fbpx

Kuopio, Hotelli IsoValkeisen Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

SYLVI JA HURU-UKOT

Iso­Val­keis­en kesä­teat­te­ris­sa täh­ti­vie­rai­li­ja joka näytöksessä!

Iso­Val­keis­en kesä­teat­te­ri tar­jo­aa kome­dian­näl­käi­sel­le ylei­söl­le jän­ni­tys­tä, roman­tiik­kaa ja huu­mo­ria, kun van­hain­ko­tiin sijoit­tu­va Syl­vi ja huru-ukot val­loit­taa näyt­tä­mön Kuo­pion Iso­Val­keis­en Lam­pi­sa­lis­sa. Lip­pu­ja Iso­Val­keis­en teat­te­ri­ta­pah­tu­miin myy­dään nyt myös aivan Kuo­pion kes­kus­tas­sa, Piat­tacos­sa, Kaup­pa­ka­tu 49:ssä.

Har­maa­hap­sien peli­kent­tä pöli­see, kun pap­pa­rai­set Eero ja Kau­ko otta­vat mit­taa toi­sis­taan. Sop­paa maus­taa ker­keä­kie­li­nen Syl­vi nai­sen viek­kau­del­la - ja vähän sydä­mel­lä­kin. Musiik­ki­nu­me­roi­na soi­vat men­neit­ten vuo­sien suu­rim­mat hitit. Näyt­te­li­jä Eeva Elo­ran­ta juh­lii 45-vuo­tis­ta tai­val­taan näyt­tä­möl­lä Syl­vin roo­lis­sa. Mer­ki­tyis­sä näy­tök­sis­sä nau­run paik­ko­ja tar­joi­lee puo­les­taan tv:sta tut­tu Min­na Kive­lä tai legen­daa­ri­nen Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen! 

Enti­se­nä meri­mie­he­nä, Kau­ko Sor­muse­na, näh­dään Var­kau­den Teat­te­rin­kin pakeil­ta tut­tu Saka­ri Kaut­to. Kome­dian ja musiik­ki­teat­te­rin vank­ka­na osaa­ja­na tun­net­tu Kaut­to maus­taa roo­lin­sa huu­mo­rin lisäk­si aimo annok­sel­la sydä­mel­li­syyt­tä, unoh­ta­mat­ta van­han meri­kar­hun herk­kää­kään puolta.

Enti­sen revii­so­rin, Eero Top­pi­sen, roo­lis­sa ylei­sön nau­ru­her­mo­ja kut­kut­taa Las­se Ten­hu­nen. Tär­kei­le­vä, mut­ta poh­jim­mil­taan kilt­ti Top­pi­nen jou­tuu kome­dian tii­mel­lyk­ses­sä oppi­maan ren­nos­ti otta­mi­sen jaloa tai­toa, ja myön­tä­mään, ettei pie­ni ripaus huu­mo­rin­ta­jua­kaan lie­ne pahak­si elä­män tui­mis­sa aallokoissa…

Syl­vi Tai­pa­leen roo­lis­sa näh­dään 45-vuo­tis­ta tai­val­taan näyt­te­li­jä­nä juh­li­va Eeva Elo­ran­ta. –Syl­vi on mai­nio hah­mo, joka pur­su­aa sekä tun­tei­ta että älyä ja vie­lä kuje­miel­tä­kin, kuvai­lee Elo­ran­ta innos­tu­nee­na. -Ensie­si­tyk­ses­sään Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin­teat­te­ris­sa Syl­vi ja huru-ukot oli ylei­sö­me­nes­tys ja kyl­lä me odo­tam­me samaa täs­tä Huru-ukko­jen uudes­ta tule­mi­ses­ta, jat­kaa esi­tyk­sen ohjaa­ja­na­kin hää­ri­vä Elo­ran­ta. -Roo­lit ovat herk­ku­pa­lo­ja ja mai­niot lau­lu­nu­me­rot kruu­naa­vat kai­ken, vakuut­taa hän nauraen.

Ter­ve­tu­loa Eeron, Kau­kon, Syl­vin ja tie­ten­kin Min­nan tai Tap­san seuraan!

Väliai­ka­tar­joi­lu­jen ennak­ko­ti­lauk­set ja myyn­ti Hotel­li Iso­Val­kei­nen, puh. 017 5396 501; email: sales@isovalkeinen.com.

ESI­TYK­SET KESÄ 2021

to 1.7.KLO 19, vie­rai­li­ja­na Maa­lais­lää­kä­ri Kimin­ki­nen
la  3.7.KLO 14, vie­rai­li­ja­na Min­na Kive­lä
Peruun­tu­nut sai­ras­ta­pauk­sen vuok­si

to 8.7. klo 19, vie­rai­li­ja­na Min­na Kive­lä
Peruun­tu­nut sai­ras­ta­pauk­sen vuok­si
to 29.7. klo 19, muka­na Min­na Kive­lä 
Peruun­tu­nut  virus­ti­lan­teen vuoksi 

to 5.8. klo 19, muka­na Min­na Kive­lä
Peruun­tu­nut  virus­ti­lan­teen vuoksi

ESI­TYS­PAIK­KA HOTEL­LI ISO­VAL­KEI­NEN
Lam­pi­sa­li, Maja­nie­men­tie 2, 70420 Kuopio

LIPUT alkaen perus­lip­pu 25,00€/ elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, työ­tön, varusmies/ sivii­li­pal­ve­lus­mies 23,00€/ ryh­mä­lip­pu 22,00€ (min. 10 hlöä). Lip­pu­pis­tees­tä ostet­tui­hin lip­pui­hin lisä­tään pal­ve­lu- ja toimitusmaksu.

LIP­PU­MYY­MÄ­LÄT

Piat­taco
Kaup­pa­ka­tu 49, Kuo­pio
info@piattaco.fi, p.0447004600

Teatterituotannot/ Myyn­ti­pal­ve­lu
PUH: 050 3721402, 0500 508803 EMAIL:
teatterituotannot@gmail.com
www.teatterituotannot.fi

Lip­pu­pis­te Oy
Puh. 0600 900 900 (2€/alk.min+mpm/pvm)
www.lippu.fi

R-kios­kit

Ovi­li­pun­myyn­ti 1h ennen esi­tys­tä. Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät kätei­sen lisäk­si pank­ki­kor­tit ja Smar­tu­mit. Ovi­li­pun­myyn­nis­tä saa­ta­vis­sa tar­vit­taes­sa veloi­tuk­se­ton kas­vo­mas­ki (1 per asiakas).

KÄSI­KIR­JOI­TUS Hele­na Ant­to­nen
ROO­LEIS­SA Eeva Elo­ran­ta, Saka­ri Kaut­to, Las­se Ten­hu­nen ja Min­na Kive­lä tai Tapa­ni Kimin­ki­nen
KES­TO n. 1h50min, sisäl­täen välia­jan
OHJAUS Eeva Lap­pa­lai­nen
KUVAT Proe­vents, Kimin­ki­nen ja M. Kive­lä
OIKEU­DET Sunklo; TUO­TAN­TO teatterituotannot.fi

Muu­tok­set mahdollisia.

Kesä­teat­te­rin kotisivut: