fbpx

Kangasala, Kangasalan Kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

VAIMONI ON TOISTA MAATA

Rans­ka­lai­sen Gil­les Dyre­kin käsi­kir­joit­ta­ma Vai­mo­ni on tois­ta maa­ta, on nok­ke­la kome­dia, jos­sa koti­juh­lat muut­tu­vat kaa­ok­sek­si pie­nen vää­rin­kä­si­tyk­sen kas­vaes­sa val­ta­viin mittasuhteisiin.

Häi­tään suun­nit­te­le­va nuo­ri­pa­ri kut­suu mie­hen van­han opis­ke­lu­ka­ve­rin ja tämän tyt­töys­tä­vän syö­mään. Ilta uhkaa ajau­tua karil­le, sil­lä tyt­töys­tä­vä rii­dan seu­rauk­se­na kiel­täy­tyy puhu­mas­ta ja antaa oudon hil­jai­sen vai­ku­tel­man. Isän­tä­pa­ri luu­lee hän­tä ulko­maa­lai­sek­si, mis­tä läh­tee vyö­ry­mään mas­sii­vi­siin mit­toi­hin kas­va­va pyörremyrsky.

Hul­va­ton ja vauh­di­kas kome­dia, jos­sa on sopi­vas­sa suh­tees­sa vauh­tia ja sees­tei­sem­piä koh­tia, min­kä lisäk­si yllä­tys­kään­tei­tä sate­lee tuon tuosta.

Ohjaus Mik­ko Kivi­nen, teks­ti Gil­les Dyrek, suo­men­nos Rei­ta Lounatvuori.
Näyt­te­li­jät: Vuok­ko Hovat­ta, Mai­ja Sil­jan­der, Iik­ka Forss ja Ant­ti Peltola

ESI­TYK­SET:

08.06.2022 – 19.06.2022

LIPUT:

32 euroa perus­lip­pu (sis. kaik­ki kulut)
28 euroa elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, lap­si alle 16v
28 euroa ryh­mät 21-50 hlöä
26 euroa ryh­mät 51+ hlöä
Yksi vapaa­paik­ka per 30 mak­sa­vaa, max 3 vapaapaikkaa

KUNNOLLA KATETTU

Esi­tys edus­taa tyy­pil­lis­tä brit­ti­läis­tä fars­si­ko­me­di­aa. Sen hul­vat­to­mien kään­tei­den suo­laa ovat vää­rin­kä­si­tyk­set ja absur­dit tilan­teet, jot­ka eska­loi­tu­vat lop­pua koh­den mitä hul­lum­mak­si, rat­ki­rie­muk­kaak­si vyyh­dek­si. Näy­tel­mä on alun perin TV- ja elo­ku­va­kä­si­kir­joit­ta­ja Dave Free­ma­nin (1922-2005) käsia­laa, ja tun­ne­taan englan­nik­si nimil­lä Dum­my Run ja Kind­ly Keep it Cove­red.  Esi­tyk­sen ohjaa­ja Anu Häl­vä on kään­tä­nyt ja sovit­ta­nut näy­tel­män uudel­leen, ja anta­nut sil­le myös uuden suo­men­kie­li­sen nimen. Nimi Kun­nol­la katet­tu viit­taa sekä tapah­tu­ma­paik­ka­na toi­mi­vaan fit­nessklu­biin, että eri­näi­siin hämä­riin vakuu­tus­asioi­hin, joil­la on kome­dias­sa mer­kit­tä­vä roo­li.  Kan­ga­sal­la se voi toki vii­ta­ta myös upo­uu­teen, kun­nol­la katet­tuun katsomoon!

Näy­tel­män toi­ses­sa mies­pää­osas­sa vie­rai­lee kan­ga­sa­la­lai­nen Timo Saari.

Ohjaus: Anu Hälvä

ESI­TYK­SET:

27.07.2022 – 30.07.2022

LIPUT:

Perus­lip­pu 22 €
Elä­ke­läi­set, ryh­mät, työt­tö­mät 20 €
Lap­set alle 12 v 10 € (sis. alv 10 %)

KAUNIS VEERA

Ter­va­höy­ry Prin­ses­sa Arma­da sei­laa jäl­leen romant­ti­sis­sa tun­nel­mis­sa kesäl­lä 2022! Perin­tei­nen Bal­la­di Sai­maal­ta ”pie­nil­lä” twis­teil­lä ja upeil­la lau­luil­la höys­tet­ty­nä, ammat­ti­lau­la­jien esit­tä­mä­nä versiona. 

Suu­ren ylei­sö­suo­sion saa­nut esi­tys vie­rai­lee toi­ve­uusin­ta­na uudel­leen Kangasalla. 

ESI­TYK­SET:

HUOM. Vain kak­si esi­tys­tä:
SU 31.7. klo 14.00 ja 18.00

LIPUT:

Perus­lip­pu 25 € / elä­ke­läi­set, ryh­mät -10 % / Lap­set alle 12 v 10 € (sis. alv 10 % )

VIIDESTOISTA -MUSIKAALI

Kan­ga­sa­lan kesä­teat­te­ris­sa uusi musi­kaa­li Juice Les­ki­ses­tä! Juicea on pidet­ty suo­ma­lai­sen rock-musii­kin isä­hah­mo­na ja Man­se­roc­kin luo­ja­na. Hän oli nero­kas lau­la­ja ja lau­lun­te­ki­jä, sanoit­ta­ja ja kir­jai­li­ja. Hän on lau­la­nut itsen­sä omin­ta­kei­sil­la kap­pa­leil­laan kaik­kien suo­ma­lais­ten sydä­miin. Hän oli mes­ta­ril­li­nen rii­mit­te­li­jä, yhteis­kun­ta­krii­tik­ko ja inhi­mil­li­syy­den puo­les­ta puhu­ja. Hänen lau­luis­saan on myös pal­jon huu­mo­ria ja ne ker­to­vat usein rak­kau­des­ta. Juicea esit­tää upea artis­ti ja muusik­ko Mat­ti Mik­ko­nen alias Matt­hau Miko­jan, man­se­roc­ka­ri jo toi­ses­sa sukupolvessa.

Musi­kaa­lis­sa teh­dään hui­kea aika­mat­ka Juicen ja hänen ystä­vien­sä maa­il­maan. Juicen suu­rim­pien klas­si­koi­den lisäk­si kuu­lem­me Mik­ko Ala­ta­lon tuo­tan­toa, Man­se­roc­kin par­hai­ta palo­ja, unoh­ta­mat­ta Tuu­lia­jol­la ris­tei­lyn hul­vat­to­mia yhty­ei­tä. Musi­kaa­lis­sa kuul­laan mm. kap­pa­leet: Vii­des­tois­ta yö,  Syk­syn Sävel, Mari­lyn, Mä maa­lais­poi­ka oon, Hän hymyi­lee kuin lap­si, Kak­soi­se­lä­mää, Mus­ta aurin­ko nousee,  Aamu alkaa A:lla, ja monia muita. 

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan, pöy­tä on katet­tu suo­ma­lai­sen roc­kin par­hail­la antimilla!

ESI­TYK­SET:

02.08.2022 – 20.08.2022

LIPUT:

www.musiikkiteatteri.fi ja Tic­ket­mas­te­rin lippukaupat

Ryh­mä­myyn­ti ja muut kyse­lyt: myynti@musiikkiteatteri.fi 044 3466 713 (ma-ke klo 10-15)

Kesä­teat­te­rin osoi­te:
Kum­me­lin­ku­ja
36270 Kan­ga­sa­la

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kangasalankesateatteri.fi