fbpx

Ylöjärvi, Tukkateatteri

Ohjelmistossa 2021:

Eros ja Psykhe

Musiik­ki­näy­tel­mä

Ylö­jär­ven Museon­mäel­lä pää­see naut­ti­maan hei­nä­kuus­sa 2021 Eeva-Lii­sa Man­ne­rin klas­sik­ko­näy­tel­mis­tä. Ensim­mäi­se­nä ensi-iltan­sa saa lau­an­tai­na 3.7. klo 16 musiik­ki­näy­tel­mä Eros ja Psyk­he, jos­ta on tar­jol­la kym­me­nen näy­tös­tä hei­nä­kuun aikana.

Eros ja Psyk­he on Man­ne­rin esi­kois­näy­tel­mä vuo­del­ta 1959. Kesäl­lä näh­tä­vä tul­kin­ta vie kat­so­jan vauh­dik­kaa­seen ja musii­kin­täy­tei­seen rak­kaus­ta­ri­naan ja sen tra­gi­koo­mi­seen maa­il­maan. Musii­kin kesän näy­tel­mään sävel­tää tam­pe­re­lai­nen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä, musii­kin moniot­te­li­ja Jan­ne Lau­ri­la. Näy­tel­mäs­sä meri­mies Eros koh­taa sata­ma­ra­vin­to­las­sa rak­kaan­sa Psyk­hen. –Kes­tää­kö tuo­re rak­kaus elä­män rea­li­tee­tit? Entä vai­kut­taa­ko pai­kal­la musi­soi­va Mor­feus rakas­ta­vais­ten lii­ton sidok­seen? Man­ner on puno­nut Antii­kin sadun rea­lis­ti­seen tapah­tu­ma­ket­juun, jos­sa Eros ja Psyk­he saa­vat toi­sen mah­dol­li­suu­den, mut­ta riit­tää­kö se pelas­ta­maan rak­kau­den? Lem­men­sop­paa häm­men­tä­vät osal­taan myös Afro­di­te ja Demeter.

Eeva-Lii­sa Man­ne­rin syn­ty­mäs­tä tulee kulu­neek­si 100 vuot­ta 5.12.2021 ja Ylö­jär­vel­lä näh­tä­vät aikuis­ten kesä­teat­te­rie­si­tyk­set ovat osa tam­pe­re­lai­sen Tuk­ka­teat­te­rin isom­paa MANNERmainen2021 -han­ket­ta, joka tuo esil­le Man­ne­rin upe­aa tuo­tan­toa pit­kin vuot­ta eri­lai­sin teat­te­ri­pro­duk­tioin. Han­ket­ta tukee Työ­väen Näyt­tä­möi­den Liit­to ry., Kan­san Sivis­tys­ra­has­to ja Tam­pe­reen kau­pun­ki. Kesä­teat­te­rie­si­tyk­set toteu­te­taan yhteis­työs­sä Ylö­jär­ven Kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den kanssa.

Työ­ryh­mä

Käsi­kir­joi­tus / Eeva-Lii­sa Man­ner
Ohjaus / Kat­ri Häti
Musii­kin sävel­lys / Jan­ne Lau­ri­la
Lavas­tuk­sen suun­nit­te­lu ja raken­nus / Anto­nio Canals
Puvus­tus ja tar­peis­to / Työ­ryh­mä
Tuo­tan­to ja graa­fi­nen ilme / Ven­la Moisala

Roo­leis­sa:
Eros / Niko Ran­ta
Psyk­he / Sen­ja Vei­ja­lai­nen
Mor­feus / Jaak­ko Mela
Afro­di­te / Johan­na Riek­ko­la
Deme­ter / Riik­ka Pietilä

Esi­tyk­set

la 3.7. klo 16 Ensi-ilta
ke 7.7. klo 18
la 10.7. klo 16
ke 14.7. klo 18
la 17.7. klo 16
ma 19.7. klo 14
to 22.7. klo 18
su 25.7. klo 16
ti 27.7. klo 18
pe 30.7. klo 14

Liput ja saapuminen

Ennak­ko­lip­pu 15 €
perus­lip­pu 20 €, alen­nus­lip­pu 15 € (opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set, työttömät)

(Lipun hin­taan lisä­tään käsit­te­ly­mak­su 2 €)

Ennak­ko­li­put myyn­nis­sä 17.5.-20.6.2021.
Lipun­myyn­ti auke­aa pai­kan pääl­lä aina tun­ti ennen esi­tyk­sen alkua.

