fbpx

Mikkeli, Naisvuoren kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

SELLAISTA ELÄMÄ ON

Esi­tyk­set kesäl­tä 2020 on perut­tu. Sel­lais­ta elä­mä on siir­tyy esi­tet­tä­väk­si kesäl­le 2021. Käy luke­mas­sa lisää: www.mikkelinteatteri.fi/kesateatteri/

 

Suu­rel­la sydä­mel­lä ker­rot­tu tari­na tuhan­sien lau­lu­jen miehestä.

Sanoit­ta­ja­na, sävel­tä­jä­nä ja lau­la­ja­na­kin tun­ne­tun Juha ”Jun­nu” Vai­nion tuo­tan­nos­ta löy­tyy tuhan­sia koko kan­san rakas­ta­mia hit­te­jä, mut­ta mil­lai­nen oli mies nii­den taka­na? Mukaan­sa­tem­paa­va näy­tel­mä kul­jet­taa kat­so­jat läpi Vai­nion elä­män jazz-baa­rin pia­nis­tis­ta, vii­nan­huu­ruis­ten vuo­sien kaut­ta suo­ma­lai­sen musii­kin ikoniksi.

Upea livebän­di sekä ensi­luok­kai­set näyt­te­li­jät takaa­vat mie­leen­pai­nu­van elä­myk­sen Nais­vuo­ren kesä­teat­te­ris­sa!
Musiik­ki­näy­tel­män ovat käsi­kir­joit­ta­neet Otto Kaner­va ja Mik­ko Kivi­nen, jois­ta jäl­kim­mäi­nen toi­mii myös ohjaajana.

Nais­vuo­ren kesä­teat­te­ri on vuo­des­ta 1956 Mik­ke­lin kes­kus­tan tun­tu­mas­sa toi­mi­nut ammat­ti­ke­sä­teat­te­ri, jos­sa on 558 paik­kai­nen katet­tu kat­so­mo ja teat­te­ri­kah­vio upeal­la näköalalla.


Käsi­kir­joi­tus: Otto Kaner­va ja Mik­ko Kivi­nen
Ohjaus: Mik­ko Kivinen

Esi­ty­sa­jat:

Esi­tys­päi­vät kesäl­le 2021 jul­kais­taan myöhemmin!

Liput:

Perus­lip­pu 32 €
Alen­nus­lip­pu 29 € (elä­ke­läi­set, varus­mie­het, opis­ke­li­jat)
Ryh­mä­lip­pu 25 € (Ryh­män koko vähin­tään 20 henkilöä)

Yhteys­tie­dot:
Kesä­teat­te­rin katet­tu kat­so­mo sijait­see Nais­vuo­rel­la osoit­tees­sa Mikon­ka­tu 18, 50100 MIK­KE­LI. Lipun­myyn­ti Nais­vuo­rel­la on avoin­na tun­tia ennen esitystä.

Kesä­teat­te­rin kotisivut:

http://www.mikkelinteatteri.fi