fbpx

Järvenpää, Järvenpään Kesäteatteri

Ohjelmistossa 2021:

NISKAVUOREN NAISET

Väkevä klassikkodraama

Nis­ka­vuo­ren tilal­la rau­ha järk­kyy kun kau­pun­gis­ta saa­puu uusi vapaa­mie­li­nen opet­ta­ja­tar Ilo­na Ahlgren, johon Nis­ka­vuo­ren Aar­ne väl­jäh­ty­neen avio­liit­ton­sa kes­kel­tä ensi­sil­mäyk­sel­lä ihas­tuu. Koh­ta uuti­set salai­ses­ta suh­tees­ta kii­ri­vät kyläl­lä tele­fuu­ni- San­dran ja sis­kon­sa Sera­fii­nan vauh­dit­ta­mi­na, kan­tau­tuen myös Aar­nen äidin, Nis­ka­vuo­ren mat­riar­kan, van­ha emän­tä Lovii­san korviin.

Lovii­sa tar­mok­kaas­ti vas­tus­taa Ilo­nan ja Aar­nen suh­det­ta, sekä koet­taa pitää Aar­nen tulis­tu­neen vai­mon Mar­tan, ja Mar­tan rahat Nis­ka­vuo­rel­la. Lopul­ta salai­suuk­sia avail­laan koko kylän voi­min ja Aar­ne pää­tyy voi­mak­kaa­seen ratkaisuun.

Sep­po Halt­tusen ohjaa­ma Nis­ka­vuo­ren nai­set on näy­tel­mä ennen­kaik­kea vah­vois­ta nai­sis­ta. Mut­ta se on myös näy­tel­mä muu­tok­ses­ta ja sen vää­jää­mät­tö­myy­des­tä. Onnes­ta ja rak­kau­des­ta. Suku­pol­vi­ses­ta perin­tees­tä; näin on aina teh­ty ja aina tul­laan teke­mään. Kuvaa­va on van­han emän­nän ival­li­nen repliik­ki nuo­rel­le Ilo­nal­le: ”Onni, totuus, vapaus…onni on, kun kau­ra ja nur­mi­hei­nä kas­va­vat kevät­sa­tees­sa niin, että kor­viin kohi­see. Se on vapaut­ta ja totuut­ta, että on varaa pot­kais­ta Nis­ka­vuo­ren por­til­ta jokai­nen, joka tän­ne luvat­to­mas­ti pyr­kii. Muu on sivuseikka.”

ESI­TYK­SET KESÄL­LÄ 2021!

Liput 23 / 20 €

Tar­kat esi­tys­päi­vät päi­vi­te­tään myöhemmin.

Esi­tyk­sen kes­to n. 2 h (1 väliaika)

Yhteys­tie­dot:

Jär­ven­pään kesä­teat­te­ri sijait­see Van­han­ky­län Kar­ta­non piha­pii­ris­sä, osoit­tees­sa Stål­ha­nen­tie 4, 04400 Jär­ven­pää.
info@jarvenpaanteatteri.fi

Kesä­teat­te­rin kat­so­mo on katettu!

Jär­ven­pään Teat­te­ri Facebookissa!

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.jarvenpaanteatteri.fi