Rauma, Teatteriyhdistys Fake | Pinnalan Piha

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

KOSTI KOSKINEN

LIPUT

24e / ryh­mä 20 hen­keä 23e

Kes­to noin 2 h, 1 väliaika

Liput: teatterifake@gmail.com / 0503390027 / tai osta liput ennakkoon

Yhteys­tie­dot

Pin­na­lan piha (Rau­man Tai­de­museo)
Teat­te­riyh­dis­tys Fake ry
Kunin­kaan­ka­tu 37, 26100 Rauma

Teat­te­riyh­dis­tys Fake ry on nuo­re­kas teat­te­rin ammat­ti­lais­ten vuon­na 2017 perus­ta­ma teat­te­riyh­dis­tys. Suu­rel­la sydä­mel­lä ja teat­te­rin teke­mi­sen palol­la tuo­tam­me moni­puo­lis­ta ohjel­mis­toa vaih­tu­vil­le näyt­tä­möil­le. Pää­osa esi­tyk­sis­täm­me on Rau­man seu­dul­la. Esi­tyk­sem­me ovat myös teh­neet vie­rai­lu­ja mui­den teat­te­rei­den näyttämöille.

KOS­TI KOS­KI­NEN -musiik­ki­näy­tel­mä elä­mäs­tä, tai­tees­ta ja unel­mis­ta
(Pin­na­lan piha, Rau­man taidemuseo)

Musiik­ki­näy­tel­mä, joka piir­tää kuvan rau­ma­lai­ses­ta tai­tei­li­jas­ta Kos­ti Kos­ki­ses­ta (1905-1983) ja hänen väri­kyl­läi­ses­tä elä­mäs­tään. Näy­tel­mään on kehys­tet­ty kirk­kaat valon­täy­tei­set aamut ja synk­kiin var­joi­hin kie­tou­tu­neet yöt. Kos­ti Kos­ki­nen oli muusik­ko, kir­jai­li­ja ja kuva­tai­tei­li­jan, joka maa­la­si elä­män­sa aika­na 2000 teos­ta, ja jät­ti jäl­keen­sä 14 pah­vi­laa­ti­kol­lis­ta muis­tiin­pa­no­ja, kir­jei­tä ja päi­vä­kir­jo­ja. Vaik­ka monen rau­ma­lai­sen kodin sei­näl­tä löy­tyy Kos­ti Kos­ki­sen teos, hänen elä­män­sä ja unel­man­sa ovat pysy­neet tähän asti pimennossa.

Ohjaus: Juha Leh­to­la
Käsi­kir­joi­tus: Jus­si Hie­tik­ko
Bän­di: pia­nis­ti Arto Mäke­lä, puhal­lin­soit­ta­ja Rei­jo ”Tak­ku” Yli­nen ja lyö­mä­soit­ta­ja Esa ”Nät­si” Ros­vall.
Roo­leis­sa mm. : Turk­ka Suu­ri­nie­mi, Kim­mo Timo­nen, Anne­ma­ri Lai­ne, Nel­li Hon­ka­nen, Lau­ra Mik­ko­nen, Sep­po Lai­ne, Las­se Suo­kas, Sini Nur­mi, Tee­mu Lau­la­jai­nen, Ant­ti Lai­ne ja Kari Jakola.