Puus­ti­nen – puvus­tus
Oona Jak­ku – mas­kit ja kam­pauk­set
Juha Jor­mak­ka – valo­ku­vat
Emmy Halt­so­nen – valo- ja ääni­suun­nit­te­lu
Eli­na Kuk­ko­nen – mark­ki­noin­ti ja vies­tin­tä
Rii­na Tans­ka­nen – some­pö­hi­nä ja con­sep­tart
Simon Kiu­ru – musii­kit
Vil­le-Pek­ka Lam­berg – lavas­teet
Sami Ket­tu­nen ja Jani­ta Ket­tu­nen – koreo­gra­fia
Eetu Lam­pi – akro­ba­tia & koreo­gra­fia

Teks­ti – Aga­pe­tus (kir­jai­li­ja) | Pek­ka Saa­ris­to (dra­ma­ti­soi­ja)

Ter­ve­tu­loa!

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!