Raahe, Raahen Teatteri

Ohjelmisto 2021:

TÄYTTÄ TERÄSTÄ

Esi­tyk­set siir­ty­vät kesäl­le 2021!
Ensi-ilta Ke 23.6.2021. Tar­kem­mat esi­tys­päi­vät jul­kais­taan myö­hem­min.

Luvas­sa rau­tais­ta kesä­teat­te­ria!

Käsi­kir­joi­tus: Pau­li “Pok­si” Yli­ta­lo
Ohjaus: Sari Jaa­ti­nen

Pau­li Yli­ta­lon käsi­kir­joit­ta­ma Täyt­tä Teräs­tä -kesä­teat­te­ri­näy­tel­mä tuo ensim­mäis­tä ker­taa teat­te­rin laval­le koko maa­kun­nal­le tär­keän teräs­teh­taan, Rau­ta­ruu­kin, syn­ty­his­to­rian. Yli­ta­lo on itseoi­keu­te­tus­ti käsi­kir­joit­ta­ja, sil­lä hän on näh­nyt, miten pik­ku­po­jan para­tii­si muut­tuu teräs­kau­pun­gik­si pie­nes­sä het­kes­sä. Näy­tel­män ohjaa Sari Jaa­ti­nen, jol­la on kesä­työ­ko­ke­mus­ta niin vals­saa­mol­ta kuin tut­ki­mus­kes­kuk­ses­ta­kin.

Raa­hen Teat­te­ril­le on kun­nia-asia ker­toa Rau­ta­ruu­kin alku­vai­heis­ta, kos­ka pai­kal­li­se­na teat­te­ri­na sen yksi kult­tuu­ri­työn motii­vi on lujit­taa raa­he­lais­ten – ja mui­den seu­tu­kun­ta­lais­ten – pai­kal­li­si­den­ti­teet­tiä. Oma his­to­ria on tun­net­ta­va, että tule­vai­suut­ta voi­daan raken­taa. Eri­tyi­ses­ti omis­ta hyvis­tä asiois­ta on ker­rot­ta­va ja Rau­ta­ruuk­ki on ollut kym­me­net vuo­det mer­kit­tä­vin Raa­hen raken­ta­ja. Mitä me oli­sim­me ilman sitä? Mitä meis­tä oli­si tul­lut?

Raa­hen Teat­te­ril­la on pit­kä his­to­ria Rau­ta­ruu­kin yhteis­työ­kump­pa­ni­na teh­taan alku­vuo­sis­ta läh­tien. Teat­te­ri­har­ras­tus on tar­jon­nut myös monel­le rau­ta­ruuk­ki­lai­sel­le vas­ta­pai­noa teh­das­työl­le.

Graa­fi­nen suun­nit­te­lu: Hen­ri Yli­kul­ju, Jaak­ko Mylly/Jäljen Jät­ti­läi­nen

Esi­tyk­set:

Ensi-ilta Ke 23.6.2021.
Tar­kem­mat esi­tys­päi­vät jul­kais­taan myö­hem­min.

Liput:

Perus­lip­pu on 20 € ja lap­set alle 12 v. 10 €

Lisä­tie­dot, lip­pu­va­rauk­set ja ryh­mä­alen­nuk­set:
Raa­hen Teat­te­ri / Kou­lu­ka­tu 13 / 92100 Raa­he
toimisto@raahenteatteri.fi
044 3240 958

Ryh­mä­alen­nus: yli 25 hlö ryh­mät -20% perus­li­pun hin­nas­ta!

LISÄ­TIE­DOT:

Raa­hen Teat­te­rin teat­te­ri­pi­ha sijait­see käve­ly­mat­kan pääs­sä Raa­hen kau­pun­gin ydin­kes­kus­tas­ta - Wan­han Puu­raa­hen por­til­la. Osoi­te kou­lu­ka­tu 13, 92100 RAA­HE.

puh. 044 324 0958

toimisto@raahenteatteri.fi

Teat­te­rin koti­si­vut:
http://www.raahenteatteri.fi/

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!