Saimaan Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Maaseutua etsimässä - laulunsekainen huvinäytelmä

Liput

18 / 23 €

Ymmärrättekö te? Meillä on suuri tehtävä. Suurempi kuin mikään yhden teatterijutun esittäminen. Meidän pitää luoda YHTEISÖ uudestaan. Meidän pitää löytää uudelleen maaseudun olemus. Ja nyt me ruvetaan hommiin!”

Hel­sin­ki­läi­nen kult­tuu­ria­lan joka­pai­kan­höy­lä Mat­ti on päät­tä­nyt elvyt­tää syr­jä­seu­tu­jen van­han seu­ran­ta­lo­pe­rin­teen lau­lui­neen ja yhtei­söl­li­si­ne näy­tel­mi­neen. Teh­tä­vää var­ten hän on rek­ry­toi­nut seka­lai­sen seu­ru­een, joka koos­tuu tehok­kaas­ta far­ma­seut­tiy­rit­tä­jäs­tä, hyper­tie­dos­ta­vas­ta sisa­ren­po­jas­ta, sekä lähi­kun­nan mai­to­ti­lal­lis­ten tyt­tä­res­tä. Koh­taa­mi­nen vuo­si­sa­dan takai­sen idyl­lin kans­sa ei kui­ten­kaan suju mut­kat­to­mas­ti, sil­lä moder­nien kau­pun­ki­suo­ma­lais­ten kos­ke­tus­pin­ta maa­lai­sen elä­män­ta­van kans­sa on käy­nyt san­gen ohuek­si. Torp­pa­rin sie­lu­ne­lä­mään samas­tu­mi­nen on han­ka­laa, jos ei osaa erot­taa vesu­ria kir­vees­tä. Ja edes­men­neel­lä maa­lais­kir­jai­li­jal­la Urho Kar­hu­mäel­lä on myös oma sanan­sa sanottavanaan…

Mitä tapah­tuu, kun maa­seu­dun elä­mäs­tä vie­raan­tu­neet, mer­ki­tyk­set­tö­myyt­tä pote­vat kau­pun­ki­lai­set yrit­tä­vät sukel­taa vuo­si­sa­dan takai­siin mai­se­miin? Löy­tyy­kö maa­seu­dun ole­mus lopulta?

Käsi­kir­joi­tus: Ilja Leh­ti­nen
Ohjaus: Jan­ne Pel­li­nen
Näyt­te­li­jät: Jon­na­kai­sa Ris­to, Pie­tu Wik­ström, Jan­na Räsä­nen, Boo­di Kab­ba­ni ja Paa­vo Kää­riäi­nen
Musiik­ki ja ääni­suun­nit­te­lu: Hen­ri Lyy­saa­ri
Ske­no­gra­fia: Pau­la Koi­vu­nen
Valo­suun­nit­te­lu ja toteu­tus, kier­tue­tek­nik­ko: Rita Löyt­ty
Tut­ki­ja: San­na Ryy­nä­nen
Tuo­tan­to: Tin­ni Torik­ka ja Wil­helm Grotenfelt

Kiertueaikataulu

Esi­tyk­set klo 19, ellei toi­sin mainita

Ke 28.6. Hel­sin­ki, Nuk­kea­teat­te­ri­ta­lo, ennak­ko­näy­tös
Pe 30.6. Sul­ka­va, Hako­vir­ran met­säs­tys­seu­ran talo ENSI-ILTA
Su 2.7. Kokon­saa­ren tans­si­ta­lo
Ma 3.7. Moin­sal­mi, seu­ran­ta­lo Kie­lo
Ke 5.7. Ora­vin seu­ran­ta­lo klo 13 ja klo 19
Pe 7.7. Puu­ma­lan nuo­ri­so­ta­lo
Su 9.7. Jout­se­non työ­väen­ta­lo
Ma 10.7. Lam­po­saa­ren työ­väen­ta­lo (Lap­peen­ran­ta)
Ke 12.7. Tai­pal­saa­ri, seu­ran­ta­lo Väi­nö­lä klo 13 ja klo 19
Pe 14.7. Ruo­ko­lah­ti, Vir­mut­joen seu­ran­ta­lo
Su 16.7. Ris­tii­na, Hima­lan­saa­ren seu­ran­ta­lo Koi­vu­la klo 13 ja klo 19
Ti 18.7. Ant­to­la, seu­ran­ta­lo Koi­vu­la klo 13 ja klo 19
To 20.7. Juva, Juko­lan seu­ran­ta­lo
Pe 21.7. Juva, Juko­lan seu­ran­ta­lo klo 13

Saimaan Teatteri on vuodesta 2014 lähtien toiminut, nuorista näyttämötaiteen ammattilaisista koostuva kiertueteatteri, joka kiertää laivalla Saimaata esiintyen vanhoissa seurantaloissa.

Sai­maan Teat­te­ri luon­neh­tii esi­tyk­si­ään nyky­kan­san­teat­te­rik­si. Se haas­taa sekä perin­tei­sen kesä­teat­te­rin muo­don että käsi­tyk­sen viih­dyt­tä­väs­tä teat­te­ris­ta yli­mal­kaan. Ryh­män nyky­kan­san­teat­te­ri on hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vää, eri­lai­sia ilmai­su­muo­to­ja yhdis­tä­vää sekä kat­so­jan ymmär­ryk­seen van­kas­ti luot­ta­vaa teat­te­ria. Ryh­mä halu­aa toi­min­nal­laan kehit­tää ja luo­da kesä­teat­te­ria, jota ylei­sö ei muis­sa kesä­teat­te­reis­sa näe!

Teat­te­ria kul­jet­taa mik­ke­li­läi­nen Ekin par­tio M/S Lola III -laivalla!

Voit myös mak­saa teat­te­ri­li­pus­ta vähem­män talou­del­li­sen tilan­tee­si mukaan tai enem­män, jos haluat tukea teat­te­rin toi­min­taa.
Ole yhtey­des­sä: tuottaja@saimaanteatteri.fi