Turku, Jo-Jo teatteri, Vepsän saari

Ohjelmisto 2019:

MAUKKA, VÄYKKÄ JA SUURI SEIKKAILU

Käsi­kir­joi­tus: Timo Par­ve­la
Dra­ma­ti­soin­ti: Johan­na Sor­jo­nen
Ohjaus: Jat­ta Piri­nen

Kesäl­lä 2019 Vep­sän saa­res­sa pää­see viih­ty­mään koko per­heen voi­min, kun Timo Par­ve­lan ihas­tut­ta­va­va pari­val­jak­ko Mauk­ka- kis­sa ja Väyk­kä -koi­ra vie­vät kat­so­jat muka­naan suu­reen seik­kai­luun!
Nämä tai­vaan sini­sen talon asuk­kaat ja par­haat ystä­vyk­set viet­tä­vät aivan taval­lis­ta arki­tiis­tai­mai­sen har­maa­ta päi­vää, aina­kin Mau­kan mie­les­tä. Mauk­ka -kis­sa hala­jaa seik­kai­lua, sel­lais­ta ihan oike­aa, joka alkai­si aivan pie­nes­tä tapah­tu­mas­ta, joka sit­ten poi­ki­si toi­sen vähän isom­man, joka puo­les­taan joh­tai­si omi­tui­seen sat­tu­muk­seen, joka pai­sui­si, rön­syäi­si ja lopul­ta räjäh­täi­si oikea SEIK­KAI­LU! Ja aivan kuin sat­tu­man kau­pal­la Pos­tel­joo­ni Vuo­hi Mäk Käkä­tin ei pää­se­kään vie­mään pos­ti­pa­ket­tia kylän sala­pe­räi­sel­le uudel­le asuk­kaal­le. Niin­pä Mauk­ka ja Väyk­kä läh­te­vät vie­mään pos­ti­pa­ket­tia peril­le ja kas – seik­kai­lu­jen seik­kai­lu on alka­nut, sel­lai­nen mihin aar­re­jah­ti myös sisäl­tyy, aivan niin kuin oikei­siin seik­kai­lui­hin kuu­luu.
Pian seik­kai­luun ovat sot­keu­tu­neet kaik­ki kylän asuk­kaat. Mitä Här­kä Möö pii­lot­te­lee aitas­saan? Entä Pos­su Röh­köt­ti lätis­sään? Mitä Kana Von Got hau­too pyrs­töl­lään? Entä Vuo­hi Mäk Käkä­tin nupis­saan? Jokai­sel­la tun­tuu ole­van salai­suus hau­dat­tu­na. Miten käy ystä­vyy­den, kun kaik­ki tavoit­te­le­vat vain omaa etu­aan?

Mauk­ka, Väyk­kä ja suu­ri seik­kai­lu on tari­na ystä­vyy­des­tä ja ennen kaik­kea sen tär­key­des­tä. 

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Esi­tyk­set 10.7., 13.7., 14.7., 17.7., 20.7., 21.7., 24.7., 27.7. ja 28.7. klo 13 ja 16

Kaik­ki liput 10 €, Lap­set alle 3 vuot­ta mak­sut­ta.

Lip­pu­va­rauk­set: https://www.ideaticket.fi/jo-jo/
tai jojoteatteri@gmail.com / puh: 040 513 4215

Kat­so­moon mah­tuu 100 hen­ki­löä. Vep­sä sijait­see tun­nin lai­va­mat­kan pääs­sä Turun kes­kus­tas­ta. Mat­kaan pää­see Rosi­ta-varus­ta­mon M/S Lily -aluk­sel­la, jon­ka läh­tö­paik­ka on Vaa­ka­huo­neen Pavil­jon­gin edus­tal­la. Vesi­bus­si ei kuu­lu lipun hin­taan. Läh­tö­ajat kel­lo 11 ja 14.

Tar­kem­pi aika­tau­lu varus­ta­mon sivuil­la: http://www.rosita.fi/Vepsa