Jalasjärvi, Ylivallin Fällyteatteri

Ohjelmisto 2019:

KYLLÄ AIKA TAVARAN KAUPITTELOO

Kesäl­lä 2019 tava­taan taas Hem­pan ja Hel­lun baa­rin väkeä, aika ja kul­ki­jat ovat ohit­ta­neet baa­rin ja vaik­ka ohi­me­ne­vä tie­kin sai uut­ta murs­ket­ta pin­taan­sa niin asiak­kaat ovat vähen­ty­neet eikä Hem­pan kor­jaa­mol­la­kaan rii­tä huol­let­ta­via kuor­mu­rei­ta. Näh­kääs Juk­kis muut­ti Viroon ja aloit­ti siel­lä uuden yri­tyk­sen ja Ranen Sisu sanoi sopi­muk­sen irti ja odot­taa moot­to­ri­re­mont­tia  taka­pi­hal­la. Ainut jat­ku­vas­ti kor­jaa­mis­ta vaa­ti­va kone on Muk­ka­lan vaa­rin mope­di!

Täs­tä tilan­tees­ta sui­vaan­tu­nee­na Hel­lu ilmoit­tau­tui yrit­tä­jä­kurs­sil­le ja muut­ti sen takia toi­sel­le puo­lel­le Suo­mea. Aja­tuk­se­na on kek­siä täl­le baa­ril­le ja kor­jaa­mol­le kor­vaa­vaa toi­min­taa, ja nyt Hel­lu soit­taa Hem­pal­le kek­si­neen­sä uut­ta toi­min­taa kiin­teis­töl­le: tilal­le tulee ikäih­mis­ten pal­ve­lu­ta­lo! Hemp­pa­han ei tätä hevil­lä nie­le sil­lä kor­jaa­mos­ta teh­täi­siin asuk­kai­den huo­nei­ta ja askar­te­lu­pa­ja!!
Hemp­pa ei voi kuin myön­tyä suun­ni­tel­maan vaik­ka­kin hänen mie­les­tään Sotes­ta
tulee nyt SOTA, sil­lä kor­jaa­mos­taan hän aikoo pitää kyn­sin­ham­pain kiin­ni.
Muut kylä­läi­set innos­tu­vat asias­ta ja alka­vat suun­ni­tel­la niin työn­te­ki­jöi­den kuin asuk­kai­den­kin rek­ry­toin­tia ja sii­nä kar­toi­te­taan itse­kun­kin suku, kuka voi­si tul­la töi­hin ja kuka asu­maan taloon. Täl­lä tyy­lil­lä saa­daan­ki mel­ko seka­lai­nen seu­ra­kun­ta kool­le, ja kom­mel­luk­sil­ta­kaan ei voi­da vält­tyä!

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan Soten seu­rauk­sis­ta Fäl­ly­teat­te­rin tapaan, eli hymyil­lään kun taas tava­taan!!

Käsi­kir­joi­tus Suvi Val­ka­ma

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Ensi-ilta pe 5.7. klo 19
la 6.7. klo 19
ma 8.7. klo 19
ti 9.7. klo 19
to 11.7. klo 19
pe 12.7. klo 19
su 14.7. klo 13 lop­puun­myy­ty
ti 16.7. klo 19
to 18.7. klo 19
la 20.7. klo 19
su 21.7. klo 14 ja klo 19

Liput 15 e, ”iki­nuo­ret” 13 e, alle 12 v. Ilmai­sek­si, lipun hin­taan sisäl­tyy väliai­ka­kah­vit!

Varauk­set puh. 0400 285539 klo 11-18 väli­se­nä aika­na

TER­VE­TU­LOA VIIH­TY­MÄÄN KANS­SAM­ME!

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:
Muis­tat­te­han että meil­lä on katet­tu kat­so­mo.

Osoi­te: Kih­niön­tie 181, 61730 Jalas­jär­vi

Tie­dus­te­lut ja varauk­set p. 0400 285539

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut
http://www.fallyteatteri.fi/