fbpx

Jalasjärvi, Ylivallin Fällyteatteri

Ohjelmisto 2019:

KYLLÄ AIKA TAVARAN KAUPITTELOO

Kesäl­lä 2019 tava­taan taas Hem­pan ja Hel­lun baa­rin väkeä, aika ja kul­ki­jat ovat ohit­ta­neet baa­rin ja vaik­ka ohi­me­ne­vä tie­kin sai uut­ta murs­ket­ta pin­taan­sa niin asiak­kaat ovat vähen­ty­neet eikä Hem­pan kor­jaa­mol­la­kaan rii­tä huol­let­ta­via kuor­mu­rei­ta. Näh­kääs Juk­kis muut­ti Viroon ja aloit­ti siel­lä uuden yri­tyk­sen ja Ranen Sisu sanoi sopi­muk­sen irti ja odot­taa moot­to­ri­re­mont­tia  taka­pi­hal­la. Ainut jat­ku­vas­ti kor­jaa­mis­ta vaa­ti­va kone on Muk­ka­lan vaa­rin mope­di!

Täs­tä tilan­tees­ta sui­vaan­tu­nee­na Hel­lu ilmoit­tau­tui yrit­tä­jä­kurs­sil­le ja muut­ti sen takia toi­sel­le puo­lel­le Suo­mea. Aja­tuk­se­na on kek­siä täl­le baa­ril­le ja kor­jaa­mol­le kor­vaa­vaa toi­min­taa, ja nyt Hel­lu soit­taa Hem­pal­le kek­si­neen­sä uut­ta toi­min­taa kiin­teis­töl­le: tilal­le tulee ikäih­mis­ten pal­ve­lu­ta­lo! Hemp­pa­han ei tätä hevil­lä nie­le sil­lä kor­jaa­mos­ta teh­täi­siin asuk­kai­den huo­nei­ta ja askar­te­lu­pa­ja!!
Hemp­pa ei voi kuin myön­tyä suun­ni­tel­maan vaik­ka­kin hänen mie­les­tään Sotes­ta
tulee nyt SOTA, sil­lä kor­jaa­mos­taan hän aikoo pitää kyn­sin­ham­pain kiin­ni.
Muut kylä­läi­set innos­tu­vat asias­ta ja alka­vat suun­ni­tel­la niin työn­te­ki­jöi­den kuin asuk­kai­den­kin rek­ry­toin­tia ja sii­nä kar­toi­te­taan itse­kun­kin suku, kuka voi­si tul­la töi­hin ja kuka asu­maan taloon. Täl­lä tyy­lil­lä saa­daan­ki mel­ko seka­lai­nen seu­ra­kun­ta kool­le, ja kom­mel­luk­sil­ta­kaan ei voi­da vält­tyä!

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan Soten seu­rauk­sis­ta Fäl­ly­teat­te­rin tapaan, eli hymyil­lään kun taas tava­taan!!

Käsi­kir­joi­tus Suvi Val­ka­ma

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Ensi-ilta pe 5.7. klo 19
la 6.7. klo 19
ma 8.7. klo 19
ti 9.7. klo 19
to 11.7. klo 19
pe 12.7. klo 19
su 14.7. klo 13
ti 16.7. klo 19
to 18.7. klo 19
la 20.7. klo 19
su 21.7. klo 19

Liput 15 e, ”iki­nuo­ret” 13 e, alle 12 v. Ilmai­sek­si, lipun hin­taan sisäl­tyy väliai­ka­kah­vit!

Varauk­set puh. 0400 285539 klo 11-18 väli­se­nä aika­na

TER­VE­TU­LOA VIIH­TY­MÄÄN KANS­SAM­ME!

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:
Muis­tat­te­han että meil­lä on katet­tu kat­so­mo.

Osoi­te: Kih­niön­tie 181, 61730 Jalas­jär­vi

Tie­dus­te­lut ja varauk­set p. 0400 285539

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut
http://www.fallyteatteri.fi/