Keitele, Keiteleen Kesäteatteri

Ohjelmisto kesällä 2019:

Tangomusikaali
ONNEN MAA

Vuo­si 2019 on Kei­te­leen kun­nan 140-vuo­tis­juh­la­vuo­si. Kei­te­leen Kesä­teat­te­ri on valin­nut juh­la­vuo­den näy­tel­mäk­si ja lah­jak­si juh­li­val­le koti­kun­nal­le.

Maa­lais­ro­man­tiik­kaa tih­ku­van, huu­mo­ril­la rei­lus­ti höys­te­tyn ja par­haim­pia suo­ma­lai­sia tan­go­ja sisäl­tä­vän tan­go­musi­kaa­lin Onnen maa. Olem­me pää­ty­neet “ylei­sön pyyn­nös­tä” valit­se­maan humo­ris­ti­sen ja musiik­kia run­saas­ti sisäl­tä­vän näy­tel­män, jos­sa Kei­te­leen Kesä­teat­te­ri ja teat­te­ri­lai­set ovat vii­me vuo­si­na saa­dun koke­muk­sen mukaan vah­vim­mil­laan.

Näy­tel­mä­va­lin­tam­me jat­kaa vii­me vuon­na aloit­ta­maam­me lin­jaa, jol­la sidom­me kesän näy­tel­män kei­te­le­läi­seen mai­se­maan, his­to­ri­aan ja arvo­maa­il­maan. Vuo­den 2018 näy­tel­mäm­me, Puh­taat val­keat laka­nat, oli kun­nia­no­soi­tus yrit­tä­jyy­del­le. Mik­si nyt sit­ten Onnen maa? Sik­si, että juh­la­vuot­taan viet­tä­vä koti­kun­ta on monel­le meis­tä todel­li­nen tai aina­kin unel­mien onnen­maa.

Mark­ku Pölö­sen Onnen maa on nos­tal­gi­nen kuvaus 60-luvun maa­seu­dus­ta - sen pysäh­ty­nei­syy­des­tä, mut­ta toi­saal­ta myös ajoit­tai­ses­ti vils­kees­tä ja revit­te­lys­tä­kin. Roman­tiik­kaa, haus­kuut­ta ja hai­keut­ta sisäl­tä­vä kome­dia vie kat­so­jat tuh­laa­ja­poi­ka Ten­hon kans­sa viat­to­muu­den aikaan, kes­kel­le kesäis­tä maa­lais­mai­se­maa.

Onko lap­suu­den­ko­ti vie­lä se kau­kai­nen muis­to­jen onnen­maa, jota kul­tai­set muis­tot kehys­tä­vät? Tör­mää­kö men­nyt ja nyky­ai­ka, löy­tää­kö kau­pun­gin syk­kee­seen tot­tu­nut ihmi­nen enää takai­sin maa­lais­mai­se­maan ja van­hoi­hin kuvioi­hin? Mil­tä tun­tuu vaih­taa kau­pun­ki­lii­ken­teen melu kär­päs­ten suri­naan ja sepa­raat­to­rin syk­kee­seen. Löy­tää­kö sydän toi­sen sydä­men? Pitää­kö lause “Tan­go ei petä kos­kaan” enää paik­kaan­sa?

Vas­tauk­set kysy­myk­siin sel­viä­vät kesäl­lä 2019!

Teki­jät:

Käsi­kir­joi­tus: Mark­ku Pölö­nen
Sovi­tus: Mark­ku Pölö­nen ja Heik­ki Kujan­pää
Ohjaus: Jyr­ki Oja­pel­to
Musii­kin sovi­tus: Ari Sato­maa

Esi­ty­sa­jat:

Pe 28.6 klo 19.00 Ensi-Ilta
La 29.6.klo 13.00
Su 30.6. klo 13.00
Ke 3.7. klo 19.00
To 4.7. klo 19.00
Pe 5.7. klo 19.00
La 6.7. klo 13.00
Su 7.7. klo 13.00
Ke 10.7. klo 19.00
To 11.7. klo 19.00
Pe 12.7. klo 19.00
La 13.7.klo 13.00
Su 14.7.klo 13.00
Ke 17.7.klo 19.00
To 18.7.klo 19.00
Pe 19.7.klo 19.00
La 20.7.klo 13.00
Su 21.7.klo 13.00

Liput: 20/18/13€, ryh­mät yli 20 hlöä, 17€/kpl

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Lisä­tie­toa: net­ti­si­vuil­tam­me www.kesateatteri.fi tai säh­kö­pos­til­la info@kesateatteri.fi

VARAUK­SET: 046 657 2740 (arki­sin klo 16-20) tai säh­kö­pos­til­la myynti@kesateatteri.fi

Käyn­tio­soi­te:
Hie­ta­lan­tie 40, 72600 KEI­TE­LE

Kesä­teat­te­rin koti­si­vu:
www.kesateatteri.fi