fbpx

Vantaa, Backaksen kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

OLEN SUOMALAINEN

KARI TAPION ELÄ­MÄS­TÄ KER­TO­VA NÄY­TEL­MÄ OLEN SUO­MA­LAI­NEN”, NÄH­DÄÄN KESÄL­LÄ 2022 VAN­TAAL­LA!

Kesäl­lä 2019 Lap­peen­ran­nan kesä­teat­te­ris­sa hur­man­nut ja ylei­sö­en­nä­tyk­sen teh­nyt näy­tel­mä Olen suo­ma­lai­nen saa­puu Van­taal­le ja Ravin­to­la Bac­kak­sen Tapah­tu­ma­kes­kus Pui­ma­laan kesäl­lä 2022!

Näy­tel­mä on kome­dial­li­nen musiik­ki­näy­tel­mä, joka ker­too rakas­te­tun tul­kit­si­jan, Kari
Tapion elä­mäs­tä ja uras­ta iloi­neen ja surui­neen, lois­toi­neen ja kom­mel­luk­si­neen. Näy­tel­mäs­sä kuul­laan Kari Tapion suu­rim­pia hit­te­jä, jot­ka yhdes­sä dia­lo­gin kans­sa muo­dos­ta­vat mie­leen­pai­nu­van kuvan upea­ää­ni­ses­tä tai­tei­li­jas­ta. Näy­tel­mä saa kat­so­jan hymyi­le­mään ja kos­ket­taa sie­lun syö­ve­rei­tä myö­ten. Musii­kin ajat­to­muus puhut­te­lee mei­tä kaik­kia ja piir­tää kat­ta­van kuvan suo­ma­lai­ses­ta sielunmaisemasta.

Kari Tapio oli yksi meis­tä. Mie­lel­tään ja mie­les­tään taval­li­nen mies, jol­la oli käy­nyt suu­ri onni. Hän pää­si toteut­ta­maan unel­maan­sa. Kovan työn ja monien vas­toin­käy­mis­ten kaut­ta hän nousi koko kan­san rakas­te­tuim­mak­si tai­tei­li­jak­si. Kuu­li­jat rakas­tui­vat Kari Tapion korut­to­man kome­aan ääneen, mut­ta myös per­soo­naan, joka ei ylen­tä­nyt itse­ään, vaan halusi aina olla kuu­li­joi­den­sa
kal­tai­nen.

- “Olen todel­la kii­tol­li­nen ja onne­kas, että saan kir­joit­ta­ja­na astua Kari Tapion vai­he­rik­kaa­seen elä­mään. Tutus­tua tähän kiis­tat­ta yhteen suo­si­tuim­mis­ta suo­ma­lais­lau­la­jis­ta. Men­nä hänen pään­sä sisäl­le ja yrit­tää ymmär­tää mik­si hänen elä­män­sä meni niin kuin meni. Pro­ses­sin aika­na olen tör­män­nyt val­ta­vaan mää­rään mie­len­kiin­toi­sia yksi­tyis­koh­tia, jot­ka ovat jää­neet aina­kin minul­ta aiem­min pimen­toon. Näi­tä herk­ku­ja pal­jas­te­taan sit­ten Olen suo­ma­lai­nen -näy­tel­mäs­sä”,
ker­too näy­tel­män käsi­kir­joit­ta­ja Mika Räinä.

- “Rie­mul­la hyp­pään tähän seik­kai­luun, joka avaa suu­rel­le ylei­söl­le tuon sini­val­koi­sen äänen ja suu­ren per­soo­nan moni­puo­lis­ta elä­mää!”, kom­men­toi näy­tel­män ohjauk­ses­ta ja koreo­gra­fias­ta vas­taa­va Osku Heiskanen.

Olen suo­ma­lai­nen -näy­tel­män roo­leis­sa näh­dään Kari Tapio­ta esit­tä­vä Ant­ti Paa­vi­lai­nen, Karin puo­li­soa Piaa näyt­te­le­vä Miia Nuu­ti­la, sekä mm. Rei­jo Tai­pa­leen ken­kiin astu­va Tuuk­ka Lep­pä­nen ja mm. Dan­ny­nä näh­tä­vä Tatu Sii­vo­nen. Näy­tel­män ohjauk­ses­ta ja koreo­gra­fias­ta vas­taa Osku Heis­ka­nen. Käsi­kir­joi­tuk­sen on laa­ti­nut Mika Räi­nä. Näy­tel­män live­musii­kis­ta on vas­tuus­sa Ant­ti Paa­vi­lai­nen Band.

Tans­si­joi­na laval­la näh­dään Anna-Maria Paa­dar, Emmi Ylä-rak­ko­la, San­na Heis­ka­nen ja Emil Hall­berg.

LIPUN­MYYN­TI:

· Perus­lip­pu: 36 €
· Lap­si 8-15 v.: 21 €
· Pyö­rä­tuo­li­paik­ka: 36 €
· Ryh­mä­li­put (min. 10 hlö): 32 €
· Show & Din­ner -paket­ti: (ava­taan myyn­tiin myö­hem­min)
Näy­tel­män kes­to n 2h sis väliajan.

