fbpx

Juva, PUK - Partalan uusi kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

Par­ta­lan Uusi Kesä­teat­te­ri (PUK) aloit­taa toi­min­tan­sa kesäl­lä 2021.

Par­ta­lan Kunin­kaan­kar­ta­nol­la toi­mi­val­la Par­ta­lan Uudel­la Kesä­teat­te­ril­la on ensim­mäi­se­nä toi­min­ta­vuo­te­naan ohjel­mis­tos­sa kak­si eri näy­tel­mää, jot­ka tar­joa­vat viih­det­tä koko perheelle.

FINNVITSIT - UHKA IDÄSTÄ?

Finn­vit­sit - uhka idäs­tä? on humo­ris­ti­nen, musii­kin täyt­tä­mä ker­to­mus pie­nes­tä, suo­ma­lai­ses­ta kyläs­tä, Kir­kas­kos­kes­ta, sen värik­käis­tä asuk­kais­ta, kuu­lui­sis­ta vie­rais­ta ja ainut­laa­tui­sen kai­von vedes­tä. Tari­nan hah­mo­gal­le­ria on ehty­mä­tön. Sii­tä pitä­vät huo­len kak­si kan­san rakas­ta­maa imi­taat­to­ria Juk­ka Laak­so­nen ja Juha Lai­ti­la seu­ra­naan säih­ky­vä Ant­ti Taipale.

Rau­haa ja rak­kaut­ta uhku­va Kir­kas­kos­ken vesi sekä uhka idäs­tä ovat tuo­neet kylään Mela­nia ja Donald Trum­pin, Bir­git­te ja Emma­nuel Mac­ro­nin ja Vla­di­mir Puti­nin. Jen­ni Hau­kio ja Sau­li Nii­nis­tö ovat vet­tä jo var­maan­kin mais­ta­neet. Aina­kin se vai­kut­taa itse kylään, jos­sa lau­lu ja nau­ru rai­kaa ja rak­kauk­sia syntyy.

Kylään avioi­tu­nut kos­mo­po­liit­ti kos­mo­naut­ti, täh­tien väli­nen super­täh­ti Mal­la Pugat­so­va-Not­kel­mai­nen jär­jes­tää vuo­sit­tai­set ilta­mat, jos­sa täh­det seu­raa­vat toi­si­aan: Jeth­ro ja Sara, huu­to­kaup­pa­hur­jat Aki, Heli ja Mark­ku, Marion, Kake Ran­de­lin, Mei­ju Suvas, Elli Haloo Hel­sin­gis­tä ja Alma­kin ovat muka­na. Kylän rai­til­la tule­vat vas­taan myös Tom­mi Mäki­nen, Kimi Räikkönen.

Käsi­kir­joi­tus: Juha Lai­ti­la
Ohjaus: Otto Kaner­va
Ääni­maa­il­ma: Ant­ti Tai­pa­le
Roo­leis­sa: Ant­ti Tai­pa­le, Juk­ka Laak­so­nen ja Juha Laitila

Par­ta­lan Uusi Kesä­teat­te­ri on siir­tä­nyt esi­tyk­set kesäl­le 2021 koro­na­pan­de­mian vuok­si. Näy­tös­päi­vät jul­kais­taan mah­dol­li­sim­man pian.

Esi­tyk­sen kes­to noin 2 tun­tia sis, väliaika.

Perus­lip­pu 29,50 euroa
Yli 20 hen­gen ryh­mät 26 euroa / lippu

UPPO-NALLE UNELMOI

Eli­na Kar­ja­lai­sen rakas­tet­tu Uppo-Nal­le ran­tau­tuu Juval­le hei­nä­kuus­sa 2020! ESMO ry:n ensiil­taan tuot­ta­ma musiik­ki­sa­tu on ehti­nyt ihas­tut­taa paris­sa vuo­des­sa jo usei­ta lap­sia ja lap­sen­mie­li­siä.
Uppis ja Ree­ta, ystä­vät rak­kaat, poh­ti­vat syn­ty­jä syviä. Maa­il­man menoa lähel­lä ja kau­ka­na, ovat­ko letut hyviä, sekä peip­po­sia ja merel­lis­tä oloa, kuu­ta­moi­ta ja Kum­ma-Nal­le poloa. Peh­moi­nen ja pör­röi­nen satu vau­vas­ta vaa­riin. Uppo-Nal­le unel­moi läm­pöi­ses­tä, peh­moi­ses­ta tur­val­li­ses­ta majas­ta. Ystä­väs­tä, rak­kaas­ta parem­mas­ta maailmasta.

Uppo-Nal­le unel­moi –musiik­ki­sa­tu on Mat­ti Mak­ko­sen (1992/2018) läpi­sä­vel­tä­mä teos, jon­ka hän on muo­kan­nut ESMO ry:n tar­pei­den mukaan kol­mel­le solis­til­le sekä kama­riyh­tyeel­le. Kesäl­lä 2020 teok­ses­sa esiin­ty­vät jäl­leen teok­sen alku­pe­räi­set esiin­ty­jät, Joo­nas Asi­kai­nen (Uppo-Nal­le), Päi­vi Pyl­vä­näi­nen (Ree­ta) ja Eli­na Lindroos (Kum­ma­nal­le) taus­ta­nau­han kera. Teok­sen Libre­ton, Eli­na Kar­ja­lai­sen kir­jo­jen poh­jal­ta, on kir­joit­ta­nut Kira Boe­sen, joka on myös ohjan­nut pro­duk­tion. Nau­hal­la esiin­ty­vä kama­riyh­tye koos­tuu Mat­ti Mak­ko­ses­ta, sel­lo sekä Trio Tan­guan­gos­ta – Susan­na-Mies­ko­nen, viu­lu; Kir­si Laa­ma­nen, har­mo­nik­ka ja Mai­ja Tei­ka­ri, piano.

Par­ta­lan Uusi Kesä­teat­te­ri on siir­tä­nyt esi­tyk­set kesäl­le 2021 koro­na­pan­de­mian vuok­si. Näy­tös­päi­vät jul­kais­taan mah­dol­li­sim­man pian.

Esi­tyk­sen kes­to noin 45 min (ei väliaikaa)

Perus­lip­pu 15 euroa
Yli 20 hen­gen ryh­mät 12 euroa / lippu

Yhteys­tie­dot:
PUK - Par­ta­lan Uusi Kesä­teat­te­ri toi­mii Par­ta­lan Kunin­kaan­kar­ta­non van­han nave­tan tilois­sa osoit­tees­sa Par­ta­lan Kunin­kaan­kar­ta­no, Hut­tu­lan­tie 1, 51900 Juva.
Teat­te­ri sijait­see koko­nai­suu­des­saan sisä­ti­lois­sa ja nume­roi­ma­ton nouse­va kat­so­mo on 250 paikkainen.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.pukteatteri.fi