Sauvo, Sauvon Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

SVEN TUUVA

Kertomus Suomen sodasta

Sau­von Kesä­teat­te­rin Sven Tuu­va vie kat­so­jat mat­kal­le 200 vuo­den takai­seen Suo­meen seit­sen­hen­ki­sen näyt­te­li­jä­seu­ru­een joh­dol­la. Lau­lu­pi­toi­nen näy­tel­mä on rii­pai­se­va ja humo­ris­ti­nen, runol­li­nen­kin tari­na suo­ma­lai­sis­ta ihmi­sis­tä kah­den suur­val­lan välis­sä. Suo­men koh­ta­lo on sat­tu­mien, juo­nit­te­lu­jen, ja jois­sain tilan­teis­sa jopa yhden pie­nen soti­laan varas­sa. Nuo­ri mies Sven Tuu­va halu­aa osoit­taa kai­kil­le, että hänes­tä on johon­kin: hän liit­tyy Ruot­sin kunin­kaan armei­jaan. Sota­vä­ki­kään ei suju ihan ongel­mit­ta, mut­ta lopul­ta Sven onnis­tuu teke­mään itsen­sä unoh­tu­mat­to­mak­si.

Käsi­kir­joi­tuk­ses­sa vilah­ta­vat sotai­sat hah­mot Napo­leo­nis­ta kei­sa­ri Alek­san­te­riin ja toi­saal­ta taval­li­sen kan­san edus­ta­jat tor­pan tytös­tä rivi­so­ti­laa­seen. Vaik­ka teks­ti sijoit­tuu men­nee­seen maa­il­maan, ovat sen tee­mat hät­käh­dyt­tä­vän ajan­koh­tai­sia. His­to­rial­li­nen tari­na Sven Tuu­va sopii kai­kil­le laa­duk­kaan ja aja­tuk­sia herät­tä­vän teat­te­rin ystä­vil­le.

Sven Tuu­van ohjaa pal­kit­tu teat­te­rin­te­ki­jä Timo Vänt­si. Lau­ri Sipa­rin, Tyt­ti Oit­ti­sen ja Timo Vir­kin käsi­kir­joi­tus teh­tiin alun­pe­rin Suo­men­lin­nan Kesä­teat­te­riin Ryh­mä­teat­te­ril­le kesäl­lä 1970. Musii­kin on sävel­tä­nyt Kim Kuusi, ja se kuul­laan Sau­vos­sa Mat­ti Moi­la­sen sovit­ta­ma­na.

Näyt­tä­möl­lä näh­dään ener­gi­nen näyt­te­li­jä­jouk­ko: Hil­da-Jus­tii­na Airo­la, Tar­ja Airo­la, Wil­le Hei­no, Anu Leh­to­nen-Sonk­ki, Sari Sten­lund, Ant­ti Tulo­nen ja Sami Vir­ta.

ESI­TYS­PAIK­KA:
Sau­von Kesä­teat­te­ri, Vah­tis­ten mäki (Museo­tie 1, 21570 Sau­vo)

SIJAIN­TI:
Turus­ta noin 35 km, Hel­sin­gis­tä 153 km. Tai­ta Val­ta­tie 1:ltä Pai­mion koh­dal­la suun­taan Kemiö. Kesä­teat­te­ri tulee Kemiön­tiel­lä vas­taan hiu­kan ennen Sau­von kes­kus­taa.

ESI­TYS­PÄI­VÄT:
Ensi-ilta pe 5.7.2019 klo 19.00
Muut esi­tyk­set:
Su 7.7.
Ke 10.7.
To 11.7.
Su 14.7.
Ke 17.7.
To 18.7.
Su 21.7.
Ke 24.7.
To 25.7.
Pe 26.7.
Su 28.7.
Ke 31.7.
To 1.8.
Pe 2.8. aina klo 19.00
La 3.8. klo 21.00 (huom. Elo­päi­vien myö­häis­näy­tös)

LIPUT 20€ (nuo­ri­so­li­pul­la alle 17-vuo­ti­aat 15€)

Varauk­set net­ti­si­vu­jen kaut­ta: www.selku.fi
Tai puhe­li­mit­se 0400 699057

KES­TO:
2,5 h väliai­koi­neen

IKÄ­SUO­SI­TUS:
Aikui­set (nuor­ten ikä­suo­si­tus 12v, nuo­rem­mat aikuis­ten seu­ras­sa)

KAT­SO­MO:
Nouse­va, noin 180-paik­kai­nen kat­so­mo, ei sade­ka­tos­ta.

ESTEET­TÖ­MYYS:
Inva­tak­sil­la pää­see kesä­teat­te­rin kat­so­mon vie­reen jos­ta tasai­nen reit­ti kat­so­moon. Inva-WC mäel­tä vali­tet­ta­vas­ti puut­tuu. Ilmoi­ta vara­tes­sa­si pyö­rä­tuo­lis­ta, niin tie­däm­me vara­ta pai­kan. Saat­ta­ja pää­see ilmai­sek­si.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.selku.fi