Salon Teatteri | Vuohensaaren kesäteatterilla

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

LIIAN PAKSU PERHOSEKSI

LIPUT

Perus­lip­pu 30 €
S-etu­kor­til­la 28 € (vain Salon Teat­te­ril­ta)
Veik­kaus­kor­til­la 28 € (vain Salon Teat­te­ril­ta)
Elä­ke­läi­nen 28 €
Opis­ke­li­ja 26 €
Työ­tön 26 €
Varus­hen­ki­lö 26 €
Las­ten­lip­pu 15 € (alle 15-vuotiaat)

LISÄ­TIE­DOT

Vuo­hen­saa­ren kesä­teat­te­rin 371-paik­kai­nen kat­so­mo on osit­tain katet­tu ja sii­nä on usei­ta pyö­rä­tuo­li­paik­ko­ja. Esteet­tö­mät WC:t löy­ty­vät uudes­ta huol­to­ra­ken­nuk­ses­ta aivan teat­te­rin tuntumasta.

Väliai­ka­tar­joi­luis­ta vas­taa Vuo­hen­saa­ren kah­vi­la-ravin­to­la.
Ennak­ko­ti­lauk­set suo­raan nume­ros­ta 02 731 2651 tai osoit­tees­ta:
www.vuohensaari.fi/kesateatterin-valiaikakahvit/

Kesäl­lä 2022 Vuo­hen­saa­ren kesä­teat­te­ris­sa jat­ke­taan vah­vo­jen nais­ten tari­noil­la, kun Sis­ko Istan­mäen rakas­tet­tuun romaa­niin Lii­an pak­su per­ho­sek­si perus­tu­va uusi näy­tel­mä­so­vi­tus saa ensi-iltan­sa 2.7.2022.

Suru­mie­li­sen huu­mo­rin sävyt­tä­mä rak­kaus­ta­ri­na näh­dään tun­tei­siin vetoa­va­na musiik­ki­näy­tel­mä­nä, jon­ka Salon Teat­te­ril­le ohjaa ja sovit­taa Jan­ne Jäm­sä. Läm­min­hen­ki­nen tari­na ker­too topa­kas­ta Kai­sus­ta (Hel­mi Oja), joka läh­tee kaup­pa-apu­lai­sek­si kon­kurs­sin par­taal­la ole­vaan Ruu­ti­no­jan seka­ta­va­ra­kaup­paan. Kylä­kau­pas­sa hän­tä ovat vas­tas­sa äitin­sä alis­ta­ma kaup­pias Erni (Jer­ry Sar­lin) sekä tämän han­ka­luuk­sia aiheut­ta­vat sukulaiset.

Tari­nan kään­tei­tä mukail­len näy­tel­mään on valit­tu musiik­kia suo­ma­lai­sil­ta artis­teil­ta 1970-luvul­ta tähän päi­vään. Vuo­hen­saa­ren merel­li­ses­sä ympä­ris­tös­sä uuden tul­kin­nan saa­vat mm. Pave Mai­ja­sen, Juha Tapion ja Elli­noo­ran kappaleet.