Ryh­mä­li­put (10 hen­ki­löä tai yli)
Perus­lip­pu 18 €
Alen­nus­lip­pu 14 €

Ryh­mien lip­pu­va­rauk­set: p. 041 440 5022 tai lippuvaraukset(at)tukkateatteri.fi

Näy­tel­män kes­to 1h 30min välia­jan kans­sa.
Kat­so­mo on nume­roi­ma­ton.
Alu­eel­la on kah­vio sekä makkaramyyntiä.

Esi­tys­paik­ka on Ylö­jär­ven museo, Hie­tas­ten­tie 4, 33480 Ylö­jär­vi
Kesä­teat­te­ril­le museon­mäel­le pää­set Tam­pe­reen Kes­kus­to­ril­ta bus­si­vuo­roil­la nro 80, 81 ja 85 (pysäk­ki n. 300 m museon­mäel­tä). Park­ki­paik­ko­ja löy­tyy jon­kin ver­ran museoa­lu­een lähei­syy­des­tä, mut­ta isom­pi park­ki­paik­ka löy­tyy osoit­tees­ta Tiu­ra­vuo­ren­tie 1, 33480 Ylö­jär­vi (n. 400 m museonmäeltä).

Tur­val­li­suus­oh­jeet löy­dät tämän sivun alaosasta.

Muu­ta lisä­tie­toa: tukkateatteri.fi
Tapah­tu­ma Face­boo­kis­sa:
facebook.com/events/242491611001753

Uuden vuoden yö

Tum­man­pu­hu­va komedia

Toi­nen kesän ensi-illois­ta on Uuden vuo­den yö, jon­ka näy­tös­kausi käyn­nis­tyy per­jan­tai­na 9.7. klo 18 ja jos­ta on tar­jol­la kaik­ki­aan kym­me­nen näy­tös­tä hei­nä­kuun aikana.

Uuden vuo­den yö on tum­man­pu­hu­va kome­dia ihmi­sis­tä, joi­ta elä­mä on koh­del­lut kal­toin. Näy­tel­mäs­sä eris­kum­mal­li­nen seu­rue kokoon­tuu viet­tä­mään uut­ta vuot­ta bio­ke­mis­ti Atok­sen luok­se ja ottaa älyl­li­ses­ti mit­taa toi­sis­taan. Vuo­den vaih­tues­sa antau­du­taan hur­jaan leik­kiin tun­teil­la ja tulia­seil­la, ja kun suo­ja­kuo­ret mur­tu­vat, pin­nan alla kyte­vät elä­män totuu­det pal­jas­tu­vat. Ser­kuk­set Atos ja pas­to­ri Egen jaka­vat näke­my­se­ro­ja ja heik­ko­vir­tain­si­nöö­ri Pek­ka sekä hänen vai­mon­sa Lii­sa pal­jas­ta­vat lop­pu­van avio­lii­ton raa­dol­li­suut­ta. Ege­nin kir­kol­lis­ta vakau­mus­ta koet­te­lee puo­les­taan vil­li näyt­te­li­jä­tär, Moni­ka. Kaik­kia tark­kai­le­va kuok­ka­vie­ras, kir­jai­li­ja Kau­ha­nen lei­kit­te­lee moraa­lin ja hyvien tapo­jen rajal­la välil­lä huvit­taen ja välil­lä ärsyt­täen juh­li­joi­ta. Man­ne­rin käsi­kir­joi­tuk­sen kie­li on rikas­ta ja leik­ki­sää, ja näy­tel­män ihmis­ku­vaus on terä­vää ja tark­ka­nä­köis­tä. Esi­tys­tä ei suo­si­tel­la lapsille.

Eeva-Lii­sa Man­ne­rin syn­ty­mäs­tä tulee kulu­neek­si 100 vuot­ta 5.12.2021 ja Ylö­jär­vel­lä näh­tä­vät aikuis­ten kesä­teat­te­rie­si­tyk­set ovat osa tam­pe­re­lai­sen Tuk­ka­teat­te­rin isom­paa MANNERmainen2021 -han­ket­ta, joka tuo esil­le Man­ne­rin upe­aa tuo­tan­toa pit­kin vuot­ta eri­lai­sin teat­te­ri­pro­duk­tioin. Han­ket­ta tukee Työ­väen Näyt­tä­möi­den Liit­to ry., Kan­san Sivis­tys­ra­has­to ja Tam­pe­reen kau­pun­ki. Kesä­teat­te­rie­si­tyk­set toteu­te­taan yhteis­työs­sä Ylö­jär­ven Kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den kanssa.

