fbpx

Salo, Salon Teatteri, Vuohensaaren kesäteatterilla

Ohjelmisto 2021:

ÄIDINMAA

MUSIKAALI RAKASTAMISEN TÄRKEYDESTÄ JA ELÄMÄN VAIKEISTA VALINNOISTA

Salon Teat­te­rin 60-vuo­tis­juh­la­vuo­den kesä­teat­te­ri­näy­tel­mä­nä näh­dään
koti­mai­nen Äidin­maa-musi­kaa­li. Äidin­maa on tari­na vah­vois­ta suo­ma­lai­sis­ta nai­sis­ta. Se on ker­to­mus yhden suvun nais­ten teke­mis­tä uhrauk­sis­ta ja valin­nois­ta, mut­ta myös toi­vos­ta ja suku­pol­vien yli kan­ta­vas­ta äidinrakkaudesta.

Näy­tel­män tapah­tu­mat sijoit­tu­vat kah­del­le aika­ta­sol­le; tal­vi­so­taa edel­tä­vään kesään 1939 ja vuo­teen 1989. Perun­kir­joi­tus­ti­lai­suus suvun lak­kau­te­tus­sa kylä­kau­pas­sa saa Annin muis­te­le­maan men­nei­syyt­tä ja romans­sia, jon­ka seu­rauk­se­na hän jou­tui raas­ta­vien valin­to­jen eteen. Annin tyt­tä­ren­ty­tär Lau­ra on saa­nut perin­tö­nä suvun nais­ten kan­ta­mat
hen­ki­set arvet, mut­ta myös kyvyn sel­viy­tyä traa­gi­sim­mil­la­kin hetkillä.

Äidin­maa-musi­kaa­li kan­tae­si­tet­tiin Suo­men 100-vuo­tis­juh­la­vuon­na 2017 Espoon kau­pun­gin­teat­te­ris­sa. Tari­naa kul­jet­ta­van tun­teik­kaan musii­kin ovat sävel­tä­neet Esa Nie­mi­nen ja Niklas Ros­ström, lau­lu­jen sanoi­tuk­set ovat Anni­na Enc­kel­lin sekä Sinik­ka Svär­din. Käsi­kir­joi­tus on Anni­na Enc­kel­lin käsia­laa ja se poh­jau­tuu Aar­ni Kuo­ri­kos­ken, Nie­mi­sen ja Ros­strö­min alku­pe­räis­ta­ri­naan. Näy­tel­män ohjaa salo­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Toni Ikola.

Roo­leis­sa näh­dään mm. Ami Aspe­lund, Roo­pe Pelo ja Peter Nyberg

LIPUT:

Perus­lip­pu 30 €
S-etu­kor­til­la 28 € (vain Salon Teat­te­ril­ta)
Veik­kaus­kor­til­la 28 € (vain Salon Teat­te­ril­ta)
Elä­ke­läi­nen 26 €
Opis­ke­li­ja 26 €
Työ­tön 26 €
Varus­mies 26 €
Las­ten­lip­pu 15 € (alle 15-vuotiaat)

Ryh­mä­li­put Salon Teat­te­rin toimistolta

Lip­pu­pis­teen pal­ve­lus­ta ostet­taes­sa lipuis­ta menee pal­ve­lu­mak­su (alkaen

1,50 e)

Esityspäivät 2021

Ensi-ilta la 10.7. klo 17

Ma 12.7. klo 19
Ti 13.7. klo 19
Pe 16.7. klo 19
Su 18.7. klo 15

Ti 20.7. klo 19
Ke 21.7. klo 19
Pe 23.7. klo 19

Ti 27.7. klo 19
To 29.7. klo 19
Pe 30.7. klo 19
Su 1.8. klo 15

Ti 3.8. klo 19
Ke 4.8. klo 19
Pe 6.8. klo 19
La 7.8. klo 17

Ma 9.8. klo 19
Ti 10.8. klo 19
Pe 13.8. klo 19
La 14.8. klo 17

Lisä­tie­dot:

Vuo­hen­saa­ren kesä­teat­te­ris­sa tar­joi­luis­ta vas­taa Vuo­hen­saa­ren oma kah­vi­la. Ennak­ko­ti­lauk­set voi teh­dä suo­raan nume­ros­ta 02 731 2651 tai osoit­tees­ta www.vuohensaari.fi/kesateatterin-valiaikakahvit/

Vuo­hen­saa­ren kesä­teat­te­ri: Sata­ma­ka­tu 102, Salo

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.salonteatteri.com