Jalasjärvi, Keskikylän Nuorisoseura

Ohjelmisto 2019: 

NAAMAKIRJA

 

Kes­ki­ky­län nuo­ri­so­seu­ran teat­te­ri­ryh­mä mars­sit­taa laval­le kak­si per­het­tä, Kos­ki­set ja Jär­vi­set. Kos­ki­sil­la äly­pu­he­li­met ovat tär­kei­tä per­heen­jä­se­niä ja päi­vän kuu­lu­mi­set vaih­de­taan puhe­lin­ten takaa mutis­ten. Jär­vi­sil­lä per­heen­jä­sen­ten yhtei­nen har­ras­tus on naa­pu­ruk­sien face­book päi­vi­tys­ten kom­men­toin­ti. Kun Jär­vis­ten per­heen isän­tä päät­tää herät­tää kateut­ta naa­pu­ris­saan Kos­ki­ses­sa, kers­kai­le­mal­la face­boo­kis­sa uudel­la hie­nol­la kah­vin­keit­ti­mel­lään, saa naa­pu­ri aiheen kers­kua kun­non perin­tei­sel­lä pan­nu­kah­vil­la. Eikä kum­paa­kaan, kei­tin­tä tai pan­nua edes isän­nil­lä ole.…..

Mut­ta eihän naa­pu­ri sitä tie­dä. Täs­tä läh­tö­koh­das­ta per­heet ajau­tu­vat hul­lun­ku­ri­seen some­kil­pai­luun, jos­sa jopa avio­pa­ri kil­pai­lee kes­ke­nään face­book-kave­rei­den mää­räs­tä ja some­riip­pu­vuut­ta hoi­ta­vaa tera­peut­tia­kin kiin­nos­taa enem­män tin­der­hei­la, kuin poti­las. Per­hei­den loma­mat­koil­la mat­ka­taan aina ulko­mai­den aurin­ko­ran­noil­le asti… aina­kin some­päi­vi­tys­ten mukaan.

Kun tam­mi­kuun puo­li­vä­li koit­taa, las­ke äly­pu­he­lin kädes­tä­si ja mat­kaa kes­ki­ky­län Har­ju­laan kat­so­maan kis­sa­vi­deoi­den sijaan kome­di­aa: Naa­ma­kir­ja, jos­sa Kos­ki­sen ja Jär­vi­sen per­heet kohel­ta­vat itsen­sä läpi face­book -val­hei­den, osoit­taen ylei­söl­le sen, miten naa­ma­kir­jaa ei kan­na­ta käyt­tää.

Teki­jät:

Käsi­kir­joi­tus Juha­ni Aho ja ohjaus Vil­le Ort­ten­vuo­ri
Yhteis­työs­sä: Kes­ki­ky­län nuo­ri­so­seu­ra, kyläyh­dis­tys ja Kuri­kan kan­sa­lais­opis­to

Esi­ty­sa­jat ja liput:

pe.11.1 klo 19.00, la 12.1 klo 19.00, su 13.1 klo 13.00, su 20.1 klo 13.00, pe 1.2 klo 19.00, la 2.2 klo 19.00, su 3.2 klo 13.00, pe 8.2 klo 19.00, la 9.2 klo 19.00, su 10.2 klo 13.00, su 10.2 klo 17.00, la 16.2 klo 19.00, pe 22.3 klo 19.00, la 23.3 klo 19.00, su 24.3 klo 13.00

Liput 15€, alle 12v 7€ (vain kätei­nen) sisäl­täen väliai­ka­tar­joi­lun

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

 Tie­dus­te­lut ja varauk­set: p. 040-7647010 klo 17 jäl­keen (ei teks­ti­vies­te­jä)

Jalas­jär­vel­lä Kes­ki­ky­län Har­ju­las­sa, Hul­kon­tie 10, 61710 Pen­tin­mä­ki (Jalas­jär­vi)

Koti­si­vut:

http://www.jalasjarvenkylat.fi/keskikyla

http://www.keskikyla.net/