Karvia, Karvian Musiikkiteatteri

Kevät 2019:

KOHTALON TANGO

Musiik­ki­teat­te­ria Kar­vian kesäs­sä!

Juo­nel­li­nen kon­sert­ti “Koh­ta­lon Tan­go” ker­too Unto Mono­sen elä­mäs­tä korut­to­man kau­niis­ti, valoi­neen ja var­joi­neen. Kon­ser­tin tari­na perus­tuu saman­ni­mi­seen näy­tel­mään, jon­ka ovat ohjan­neet ja sovit­ta­neet Lee­na Koi­vu­la ja Tii­na-Kai­sa Aro-Hei­ni­lä.

Traa­gi­ses­ti nuo­re­na kuol­leen musiik­ki­ne­ron elä­mää kuva­taan tari­nas­sa rehel­li­sen oloi­ses­ti ja kos­ket­ta­vas­ti. Mono­sen musii­kis­ta välit­tyy hänen oma­koh­tai­set koke­muk­sen­sa voit­toi­neen ja tap­pioi­neen, sekä elä­män vah­va ja syvä soin­ti.

Mono­sen lyhyek­si jää­nyt ja vai­he­ri­kas elä­mä, ylä- ja ala­mä­ki­neen tyy­lik­kääs­ti ja tai­dol­la esi­tet­ty­nä takaa­vat kat­so­jal­le vah­van ja musiik­ki­pai­not­tei­sen kesä­teat­te­rie­lä­myk­sen.

Mono­sen musiik­kiin on help­po samais­tua, ja ehkä juu­ri sik­si se elää ja vai­kut­taa edel­leen­kin ihmis­ten mie­lis­sä.

Satu­maa”, “Täh­det meren yllä”, “Nai­se­ni kans­sa edus­kun­ta­ta­lon puis­tos­sa”, “Koh­ta­lon tan­go”, “Kan­gas­tus” sekä P. Mus­ta­pään runoi­hin sävel­le­tyt “Uusi Vir­si ja “Vii­mei­ses­tä illas­ta”.

Koh­ta­lon Tan­go -bän­dis­sä soit­ta­vat ja lau­la­vat ammat­ti­muusi­kot, jot­ka myös näyt­te­le­vät.

Pasi Nie­mi­nen: kita­ra ja lau­lu
Tii­na-Kai­sa Aro-Hei­ni­lä: lau­lu, hui­lu ja har­moo­ni
Heik­ki Huh­ta­sa­lo: hai­ta­ri
Eero Vir­ta­nen: bas­so
Roo­leis­sa lisäk­si: Jan­ne Koi­vis­to

Esi­tyk­set Kar­vian uudes­sa kate­tus­sa “Skantz” -kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa:

La 27.7 Klo. 15.00
Su 28.7 Klo. 15.00
Ke 31.7 Klo. 18.00
La 3.8 Klo. 18.00
Su 4.8 Klo. 15.00

Liput: 20/henkilö, Ryh­mät (yli 15) 18/henkilö.

Sisäl­tää välia­jal­la kah­via ja nisua!

Ota yhteyt­tä: 0449322222 (var­mim­min klo 10-14 ja teks­ti­vies­tit 24 h)  willikansateatteri@gmail.com

Löy­dät mei­dät myös Face­boo­kis­ta.

Ps. Ryh­mil­le voi­daan tar­vit­taes­sa jär­jes­tää ruo­kai­lut ja ohjel­maa koko päi­väk­si. Päi­vän aika­na on myös lois­ta­va mah­dol­li­suus tutus­tua Anne Mat­ti­lan tai­de­pol­kuun ja tai­de­kah­vi­laan sekä aitoon kar­via­lai­seen elä­män­me­noon. Moni­puo­li­sen ohjel­ma­tar­jon­nan lisäk­si on Kar­vias­sa mah­dol­li­suus hil­jen­tyä upean luon­non hel­mas­sa, esi­mer­kik­si Kau­ha­ne­van kan­sal­lis­puis­tos­sa.

UUSI KATET­TU KESÄ­TEAT­TE­RI!

Kar­vian­tie 720, KANT­TI

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Tie­dus­te­lut ja varauk­set arki­sin klo 10–14 puh. 044 932 2222, teks­ti­vies­tit ja säh­kö­pos­ti 24h willikansa@luukku.com

WIL­LI KAN­SA:

Kar­vian kan­san­musiik­kiyh­dis­tys, Musiik­ki­teat­te­riyh­dis­tys MuTe ja Kar­vian teat­te­riyh­dis­tys.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut: