Porvoo, Porvoon Taidetehdas

Ohjelmisto 2019:

FINNVITSIT - UHKA IDÄSTÄ?

Por­voon Kesä­teat­te­ris­how 2019 on humo­ris­ti­nen sukel­lus viih­tee­seen, musiik­kiin, rahaan ja maa­il­man poli­tiik­kaan. Pie­ni suo­ma­lais­ky­lä, Kir­kas­kos­ki on jäl­leen kai­ken huo­mion kes­ki­pis­tee­nä, kun odo­te­taan vai­kut­taa­ko kylän rau­haa ja rak­kaut­ta uhku­va vesi Mela­nia ja Donald Trum­piin, Bir­git­te ja Emma­nuel Mac­ro­niin, Vla­di­mir Puti­niin ja Kim Sun Kaa­han. Onko maa­il­mal­la vie­lä toi­voa?

Jen­ni Hau­kio ja Sau­li Nii­nis­tö ovat vet­tä jo var­maan­kin mais­ta­neet. Aina­kin se vai­kut­taa itse kylään, jos­sa lau­lu ja nau­ru rai­kaa ja rak­kauk­sia syn­tyy. Kylään avioi­tu­nut kos­mo­po­liit­ti kos­mo­naut­ti, täh­tien väli­nen super­täh­ti Mal­la Pugat­so­va-Not­kel­mai­nen on otta­nut huo­leh­tiak­seen vuo­sit­tai­set ilta­mat hyö­dyn­täen laa­jo­ja kon­tak­te­jaan.

Jeth­ro ja Sara pyö­rit­tä­vät Onnen­pyö­rää, huu­to­kaup­pa­hur­jat Aki, Heli ja Mark­ku ovat perus­ta­neet Räh­mä­pul­la- orkes­te­rin, Marion, Kake Ran­de­lin, Mei­ju Suvas, Elli Haloo Hel­sin­gis­tä ja Alma­kin ovat muka­na. Mal­la itse esit­tää sisa­rel­leen Alla Pugat­so­val­le teke­mi­ään, kau­neim­pia kap­pa­lei­ta, mut­ta ei vie­lä ker­ro muis­ta ulko­maan täh­dis­tä.

Kyläl­lä Tom­mi Mäki­nen on aloit­ta­nut ajo- ja ajat­te­lu­ta­pa­kurs­sit, ja jos­tain syys­tä myös Hjal­lis ja Jol­le viih­ty­vät mai­se­mis­sa. Ehkä busi­ness mie­les­sä?

Teki­jät:

Roo­leis­sa Ant­ti Tai­pa­le - Juk­ka Laak­so­nen - Juha Lai­ti­la
Käsi­kir­joi­tus: Juha Lai­ti­la
Ohjaus: Otto Kaner­va
Ääni­maa­il­ma: Ant­ti Tai­pa­le
Tuo­tan­to, eri­kois­jär­jes­te­lyt, tie­dus­te­lut:
Satu Lai­ti­la, finnvitsit@co.inet.fi, puh. 0400 787878,

Esi­tyk­set ja liput:

ma 5.8. / ke 7.8. / to 8.8. / pe 9.8. klo 19 /  la 10.8. klo 15 ja klo 19
ke 14.8. / to 15.8. / pe 16.8. klo 19 /  la 17.8. klo 15 ja klo 19
Esi­tyk­sen kes­to välia­jal­la: n. 2 h, väliai­ka 20 min.

Teat­te­ri­na on Por­voon Tai­de­teh­taan läm­piö. Val­ta­va lasi­sei­nä tuo kesän ja valon suo­raan ilmas­toi­tuun kat­so­moon, jon­ne ulot­tu­vat myös ravin­to­la­pal­ve­lut koko esi­tyk­sen ajan. Osoi­te Län­ti­nen Alek­san­te­rin­ka­tu 1, 06100 Por­voo

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

www.taidetehdas.fi, www.lippu.fi, R-kios­kit ja ovel­ta tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua. Nume­roi­mat­to­mat istu­ma­pai­kat.
Ryh­mä­myyn­ti ja pyö­rä­tuo­li­pai­kat info@taidetehdas.fi, puh. 010 231 8200

Väliai­ka­tar­joi­lu: www.taidetehdas.fi, ravin­to­la

Show & hotel: Hotel­li Seu­ra­ho­vi, esit­tä­mäl­lä lunas­te­tun pää­sy­li­pun huo­ne­hin­ta on 100, 00 e / 2hh, puh. 019 54 761, www.seurahovi.fi

 Pidä­täm­me oikeu­den muu­tok­siin. 

 

Tuo­tan­to ja tie­dus­te­lut: Satu Lai­ti­la, puh. 0400 787878, finnvitsit@co.inet.fi
www.facebook.com/finnvitsit

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut: