Vihti, Vihdin Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Robin Hoodin sydän

Liput

Liput 27/25/15

Vihdin teatterin kesänäyttämö esittää rohkean ja veijarimaisen tulkinnan kansantarujen Robin Hoodista

Vauh­di­kas tari­na kul­jet­taa kat­so­jan maa­il­maan, jos­sa ahne aate­lis­to vai­no­aa kan­saa lää­nin­her­ro­jen tiluk­sil­la. Toi­saal­la lain­suo­jat­to­mat ros­vo­jou­kot kyl­vä­vät ympä­ril­le kaa­os­ta ja kau­hua. Kruu­nua vas­taan kapi­noi myös nuo­ri lain­suo­ja­ton Robin Hood; itse­tie­toi­nen ja röyh­keä kave­ri, joka aseis­tau­tu­neen mies­jouk­kon­sa kans­sa ryös­tää rik­kail­ta - pitääk­seen saa­liin itsel­lään. Samaan aikaan sydä­me­tön sijais­hal­lit­si­ja, hert­tua Juha­na, uhkaa val­ta­kun­taa. Kan­saa suo­jel­lak­seen Yor­kin hert­tua­tar Mario­nin on voi­tet­ta­va Robin Hood puo­lel­leen kei­no­ja kaihtamatta.

Näy­tel­mä sisäl­tää tais­te­lu­koh­tauk­sia. Ei suo­si­tel­la alle 9-vuotiaille.

Uutuu­te­na: Eri­tyis­ryh­mien näy­tös 6.8. klo 15.00. Täs­sä näy­tök­ses­sä saa eläy­tyä teat­te­rin maa­il­maan.
Kah­vi­las­sa kuva­tulk­kauk­set.
Näy­tös on avoin kaikille.

Vih­din Teat­te­ri on vuon­na 1971 perus­tet­tu teat­te­ri. Kesä­teat­te­ri näyt­tä­mö sijait­see Vih­din kir­kon­ky­läs­sä Kirk­ko­jär­ven ran­nal­la ja kes­kiai­kai­sen pyhän Bir­gi­tan kir­kon rau­noi­den tuntumassa.

Ter­ve­tu­loa Teatteriin!