Koskue, Koskuen Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

VÄÄRIÄ JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Vää­riä joh­to­pää­tök­siä! Lii­an nopei­ta tul­kin­to­ja, lii­an hep­poi­sil­la tie­doil­la, lii­kaa ennak­ko­luu­lo­ja. Teat­te­ri Kos­kue tar­joi­lee vauh­tia ja vähän vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta­kin kesä­näy­tel­mäs­sään .

Hom­ma läh­tee liik­keel­le ensim­mäis­ten  minuut­tien aika­na, kun Mary Ruu­din kam­paa­moon änkee asiak­kai­ta aamu­tui­maan ja hius­lak­ka osoit­tau­tuu oival­li­sek­si muus­sa­kin kuin kut­rien ojoon saat­ta­mi­ses­sa! Enti­nen kapiai­nen puo­les­taan ideoi uusia maan­puo­lus­tus­kei­no­ja ja jou­tuu totea­maan kor­jaa­mi­sen varaa ihmis­kä­si­tyk­sis­sään.

Kave­ri­suh­teet tuot­ta­vat pään­vai­vaa, kun pitäi­si jär­jes­tää asioi­ta puo­les­ta ja vas­taan. Vaih­to-oppi­las­kin saa­daan kun­nial­la per­hee­seen, ennem­min ja myö­hem­min. Nai­se­ner­gia on puo­les­taan valt­tia kovan pai­kan tul­len, eikä nuo­rel­la Mari-Nel­lal­la mene sor­mi suu­hun piti sit­ten tor­pa­ta kon­na tai soit­taa viu­lua! Kons­taa­pe­li Lasa­nen sen sijaan tup­paa ole­maan puun ja kuo­ren välis­sä, mut­ta kek­sii kyl­lä supi­suo­ma­lai­sen kei­non vää­rin­kä­si­tys­ten sel­vit­te­lyyn.

Teat­te­ri Kos­kue, Vää­riä joh­to­pää­tök­siä! Ter­ve­tu­loa!

Käsi­kir­joi­tus: Tar­ja Mus­ta­lam­mi
Ohjaus: Tar­mo Kal­ma­ri

Teat­te­ris­sa on kat­ta­ma­ton ulkoil­ma kat­so­mo, joten varau­du eri­lai­siin sää­olo­suh­tei­siin.

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Ensi-ilta Juhan­nusaat­to 21.6 klo18
Su 23.6 klo18
Ke 26.6 klo18
Ti 2.7 klo 18
Ke 10.7 klo18
Su 14.7 klo18
Ke 17.7 klo18
Pe 19.7 klo18
Lipun hin­ta 15e, mikä sisäl­tää kah­vi ja pul­lan.

 

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Lip­pu­va­rauk­set Mer­ja Sänt­ti P. 040 - 2599 431

OSOI­TE: Kos­kuen kylä­ta­lo, Tam­pe­reen­tie 1651, 61270 Kos­kue

Kesä­teat­te­rin Face­book-sivut:
www.facebook.com/Teatteri-Koskue