fbpx

Jyväskylä, Naissaaren Näyttämö

Ohjelmisto 2021:

ROBIN HOOD

Ter­ve­tu­loa Pit­kän­py­tin­gin­tiel­le! Tänä kesä­nä  Sherwoo­din met­säs­sä ja Not­ting­ha­min toril­la kihisee…

Robin Hoo­din on sovit­ta­nut ja ohjan­nut Jyväs­ky­län kau­pun­gin­teat­te­rin näyt­te­li­jä Anne­li Karppinen.

Vuo­ros­sa on ikä­ra­ja­ton seik­kai­lu jos­sa val­ta­tais­te­lun lomas­sa pil­kah­taa roman­tiik­ka­kin! Kan­sa­lai­sia vero­te­taan yhä uusil­la kek­si­tyil­lä veroil­la vaik­ka hal­la on vie­nyt sadon, sota­toi­met ja tau­ti­set ajat kiris­tä­vät näl­kä­vyö­tä enti­ses­tään. Hert­tuan mail­la met­säs­tä­mi­nen tar­peel­li­sen elan­non ja syö­tä­vän puo­les­ta on anka­ras­ti  ran­gais­tuk­sen uhal­la kielletty!

Vale­pu­vuis­sa juo­ni­taan ja raha-ark­kun sisäl­tö jae­taan sitä kipeim­min tar­vit­se­vil­le. Saa­ko kateel­li­nen ja ahne palk­kan­sa vai jou­tu­vat­ko he vain nolos­ti pyy­tä­mään anteek­si huo­noa käytöstään.

Monel­le Robin Hoo­din legen­da on tut­tu…( tie­dän­pä erään­kin Vil­ho 5-vuot­ta, odot­te­le­van innois­saan Robi­nin seikkailua!)

Olen kir­joit­ta­nut tämän ver­sion itse juu­ri Nais­saa­ren huip­pu hur­maa­vaa ja  hui­ke­aa väkeä aja­tel­len! Samoin se on koko per­heel­le sopi­va; pahim­min kau­hun­kar­vat voi nos­tat­taa keik­ka­työ­läi­se­nä vie­rai­le­va pyö­ve­li, mut­ta kat­so­mos­sa voi tur­val­li­ses­ti “kau­his­tel­la” ja iloi­ta isän, äidin tai tutun aikui­sen seurassa.

Vii­me kesän iha­nan Sai­tu­ri- esi­tyk­sen saim­me viet­tää veh­reäs­sä, aurin­koi­ses­sa Nais­saa­res­sa poik­keus­a­jas­ta huo­li­mat­ta! Tur­va­vä­leis­tä ja rajoi­te­tus­ta kat­so­ja­mää­räs­tä huo­li­mat­ta tekai­sim­me jopa yleisöennätyksen!

Ihmi­set kai­pa­si­vat teat­te­ria, yhdes­sä­oloa ja elä­mys­tä koro­na-kevään jäl­keen. Toi­vo­taan iha­naa, rie­mul­lis­ta, upe­aa ja aurin­kois­ta kesää! 💕

Sydä­mel­li­ses­ti tervetuloa!!

Esi­tys­päi­vät:

9.7.-20.8. päi­vä sekä iltanäytöksiä!

Liput 15 € ( kaik­ki ) 8 € ( lap­set alle 12v )

Kan­na­tus­lip­pu 20 €

Näy­tel­män yhtey­des­sä toi­mii myös väliai­kais­mark­ki­nat jos­sa voi tava­ta Sherwoo­din väkeä!

Tule naut­ti­maan kans­sam­me teat­te­ri­ke­säs­tä! Jyväs­ky­län haus­kin koko per­heen kesä­teat­te­ri suu­rel­la sydämellä!

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.naissaarennayttamo.net