Koli, Teatteri Koli

Ohjelmisto 2019:

HÄÄMATKA - HONEYMOON

Hää­mat­ka ker­too 1900-luvun alun lah­jak­kaan ja into­hi­moi­sen näyt­te­li­jän Urhon ja hänen mor­sia­men­sa Min­nan hää­mat­kas­ta Kolil­le. Mat­kal­la on muka­na näyt­te­li­jän paras ystä­vä, pia­nis­ti-sävel­tä­jä Oskar. Mat­ka­lai­set halua­vat kare­lia­nis­min innoit­ta­mi­na vie­rail­la Poh­jois-Kar­ja­las­sa ja löy­tää uusia ins­pi­raa­tion läh­tei­tä. Min­na odot­taa huo­mio­ta, rak­kaut­ta ja hel­lyyt­tä Urhol­ta, mut­ta Urhon aika kuluu mor­sia­men sijas­ta samoi­luun Kolin kan­sal­lis­mai­se­mas­sa, vene­ret­kiin Pie­li­sel­lä, sau­no­mi­seen ja tule­van roo­lin ideoin­tiin. Pai­kal­lis­ten Kolin Ukon ja kar­jak­ko Anni­kin koh­taa­mi­nen kult­tuu­rie­roi­neen on Ete­lä-Suo­mes­ta tule­vil­le tai­tei­li­joil­le paluu suo­ma­lai­suu­den alku­juu­ril­le.

Hää­mat­ka on tra­gi­koo­mi­nen näy­tel­mä, jos­sa tapah­tu­mat vyö­ry­vät kuin kesäi­nen sää ukkos­myrs­kys­tä pou­taan. Itse­näi­sen Suo­men alku­tai­val syn­nyt­tää kai­kis­sa voi­mak­kai­ta tun­tei­ta ja vas­tus­ta­mat­to­man tar­peen syn­nyt­tää kan­sa­kun­nal­le oma iden­ti­teet­ti, jol­loin rak­kaus on vaa­ras­sa jää­dä sivuo­saan.

Näy­tel­män tapah­tu­mia sii­vit­tää live­nä toteu­tet­tu musiik­ki. Esi­tys­paik­ka­na on Kolin kan­sal­lis­puis­ton Luon­to­kes­kus Ukon audi­to­rio. Esi­tys on teks­ti­tet­ty englan­nik­si ja sak­sak­si, jol­loin kan­sain­vä­li­nen­kin kat­so­ja voi seu­ra­ta esi­tyk­sen kul­kua. Tuo­tan­non tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na toi­mii teat­te­rioh­jaa­ja-näy­tel­mä­kir­jai­li­ja Lau­ri Jänis. Musii­kin toteu­tuk­ses­ta vas­taa sävel­tä­jä Joo­nas Nuu­ti­nen.

Esi­tyk­set:

5.6. klo 18
6.6. klo 14 ja 17
12.6. klo 17
13.6. klo 14
16.6. klo 14
17.6. klo 14
18.6. klo 14
19.6. klo 17
20.6. klo 17
23.6. klo 14
26.6. klo 17
27.6. klo 17
30.6. klo 14

31.7. klo 17
1.8. klo 17
4.8. klo 14 ja 17
5.8. klo 14
6.8. klo 14
7.8. klo 14
8.8. klo 14 ja 17
11.8. klo 14 ja 17
14.8. klo 17
15.8. klo 17
18.8. klo 13
21.8. klo 17
22.8. klo 14
25.8. klo 14 ja 17

Liput 20/17/12 €

Alen­nus S-Etu­kor­til­la

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

koli.fi/teatteri