Lieksa, Lieksan Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Simpauttaja

Liput

26 €/ hlö (hin­taan sisäl­tyy väliaikatarjoilu)

Ryh­mä­lip­pu 24 €/ hlö (min. 15 hlöä)

Tiedustelut ja lippuvaraukset

vuonis@vuonis.net
p. 0400 170 255

Esitykset

pe 30.6. klo 19 ensi-ilta - su 2.7. klo 13 LM ja klo 17 - pe 7.7. klo 19 - su 9.7. klo 13 ja klo 17 - pe 14.7. klo 19 - su 16.7. klo 13 ja klo 17 - ke 19.7. klo 19 - pe 21.7. klo 19 - su 23.7. klo 13 ja klo 17 - ke 26.7. klo 19 - pe 28.7. klo 19 - su 30.7. klo 13 ja 17

SIMPAUTTAJA 50 vuotta Juhlaesitys kirjan alkuperäisillä tapahtumapaikoilla

Heik­ki Turusen klas­si­kon uusi tule­mi­nen Vuonislahteen.

Se tuli nyt lähtö.

Näil­lä sanoil­la Hilp­pa saat­taa poi­kan­sa Impan maa­il­mal­le. Ei mat­ka­ta­va­roi­ta, ei jää­hy­väi­siä, ei mitään. Elä­mä muut­tuu. Imp­pa pää­tyy ren­gik­si Pir­ta­moon ja tapaa työ­ka­ve­rin­sa Sim­paut­ta­jan – kul­ku­jät­kän, joka pis­tää kesän aika­na kylän elä­män sekai­sin. Tai­vai­sen Juu­lin ja Sim­paut­ta­jan suh­tees­ta tulee koko kylän puhee­nai­he. Kesän aika­na Imp­pa muut­tuu. Hän näkee mikä Sim­paut­ta­ja on mie­hi­ään. Hän näkee Pir­ta­mon nuo­ren isän­nän Jou­kon innon vil­jel­lä maa­ta. Hän näkee Jom­pan rap­pion. Hän kokee ensi­rak­kau­den Mar­ke­tan kans­sa. Hän kokee huol­ta ja syyl­li­syyt­tä vel­jes­tään Otos­ta. Aika­moi­nen elä­män­kou­lu nuo­rel­le miehelle.

Sim­paut­ta­ja on ker­to­mus muu­tos­ten kesäs­tä pie­nes­sä maa­lais­ky­läs­sä. Se on syvä draa­ma, jos­sa on koo­mi­sia aineksia.

Ohjaus ja dra­ma­ti­soin­ti Kai Paa­vi­lai­nen. Musii­kin sovi­tus ja esi­tys Jari Lap­pa­lai­nen. Puvus­tus Riit­ta Laak­so. Esi­tyk­sen toteu­tus Liek­san Teat­te­ri. Yhteis­työs­sä muka­na Liek­san kan­sa­lais­opis­to. Tuot­ta­ja Kult­tuu­ri­seu­ra Pie­li­sen Lumo ry.

Upo­uusi Vuo­nis-Kuk­ku­teat­te­ri sijait­see aivan Vuo­nis­lah­den kylän kes­kus­tas­sa, tans­si­la­van kupees­sa seu­ro­jen­ta­lon mäel­lä. Kat­so­mos­ta voi näh­dä Turusen kir­jan alku­pe­räi­sil­le tapahtumapaikoille.

Sim­paut­ta­ja esi­tyk­seen voit tul­la myös junal­la ja vaik­ka­pa saman päi­vän aika­na Hel­sin­gis­tä asti.

Lisää tie­toa Sim­paut­ta­jan kyläs­tä voit saa­da osoit­tees­ta www.vuonislahti.fi