Saimaan Teatteri

Ohjelmisto 2019:

Saimaan Demokraattinen Tasavalta – Saimaan aalloilla seilaava kyläkokous

Sai­maan Demo­kraat­ti­nen Tasa­val­ta on len­no­kas esi­tys­ta­pah­tu­ma, johon ylei­sö kut­su­taan äimis­te­le­mään demo­kra­tian nyky­ti­laa. Pro­duk­tion läh­tö­pis­te on Hei­nä­ve­den kai­vos­han­ke, ja sen ympä­ril­lä käy­ty kes­kus­te­lu. Säh­kö­au­toi­lua pitäi­si lisä­tä, mut­ta ei kai akku­jen ainek­sia voi lou­hia hin­nal­la mil­lä hyvän­sä? Kai­vos­lain uudis­tus­ta kan­nat­ta­vat monet puo­lu­eet, mut­ta samo­jen puo­luei­den Savo-Kar­ja­la-pii­rin kan­san­edus­ta­jat kan­nat­ta­vat sil­ti Hei­nä­ve­den han­ket­ta - mik­si? Mitä tuu­mii “taval­li­nen sai­maa­lai­nen”? Kuka hän on? Onko demo­kra­tia krii­sis­sä vai odot­taa­ko se vain uut­ta nousua jär­vi­lo­hen tapaan?

Sai­maan Teat­te­ri on vuo­des­ta 2014 toi­mi­nut itse­näi­nen ryh­mä, jon­ka pää­teh­tä­vä­nä on vie­dä esi­tys­tai­det­ta Sai­maan alu­eel­le. Ryh­män nyky­kan­san­teat­te­ri on hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vää, humo­ris­tis­ta sekä kat­so­jan ymmär­ryk­seen van­kas­ti luot­ta­vaa. Kesäl­lä 2019 teat­te­ri vie­rai­lee 15 paik­ka­kun­nal­la Poh­jois-Savos­ta Ete­lä-Kar­ja­laan. Kier­tue toteu­te­taan lai­val­la. Pro­jek­tia tuke­vat kyläyh­dis­tys­ten ja kier­tue­kun­tien lisäk­si Koneen Sää­tiö, Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­to sekä Tai­teen Edis­tä­mis­kes­kus.

Esi­tyk­set:

Ma 24.6. Juva | Ti 25.6. Juva | To 27.6. Hei­nä­ve­si | Pe 28.6. Sor­sa­kos­ki | La 29.6. Ryt­ky | Ma 1.7. Sul­ka­va | Ke 3.7. Ora­vi | Pe 5.7. Kokon­saa­ri | La 6.7. Moin­sal­mi | Ma 8.7. Kivia­pa­ja | Ti 9.7. Puu­ma­la | To 11.7. Ant­to­la* | La 13.7. Hima­lan­saa­ri | Ma 15.7. Tai­pal­saa­ri | Ti 16.7. Tai­pal­saa­ri | To 18.7. Jout­se­no | La 20.7. Vir­mut­jot­ki

Esi­tyk­set klo 19.

*2 esi­tys­tä, päi­väe­si­tys klo 15

 

Liput:

22€  | 15€ (opis­ke­li­jat, kou­lu­lai­set, työt­tö­mät, elä­ke­läi­set) | 10€ (teat­te­ria­lan lip­pu, lap­set alle 12-v.)

Lip­pu­va­rauk­set net­ti­si­vu­jen kaut­ta. Osto kätei­sel­lä tai kor­til­la pai­kan pääl­tä.

 

Lisä­tie­toa:

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.saimaanteatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!