fbpx

Rauma, Teatteriyhdistys Fake / Pinnalan Piha

Ohjelmisto 2022:

KOSTI KOSKINEN

KOS­TI KOS­KI­NEN -musiik­ki­näy­tel­mä elä­mäs­tä, tai­tees­ta ja unel­mis­ta
(Pin­na­lan piha, Rau­man taidemuseo)

Musiik­ki­näy­tel­mä, joka piir­tää kuvan rau­ma­lai­ses­ta tai­tei­li­jas­ta Kos­ti Kos­ki­ses­ta (1905-1983) ja hänen väri­kyl­läi­ses­tä elä­mäs­tään. Näy­tel­mään on kehys­tet­ty kirk­kaat valon­täy­tei­set aamut ja synk­kiin var­joi­hin kie­tou­tu­neet yöt. Kos­ti Kos­ki­nen oli muusik­ko, kir­jai­li­ja ja kuva­tai­tei­li­jan, joka maa­la­si elä­män­sa aika­na 2000 teos­ta, ja jät­ti jäl­keen­sä 14 pah­vi­laa­ti­kol­lis­ta muis­tiin­pa­no­ja, kir­jei­tä ja päi­vä­kir­jo­ja. Vaik­ka monen rau­ma­lai­sen kodin sei­näl­tä löy­tyy Kos­ti Kos­ki­sen teos, hänen elä­män­sä ja unel­man­sa ovat pysy­neet tähän asti pimennossa.

Ohjaus: Juha Leh­to­la
Käsi­kir­joi­tus: Jus­si Hie­tik­ko
Bän­di: pia­nis­ti Arto Mäke­lä, puhal­lin­soit­ta­ja Rei­jo ”Tak­ku” Yli­nen ja lyö­mä­soit­ta­ja Esa ”Nät­si” Ros­vall.
Roo­leis­sa mm. : Turk­ka Suu­ri­nie­mi, Kim­mo Timo­nen, Anne­ma­ri Lai­ne, Nel­li Hon­ka­nen, Lau­ra Mik­ko­nen, Sep­po Lai­ne, Las­se Suo­kas, Sini Nur­mi, Tee­mu Lau­la­jai­nen, Ant­ti Lai­ne ja Kari Jakola.

ESI­TYK­SET:

To 14.7.2022 klo 18.00 / ennak­ko
Pe 15.7.2022 klo 18.00
Su 17.7.2022 klo 14.00
Su 17.7.2022 klo 18.00
Ti 19.7.2022 klo 18.00
Ke 20.7.2022 klo 18.00
To 21.7.2022 klo 18.00
La 23.7.2022 klo 14.00
La 23.7.2022 klo 18.00
Su 24.7.2022 klo 18.00
La 6.8.2022 klo 18.00
Su 7.8.2022 klo 18.00
Ti 9.8.2022 klo 18.00
Ke 10.8.2022 klo 18.00

LIPUT:

24e / ryh­mä 20 hen­keä 23e

Kes­to noin 2 h, 1 väliaika

Liput: teatterifake@gmail.com / 0503390027 / tai osta liput ennakkoon

Yhteys­tie­dot:

Pin­na­lan piha (Rau­man Tai­de­museo)
Teat­te­riyh­dis­tys Fake ry
Kunin­kaan­ka­tu 37, 26100 Rauma

Teat­te­riyh­dis­tys Fake ry on nuo­re­kas teat­te­rin ammat­ti­lais­ten vuon­na 2017 perus­ta­ma teat­te­riyh­dis­tys. Suu­rel­la sydä­mel­lä ja teat­te­rin teke­mi­sen palol­la tuo­tam­me moni­puo­lis­ta ohjel­mis­toa vaih­tu­vil­le näyt­tä­möil­le. Pää­osa esi­tyk­sis­täm­me on Rau­man seu­dul­la. Esi­tyk­sem­me ovat myös teh­neet vie­rai­lu­ja mui­den teat­te­rei­den näyttämöille.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatterifake.fi