Rauma, Jo-Jo teatteri / Kuuskajaskarin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

KIVIÄ TASKUSSA

Käsi­kir­joi­tus: Marie Jones
Suo­men­nos: Heik­ki Kapu­lai­nen
Ohjaus: Mil­ja Nord­ström
 

Kak­si mies­tä, 15 roo­lia. Mitä sii­tä seu­raa? Asias­ta ote­taan sel­vää tänä kesä­nä Kuus­ka­jas­ka­rin kesä­teat­te­ris­sa, kun Jo-Jo Teat­te­ri tart­tuu ohjaa­ja Mil­ja Nord­strö­min joh­dol­la klas­sik­ko­ko­me­di­aan Kiviä tas­kus­sa (Sto­nes in His Poc­kets, 1996). Hel­sin­gin Kau­pun­gin­teat­te­rin ver­sio­ta samas­ta teks­tis­tä on esi­tet­ty täy­sil­le kat­so­moil­le jo vuo­des­ta 2002.

1990-luvun Irlan­tiin sijoit­tu­vas­sa näy­tel­mäs­sä Jake ja Char­lie, kak­si pik­ku­paik­ka­kun­nan mies­tä ovat pääs­seet unel­ma­hom­man syr­jään kiin­ni. Hol­lywoo­di­lai­nen tuo­tan­to­yh­tiö on saa­pu­nut kuvaa­maan elo­ku­vaa hei­dän koti­kul­mil­leen ja kaik­ki elo­ku­van avus­ta­jat on kerät­ty pai­kal­li­sis­ta asuk­kais­ta. Palk­ka juok­see, elo­ku­van pää­täh­ti on muka­vaa kat­sel­ta­vaa ja Char­liel­la, joka haa­vei­lee oman elo­ku­van teke­mi­ses­tä, on mah­dol­li­suus sujaut­taa käsi­kir­joi­tuk­sen­sa ihan oikeil­le elo­ku­van teki­jöil­le. Yllät­tä­vä tra­ge­dia alkaa kui­ten­kin hier­tää pai­kal­lis­ten ja tuo­tan­to­yh­tiön väle­jä. Tie­tä­vät­kö ame­rik­ka­lai­set edes mitään Irlan­nin kult­tuu­ris­ta? Välit­tä­vät­kö he lain­kaan todel­li­sis­ta ihmis­koh­ta­lois­ta?

Kiviä tas­kus­sa on vauh­di­kas, mut­ta traa­gi­nen kome­dia. Lisäk­si se on haas­te kah­del­le näyt­te­li­jäl­le, jot­ka hyp­pää­vät näy­tel­män aika­na len­nos­ta roo­lis­ta toi­seen. Onnek­si tur­ku­lai­set Akse­li Sve­holm ja Tom­mi Kos­ki­nen ovat val­mii­ta otta­maan haas­teen vas­taan. Molem­mat näyt­te­li­jät näh­tiin Kuus­ka­jas­ka­rin kesä­teat­te­ris­sa vii­me kesä­nä erin­omai­set arvos­te­lut saa­nees­sa näy­tel­mäs­sä Kat­sas­tus, jon­ka ohjaus oli myös Mil­ja Nord­strö­min käsia­laa.

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Ensi-ilta Ti 2.7. klo 15.00
Ke 3.7. klo 15.00

Ti 9.7. klo 15.00
Ke 10.7. klo 15.00

Ke 17.7. klo 15.00
To 18.7. klo 15.00
Pe 19.7. klo 15.00

Ti 23.7. klo 15.00
Ke 24.7. klo 15.00
To 25.7. klo 15.00

Pe 2.8. klo 15.00
La 3.8. klo 15.00
Su 4.8. klo 15.00

Pe 9.8. klo 15.00
La 10.8. klo 15.00
Su 11.8. klo 15.00

(La 17.8. klo 15.00) ja (Su 18.8. klo 15.00) (nämä esi­tyk­set myy­dään vain tilaus­ryh­mil­le)

LIPUT: AIKUI­SET 35€, LAP­SET 20€ (7-12 V).
Lipun hin­ta sis. edes­ta­kai­set meri­mat­kat.
Lip­pu­jen hin­ta ilman meri­mat­kaa, aikui­set 25€, lap­set 10€.
Saa­res­sa on mah­dol­li­suus ruo­kail­la ennen, tai jäl­keen esi­tyk­siä.
Yhden­suun­tai­sen meri­mat­kan kes­to on n. 30 min.
Näy­tel­mä kes­tää väliai­koi­neen n. 2 tun­tia.
Näy­tel­mää ei suo­si­tel­la alle kou­lui­käi­sil­le.

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

LÄHE­TÄ POS­TIA: 
info(at)kuuskajaskari.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

http://www.kuuskajaskari.fi/kesateatteri.php