SHOW & DIN­NER
Sekä kesä­teat­te­ri­näy­tök­sen että her­kul­li­sen ruo­kai­lun sisäl­tä­vä Show & Din­ner -paket­ti on
mah­dol­lis­ta hank­kia Ravin­to­la Bac­kak­sen myyn­ti­pal­ve­lun kaut­ta: p. 0400 153 281
/ myynti@ravintolabackas.fi

ENNAK­KO­MYYN­TI:

Ennak­ko­li­put kesä­teat­te­riin myy Lip­pu­pis­te, https://www.lippu.fi/artist/olen-suomalainen/
Lip­pu­ja voi hank­kia Lip­pu­pis­teen verk­ko­kau­pas­ta, puhe­lin­pal­ve­lus­ta (p. 0600 900 900 /
(2€/alk.min+mpm/pvm) tai myyn­ti­pis­teis­tä kaut­ta maan.

RYH­MÄ­MYYN­TI:

Ryh­mä­lip­pu­ja voi vara­ta ennen esi­tys­kaut­ta säh­kö­pos­til­la kesateatteri@polartuotanto.fi tai soit­ta­mal­la p. 0400 213 122. Voit myös ostaa ryh­mä­li­put suo­raan lippu.fi palvelusta.

SAA­PU­MI­NEN KESÄTEATTERIIN

Len­to­kent­tä­bus­sit kul­ke­vat Ravin­to­la Bac­kak­sen ohi. Aivan käve­ly­mat­kan pääs­sä Ravin­to­la Bac­kak­ses­ta sijait­see bus­si­py­sä­kit “Len­toa­se­man­tie” ja “Bac­kas”. Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta peril­le pää­see bus­seil­la 614 tai 615, ja Elie­li­nau­kiol­ta bus­sil­la nume­ro 415. Van­taan­kos­ken juna-ase­mal­ta sekä Avia­po­lik­ses­ta kul­kee bus­si 573.

Lähim­mät juna-ase­mat ovat Van­taan­kos­ken- sekä Avia­po­lik­sen juna-ase­mat.
Kaup­pa­kes­kus Jum­bos­ta on käve­ly­mat­kaa noin kilo­met­rin ver­ran, ja sin­ne pää­see esi­mer­kik­si seu­raa­vil­la bus­seil­la: Tik­ku­ri­las­ta 562, Mel­lun­mäes­tä sekä Myyr­mäes­tä 572, Kera­val­ta 962, Kivis­tös­tä 616 ja Varis­tos­ta 571.

Bac­kak­ses­sa on myös suu­ret ja mak­sut­to­mat park­ki­paik­ka-alu­eet, joten omal­la autol­la saa­pu­mi­nen käy myös kätevästi.

NÄYTÖKSET KESÄLLÄ 2022

· Kes­ki­viik­ko 6.7. klo 18.30 (Ennak­ko)
· Tors­tai 7.7. klo 18.30 (Ensi-ilta)
· Per­jan­tai 8.7. klo 18.30
· Tiis­tai 12.7. klo 18.30
· Kes­ki­viik­ko 13.7. klo 14.00
· Kes­ki­viik­ko 13.7. klo 18.30
· Tors­tai 14.7. klo 18.30
· Per­jan­tai 15.7. klo 18.30
· Tiis­tai 19.7. klo 18.30
· Kes­ki­viik­ko 20.7. klo 14.00
· Tors­tai 21.7. klo 18.30
· Per­jan­tai 22.7. klo 18.30
· Tiis­tai 26.7. klo 18.30
· Kes­ki­viik­ko 27.7. klo 14.00
· Kes­ki­viik­ko 27.7. klo 18.30
· Tors­tai 28.7. klo 18.30
· Per­jan­tai 29.7. klo 18.30
· Tiis­tai 2.8. klo 18.30
· Kes­ki­viik­ko 3.8. klo 14.00
· Kes­ki­viik­ko 3.8. klo 18.30
· Tors­tai 4.8. klo 18.30
· Per­jan­tai 5.8. klo 18.30
· Tiis­tai 9.8. klo 18.30
· Kes­ki­viik­ko 10.8. klo 14.00
· Kes­ki­viik­ko 10.8. klo 18.30
· Tors­tai 11.8. klo 18.30
· Per­jan­tai 12.8. klo 18.30

YHTEYS­TIE­DOT:

Kesä­teat­te­rin tuo­tan­to: Polar­tuo­tan­to Oy
Mar­ko Nuu­ti­nen, marko.nuutinen@polartuotanto.fi, p. 0500 761 879
Tuo­tan­to­vas­taa­va: Cari­na Ahti, carina.ahti@polartuotanto.fi / 040 5716100
Mark­ki­noin­ti- ja tie­do­tus­vas­taa­va: Lau­ri Ruot­sa­lo, lauri.ruotsalo@polartuotanto.fi, p. 050 536 1016
www.facebook.com/ravintolabackas

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
ravintolabackas.fi