Paimion, Paimion Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Viulunsoittaja katolla

Liput

Liput 28,50 / 31,50 € (+ lippu.fi tilaus­mak­su, alk. 1,50 €/tilaus)

Liput: www.lippu.fi/paimionteatteri, varaukset@paimionteatteri.fi tai 040 6854533 (mikä­li emme pää­se vas­taa­maan, niin soi­tam­me takaisin).

Ryh­mä­li­put 25 €/hlö  (min. 20 hlö).
Varauk­set osoit­tee­seen varaukset@paimionteatteri.fi tai 040 6854533.

Alus­ta­van varauk­sen voi teh­dä jo nyt ja lopul­li­nen hen­ki­lö­mää­rän vah­vis­tus on noin kuu­kausi ennen ensi-iltaa. Ryh­mät voi­vat myös ennak­ko­ti­la­ta alku­mal­jat (8 €/hlö) tai välia­jan pul­la­kah­vit (6 €/hlö), jol­loin ne ovat val­miik­si katettuina.

L‘CHAIM, ELÄMÄLLE!

JOSEPH STEINJER­RY BOCKSHEL­DON HARNICK

Rakas­tet­tu musi­kaa­li on aja­ton klas­sik­ko, joka ei kos­kaan ole ollut yhtä ajan­koh­tai­nen kuin nyt!

Omas­ta kult­tuu­ris­ta, kie­les­tä ja koko ole­mas­sao­los­ta tais­te­le­mi­nen on eli­neh­to Ana­tev­kan kyläs­sä. Yhty­mä­koh­taa ei tänä päi­vä­nä tar­vit­se vali­tet­ta­vas­ti kau­kaa etsiä. Musi­kaa­lin tum­man ja kos­ket­ta­van poh­ja­vi­reen pääl­le raken­tuu voi­maa anta­vaa huu­mo­ria, mukaan­sa­tem­paa­via ryt­me­jä sekä herk­kiä melo­dioi­ta. Tari­nan hen­ki­löt ovat samais­tut­ta­via ilois­saan ja suruis­saan ja musi­kaa­lin kap­pa­leet, kuten Rikas mies jo oisin sekä Nousee päi­vä las­kee päi­vä, ovat ilmiöi­tä jo itsessään.

Esi­tys ran­tau­tui Ame­ri­kas­ta Suo­meen 1960-luvul­la ja sen jäl­keen sitä on esi­tet­ty ahke­ras­ti ympä­ri maa­tam­me. Nyt me olem­me ajan her­mol­la toteut­taes­saan tämän yhden maa­il­man esi­te­tyim­män musi­kaa­lin kera 30 lau­lu­voi­mai­sen näyt­te­li­jän sekä kuusi­jä­se­ni­sen orkesterin!

Ohjauk­ses­ta ja koreo­gra­fias­ta vas­taa vii­den­nen ker­ran Pai­mion Teat­te­riin palaa­va ja ohjauk­sis­taan kii­tel­ty Eija-Irme­li Lah­ti. Hänen suun­nit­te­le­man­sa näyt­tä­mö­ku­van toteut­taa Anton Simo­lin työ­ryh­män­sä kanssa.

Kapel­li­mes­ta­ri­na ja lau­lu­val­men­ta­ja­na toi­mii teat­te­ris­sa jo vuo­sia vai­kut­ta­nut Outi Olli­la. Puvus­tuk­ses­ta vas­taa Tai­ja-Lee­na Joki­leh­to ja mas­kee­rauk­ses­ta Ida Ollu­la.

ANA­TEV­KAN KYLÄ AVAU­TUU ENSI-ILLAS­SA PER­JAN­TAI­NA 16.6.2023

Kat­so­mo Pai­mion Museo­mäel­lä on katet­tu, joten kesä­sa­de­kaan ei latis­ta tunnelmaa.