Toholampi, Häkkilän Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

LAMPIN 7 IMPEÄ

Tänä kesä­nä Häk­ki­län kesä­teat­te­ris­sa Kes­ki-Poh­jan­maal­la maa ja tai­vas tärä­jää, kun par­haas­sa kes­ki-iän heh­key­des­sään ole­va nai­mat­to­mien nais­ten sisa­rus­par­vi ottaa Johan­nan joh­dol­la mit­taa toi­sis­taan. Kun Toho­tu­li-teat­te­riyh­dis­tyk­sen hul­vat­to­man haus­kan kome­dian Lam­pin 7 impeä kul­tai­set sisa­ruk­set saa­vat käsiin­sä tär­keim­mät aseen­sa; käsi­lau­kun, kyn­si­vii­lan tai huu­li­pu­nan, niin sil­loin he iske­vät! Eikä tuol­loin sis­kos­ten into­hi­moi­ses­ta suh­tees­ta hur­jaan elä­mään jää osat­to­mak­si kukaan. Osan­sa Lam­pin 7 immen hil­lit­tö­mäs­tä ja vil­li­tys­tä menos­ta saa­vat niin kil­pa­ko­sit­ta­va Väi­nä­mö, Luk­ka­ri, Tou­ko­lan van­hat pojat, Mäke­lä että Vier­to­lan isän­tä här­kä­lau­moi­neen. Myös kome­diay­lei­sö saa nau­rul­taan kokea, Juko­lan Aamun sanoin, että: ”nai­nen vihan vim­mas­sa on ver­ta janoa­va naa­ras­pe­to, ei ihmi­nen ollen­kaan!”.

Kome­dian Lam­pin 7 impeä roo­li­hah­mot sekä juo­ni poh­jau­tuu Alek­sis Kiven romaa­niin Seit­se­män vel­jes­tä. Näy­tel­män ohjaa ja on käsi­kir­joit­ta­nut Kai-Eerik Kän­sä­lä joka on näy­tel­mä­so­vi­tuk­ses­saan muun­ta­nut Kiven vel­jek­set Lam­pin seit­se­mäk­si immek­si. Käsi­kir­joi­tuk­ses­saan ohjaa­ja on halun­nut kes­kei­ses­ti vil­jel­lä Kiven käyt­tä­mää kau­nis­ta ja rikas­ta kiel­tä. Kän­sä­lä kiteyt­tää työs­tän­sä: ”Toi­vot­ta­vas­ti näy­tel­mäm­me innos­ta­si ylei­söä, niin nuo­ria kuin senio­rei­ta­kin, tart­tu­maan tähän hui­kean hie­noon kan­sal­lis­ro­maa­niim­me. Vuon­na 2020 sen jul­kai­sus­ta on kulu­nut 120 vuot­ta mut­ta iäs­tä huo­li­mat­ta sen äärel­le kan­nat­taa yhä pala­ta viih­ty­mään useam­man­kin luku­ker­ran!

Teki­jät: 

Pää­roo­leis­sa sekä osin sivu­roo­leis­sa näyt­te­le­vät edel­lis­ke­säl­tä tutut näyt­te­li­jät, hei­dän lisäk­seen on teat­te­ri­tyh­mäm­me saa­nut mukaan jou­kon uusia kas­vo­ja.

Esi­tyk­set:

Ensi-ilta 27.6.
Esi­tyk­siä 7.7. saak­ka.

Liput:

15 € (aikui­set), 12 € (elä­ke­läi­set ja ryh­mät min. 10 hlö), 5 € (lap­set 7-15v.)

Lisä­tie­to­ja ja varauk­set:

tohotuli.teatteri@gmail.com, 046 534 6894

Osoi­te:

Kirk­ko­jär­ven­tie 156, 69300 Toho­lam­pi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

https://kesateatteri.net

Face­book:

https://www.facebook.com/hakkilankesateatteri/

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!