Ylöjärvi, Tukkateatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

EEMELI METKUILEE

LIPUT

20 € perus­lip­pu
15 € lap­set, opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set, työt­tö­mät
60 € per­he­lip­pu (sis. 2 aikuis­ta ja 2 las­ta tai 1 aikui­nen ja 3 lasta)

Lip­pu­va­rauk­set

Varaa liput koti­si­vuil­tam­me löy­ty­väl­lä lomak­keel­la (tukkateatteri.fi/liput) tai lippuvaraukset(at)tukkateatteri.fi, p. 050 556 4469

Ryh­mä­myyn­ti

Haluat­ko tar­jo­ta yhtei­söl­le­si, asiak­kail­le­si tai yhteis­työ­kump­pa­neil­le­si kesä­teat­te­rie­lä­myk­sen perin­teik­kääs­sä ympä­ris­tös­sä Ylö­jär­ven museon­mäel­lä? Pyy­dä tar­jous isom­mal­le ryh­mäl­le kesateatteri(at)tukkateatteri.fi.

Kat­so­moom­me mah­tuu 250 kat­so­jaa, joten voit ostaa halua­ma­si mää­rän lip­pu­ja tai vaik­ka koko näytöksen.

Jär­jes­täm­me väliai­ka­tar­joi­lut ryh­mil­le sopi­muk­sen mukaan.

Tuk­ka­teat­te­ri on vuo­den 2022 harrastajateatteri!

Kis­san­kul­man kau­hu eli Eeme­li Nie­mi­nen rat­kai­see per­heen pul­mia Tuk­ka­teat­te­rin kesä­teat­te­rie­si­tyk­ses­sä Ylö­jär­ven museon­mäel­lä kesäl­lä 2022!

Nie­mi­sen per­he on aivan taval­li­nen per­he, joka asuu Vaah­te­ra­mäel­lä Kis­san­kul­mas­sa. Per­hee­seen kuu­luu isä Ant­to­ni, äiti Alma, tytär Iida ja poi­ka Eeme­li. Eeme­li on äly­käs ja kek­se­liäs pie­ni poi­ka, jon­ka ongel­man­rat­kai­sua eivät muut aina ymmär­rä, vaan näke­vät teot kurit­to­muu­te­na ja met­kui­lu­na. Ja nii­tä­hän sat­tuu ja tapah­tuu! Eeme­liä kui­ten­kin rakas­te­taan oma­na, eri­tyi­se­nä itsenään.

Tule kuu­le­maan ja koke­maan rai­ku­va isä Ant­to­nin Eee­me­liii! -huu­to ja kat­so­maan muun muas­sa mihin Nilk­ku-Lot­ta-kana on karan­nut. Ehkä Iida­kin saa oman met­kun­sa teh­tyä, hänkin.

Lindgre­nin klas­sik­ko on lopul­ta tari­na per­heen kes­ki­näi­ses­tä välit­tä­mi­ses­tä, oikeu­den­mu­kai­suu­des­ta ja anteeksiannosta.

Näy­tel­män esi­ty­soi­keuk­sia val­voo Nor­dic Dra­ma Corner.