Raahe, Raahen Teatteri

Ohjelmisto 2019:

KEKKONEN

– syntymästä kuolemattomuuteen

Kie­li pos­kel­la teh­ty kome­dia Suur­mies­ten Suur­mie­hes­tä!

Tänä Kesä­nä Raa­hen Teat­te­ri esit­tää Tuo­mas Park­ki­sen kome­dian KEK­KO­NENSYN­TY­MÄS­TÄ KUO­LE­MAT­TO­MUU­TEEN. Vuon­na 2012 ensi­näy­tök­sen saa­nut takuu­nau­rat­ta­ja on kier­tä­nyt suo­ma­lai­sia teat­te­rei­ta ympä­ri Suo­men. Näy­tel­män ohjaa Sai­ja Jänt­ti. Hän on vie­rail­lut ohjaa­ja­na Raa­hes­sa aiem­min­kin 2010-2014.

Kome­dia on tari­na pojas­ta, joka syn­tyy Lepi­kon torp­paan, oppii kol­mi­vuo­ti­aa­na luke­maan ja väit­te­lee seit­sen­vuo­ti­aa­na toh­to­rik­si. Urho rakas­taa kil­voit­te­lua ja voit­ta­mis­ta ja inho­aa kal­juun­tu­mis­ta ja kom­mu­nis­te­ja. Polii­tik­ko­na mies jakaa mie­li­pi­tei­tä, myös niil­le jot­ka eivät halua

kuul­la, kamp­pai­lee puo­li­vuo­si­sa­dan pääs­täk­seen val­taan, ja lop­pu­jen lopuk­si tuo kan­san­suo­sios­sa kyl­pe­vä dik­taat­to­ri vali­taan niin mon­ta ker­taa tasa­val­lan kek­ko­sek­si, ettei hän enää itse muis­ta ole­van­sa Kek­ko­nen.

Tämä kunin­gas­ko­me­dia on takuu­haus­kaa suo­ma­lais­ta kesä­teat­te­ria, jos­sa sau­no­taan, kir­ma­taan hame­väen peräs­sä, nau­ti­taan väki­juo­mia ja kiroil­laan. Se on läpeen­sä romant­ti­nen kome­dia, jon­ka pää­hen­ki­lö kir­joit­taa rak­kaus­kir­jei­tä mil­loin kenen­kin vai­mol­le. Ja onpa kek­kos­ko­me­dia myös ensi kesän kohu­näy­tel­mä, kos­ka sii­nä kak­si mies­tä, Hrust­sov ja Kek­ko­nen, kie­li­suu­te­le­vat aina kun he tapaa­vat toi­sen­sa.

Kek­ko­nen on tär­keä hah­mo Raa­hel­le, joten näy­tel­män valin­ta oli luon­nol­li­nen mei­dän kesä­teat­te­ril­le. Nos­tam­me mie­lel­läm­me esiin pai­kal­li­suu­des­ta kum­pua­via aihei­ta laval­le. Teks­ti poh­jau­tuu fak­ta­tie­toon Kek­ko­ses­ta mut­ta ei edus­ta tyy­li­nä his­to­rial­lis­ta doku­ment­tia. Näy­tel­mä on viih­dyt­tä­vä, ener­gi­nen ja haus­ka – juu­ri sel­lai­nen kuin kesä­teat­te­rie­si­tyk­sen pitää olla­kin, ker­too teat­te­rin­joh­ta­ja Toni Ket­tu­kan­gas.

Esi­tyk­set ja liput:

ENSI-ILTA KE 26.6.2019 KLO 19.00
PE 28.6. KLO 19
LA 29.6. KLO 15
SU 30.6. KLO 15
KE 3.7. KLO 19
PE 5.7. KLO 19
LA 6.7. KLO 15
SU 7.7. KLO 15
KE 10.7. KLO 19
PE 12.7. KLO 19
LA 13.7. KLO 15
SU 14.7. KLO 15

Esi­tys kes­tää noin 2,5 tun­tia (sisäl­tää välia­jan)

LIPUT: 18 €

Esi­tyk­set Raa­hen Teat­te­rin kesä­teat­te­ri­pi­hal­la! Ennak­ko­li­put: Lippu.fi

Työ­ryh­mä:

Käsi­kir­joi­tus: Tuo­mas Park­ki­nen
Ohjaus: Sai­ja Jänt­ti
Lavas­tus: Topi Ilves­luo­to
Puvus­tus ja tar­peis­to: Riik­ka Kono­nen ja Kati Kas­tel­li
Esi­tys­tek­niik­ka: Jus­si Kono­nen
Kuis­kaus: Anna Mar­tin­mä­ki

Roo­leis­sa
Toni Ket­tu­kan­gas: Urho Kale­vi Kek­ko­nen
Johan­na Mas­to­la: Pri­mus Motor
Sarian Lep­pi­nie­mi: Syl­vi Uino
Oona Nis­si­nen: Paa­vo Väy­ry­nen
Vee­ra Saa­ri: Emi­lia Pyl­vä­näi­nen, Max Jakob­son, Kunin­gas A.
Veli-Pek­ka Suk­ka­la: Juho Kek­ko­nen, Hit­ler, Niki­ta Hrust­sev, Maju­ri Levo
Eija Sor­mu­nen: Kaar­lo Hil­li­lä, Veik­ko Ven­na­mo, Toh­to­ri Kiva­lo
Pek­ka Nis­si­nen: Kar­hu, Tove­ri Ser­gei, Las­se Kan­gas, Rafael Sep­pä­lä
Anja Kor­ho­nen: Paa­vo Nur­mi, Alli Paa­si­ki­vi, Ester
Esko Rai­ta­la: Her­ra Abso­lu­tis­ti, J.K Paa­si­ki­vi, Ahti Kar­ja­lai­nen
Anne Kar­ja­luo­to: Mais­te­ri Palo­maa, Kons­taa­pe­li Blom, Eli­sa­beth, Kale­vi Sor­sa
Pir­jo Hau­ri­nen: Aada Lii­ma­tai­nen, Tove­ri Tat­ja­na, Pro­fes­so­ri Halo­nen
Mar­jo Huo­ta­ri: Matti/Taneli Kek­ko­nen, Johan­nes Viro­lai­nen
Mart­ti Val­ko­nen: Väi­nö Les­ki­nen, J.F Ken­ne­dy, Mau­no Koi­vos­to
Iida Ali­kai­ja­la: Rou­va maa­lai­nen, mit­ta­mies 1, tur­va­mies 2
Mil­ja Kar­ja­lai­nen: Her­ra Svul, mit­ta­mies 2, tur­va­mies 2

Lisä­tie­dot, lip­pu­va­rauk­set ja ryh­mä­alen­nuk­set:

Raa­hen Teat­te­rin teat­te­ri­pi­ha sijait­see käve­ly­mat­kan pääs­sä Raa­hen kau­pun­gin ydin­kes­kus­tas­ta - Wan­han Puu­raa­hen por­til­la. Osoi­te kou­lu­ka­tu 13, 92100 RAA­HE.

puh. 044 324 0958

toimisto@raahenteatteri.fi

Ennak­ko­li­put: Lippu.fi

Teat­te­rin koti­si­vut:

http://www.raahenteatteri.fi/

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!