fbpx

Pori, Vihreä Teatteri, Kirjurinluodon kesäteatterilla

Ohjelmisto 2021:

KOFFELI JA PÖFFELI PORIN PIRUN JÄLJILLÄ 

Vih­reäl­lä Teat­te­ril­la on 60. juh­la­vuo­si ja sen kun­niak­si toteu­tam­me kesäl­le 2021 tilausnäytelmän!

KOF­FE­LI JA PÖF­FE­LI | TEASER

Esi­tys on tans­sil­li­nen ja lau­lul­li­nen kohel­lus­ko­me­dia, joka sijoit­tuu Poriin. Näy­tel­män läh­tö­ti­lan­ne poh­jaa pai­kal­li­seen legen­daan Koke­mäen­joen Pirun­kir­nus­ta, joka sat­tu­moi­sin on ihan lähel­lä kesä­näyt­tä­möäm­me Kir­ju­rin­luo­dos­sa. Kof­fe­li ja Pöf­fe­li ovat koo­mi­nen pää­pa­ri, joi­den pelot­ta­va­na teh­tä­vä­nä on sel­vit­tää, onko Porin piru vie­lä ole­mas­sa.  He tapaa­vat mat­kal­laan monia tun­nis­tet­ta­via pori­lai­sia hah­mo­ja sel­vit­täes­sään teh­tä­vää.  Vaa­ral­li­sil­ta tilan­teil­ta ei väl­ty­tä mm. Porin toril­la, Raa­ti­huo­neen vin­til­lä, Ässien kau­ka­los­sa ja Yyterissä.

Yllä­tyk­sel­li­sen seik­kai­lun käsi­kir­joi­tus on teat­te­rin tai­teel­li­sen tuot­ta­jan Jou­ko Enkel­not­kon, joka myös ohjaa teok­sen. Jazzah­ta­van ja moni­muo­toi­sen musii­kin on sävel­tä­nyt pori­lais­syn­tyi­nen Sami Sip­po­la. Koreo­gra­fian näyt­te­li­jöil­le sekä Tans­si­kou­lu Tan­kan tans­si­joil­le luo Riku Leh­to­pol­ku. Lavas­tus ja nuket ovat Juha­na Hir­vo­sen käsia­laa. Lei­kit­te­le­vät puvut suun­nit­te­lee ja kur­sii kasaan Rii­na Hirvonen.

Esi­tys on suun­nat­tu koko per­heel­le ja suo­si­tusi­kä­ra­ja on vii­si (5) vuotta.

Ensi-ilta on lau­an­tai­na 24.7.2021 ja esi­tyk­siä on kalen­te­ris­sa 15 kap­pa­let­ta aina 27.8.2021 saakka.

Lip­pu­jen hinnat:

Liput 17 €
Koro­na­tu­ki­lip­pu 25 €

Ennak­ko­li­put: Tic­ket­mas­ter. Tic­ket­mas­te­rin toi­mi­tus­mak­su 2,50 - 3,00 € lippu.

Ryh­mä­li­put alk. 20 hlöä á 15 €. Ryh­mä­va­rauk­set Tic­ket­mas­te­rin pal­ve­lu­pis­teis­tä (mm. Visit Pori) tai Vih­reän Teat­te­rin säh­kö­pos­tis­ta vihreateatteri@gmail.com.

Ovi­myyn­ti Kir­ju­rin­luo­don kesä­teat­te­ril­la tun­tia ennen.

Kat­so­mo­pai­kois­sa seu­raam­me alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ohjeis­tus­ta ja avaam­me lip­pu­ja myyn­tiin katet­tuun 450-paik­kai­seen kat­so­moom­me tilan­teen mukaan.

Arvioi­tu kes­to noin 2 tun­tia - väliajalla. 

 

Lisä­tie­dot:

vihreateatteri@gmail.com
puh. 050 566 8223
Pää­näyt­tä­mö­näm­me toi­mii Kir­ju­rin­luo­don kesä­teat­te­ri.
Por­mes­ta­rin­pol­ku 1, 28100 Pori

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.vihreateatteri.fi