fbpx

Rauma, Teatteriyhdistys Fake / Mantereenpään kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

KOLMEN KIMPPA

Pau­lin rak­kaus nai­sys­tä­vään­sä Sofi­aa koh­taan ei enää kan­na, ei enää mil­lään. Kyl­mien tosi­asioi­den ker­to­mi­nen van­hal­le rakas­te­tul­le on kui­ten­kin vai­ke­aa. Avoi­muu­den sijaan Pau­li panos­taa luo­vuu­teen. Hän kut­suu par­haan ystä­vän­sä Mar­tin asu­maan paris­kun­nan yhtei­seen kotiin. Mart­tia ei kukaan kes­tä viik­koa enem­pää, Sofia­kin aivan var­mas­ti nos­taa kyt­kin­tä. Tai niin Pau­li kuvittelee.Kolmen kimp­pa on tari­na kai­kil­le niil­le, jot­ka ovat ihas­tu­neet, rakas­tu­neet, eron­neet tai ajau­tu­neet aut­ta­maan kave­ria parisuhdehädässä.

Krei­si­ko­me­dian pyör­teis­sä sekoi­le­vat näyt­te­li­jät Son­ja Sor­vo­la, Juha Anti­kai­nen ja Lau­ri Ketonen.

Liput:

Perus­lip­pu: 18 €
Ryh­mä 16 €, mini­mi 20 hen­ki­löä
(pal­ve­lu­mak­su sis.hintaan)

Kes­to n 2 h, 1 väliai­ka 20 min.

Esi­tyk­set ajal­la 30.7.2021-15.8.2021

Yhteys­tie­dot:

Man­te­reen­pään kesä­teat­te­ri
Teat­te­riyh­dis­tys Fake ry
Puu­lun­tie 388 B, 26410 Rauma

Teat­te­riyh­dis­tys Fake ry on nuo­re­kas teat­te­rin ammat­ti­lais­ten vuon­na 2017 perus­ta­ma teat­te­riyh­dis­tys. Suu­rel­la sydä­mel­lä ja teat­te­rin teke­mi­sen palol­la tuo­tam­me moni­puo­lis­ta ohjel­mis­toa vaih­tu­vil­le näyt­tä­möil­le. Pää­osa esi­tyk­sis­täm­me on Rau­man seu­dul­la. Esi­tyk­sem­me ovat myös teh­neet vie­rai­lu­ja mui­den teat­te­rei­den näyttämöille.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatterifake.fi