Työ­ryh­mä

Käsi­kir­joi­tus /Ee­va-Lii­sa Man­ner
Ohjaus / Kat­ri Häti
Lavas­tuk­sen suun­nit­te­lu ja raken­nus / Anto­nio Canals
Puvus­tus ja tar­peis­to / Työ­ryh­mä
Tuo­tan­to ja graa­fi­nen ilme / Ven­la Moisala

Roo­leis­sa:
Atos / Lau­ra Suvan­to
Egen / Jaak­ko Mela
Pek­ka / Johan­na Kor­ho­nen
Lii­sa / Maria Mesi­met­sä
Moni­ka / Jaa­na Myy­ry
Kau­ha­nen / Nii­na Hyytiäinen

Esi­tyk­set

pe 9.7. klo 18 Ensi-ilta
su 11.7. klo 16
ma 12.7. klo 18
to 15.7. klo 18
pe 16.7. klo 18
ma 19.7. klo 18
ke 21.7. klo 18
la 24.7. klo 16
ke 28.7. klo 18
pe 30.7. klo 18 

Liput ja saapuminen

Ennak­ko­lip­pu 15 €
perus­lip­pu 20 €, alen­nus­lip­pu 15 € (opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set, työttömät)

(Lipun hin­taan lisä­tään käsit­te­ly­mak­su 2 €)

Ennak­ko­li­put myyn­nis­sä 17.5.-20.6.2021.
Lipun­myyn­ti auke­aa pai­kan pääl­lä aina tun­ti ennen esi­tyk­sen alkua.

Ryh­mä­li­put (10 hen­ki­löä tai yli)
Perus­lip­pu 18 €
Alen­nus­lip­pu 14 €

Ryh­mien lip­pu­va­rauk­set: p. 041 440 5022 tai lippuvaraukset(at)tukkateatteri.fi

Näy­tel­män kes­to 2h 15min välia­jan kans­sa.
Huom! Näy­tel­mäs­sä on alko­ho­lin­käyt­töä ja väki­val­taa, joten esi­tys­tä ei suo­si­tel­la lapsille.

Kat­so­mo on nume­roi­ma­ton.
Alu­eel­la on kah­vio sekä makkaramyyntiä.

Esi­tys­paik­ka on Ylö­jär­ven museo, Hie­tas­ten­tie 4, 33480 Ylö­jär­vi
Kesä­teat­te­ril­le museon­mäel­le pää­set Tam­pe­reen Kes­kus­to­ril­ta bus­si­vuo­roil­la nro 80, 81 ja 85 (pysäk­ki n. 300 m museon­mäel­tä). Park­ki­paik­ko­ja löy­tyy jon­kin ver­ran museoa­lu­een lähei­syy­des­tä, mut­ta isom­pi park­ki­paik­ka löy­tyy osoit­tees­ta Tiu­ra­vuo­ren­tie 1, 33480 Ylö­jär­vi (n. 400 m museonmäeltä).

Tur­val­li­suus­oh­jeet löy­dät tämän sivun alaosasta.

Muu­ta lisä­tie­toa: tukkateatteri.fi
Tapah­tu­ma Face­boo­kis­sa:
facebook.com/events/218303363111246

Tulossa myös:

Rauhanrikkojat

Koko per­heen musiikkinäytelmä

Koko per­heen musiik­ki­näy­tel­mä Rau­han­rik­ko­jat ker­too Museon­mäel­lä asu­vien eläin­ten koke­muk­sis­ta, kun museo­kä­vi­jät ja vapaa-ajan viet­tä­jät val­taa­vat alu­een kesä­ai­kaan. Ihmis­tu­ris­tit ros­kaa­vat ja tuhoa­vat eläin­ten piho­ja ja rik­ko­vat luon­non rau­han mete­lil­lä. Tila muut­tuu yhä ahtaam­mak­si, kun alu­eel­le saa­puu mui­ta kesä­asuk­kai­ta kuten Jake-jänis ja Kikka-kyykäärme.

Sipe-sii­li ryh­tyy toi­meen ja kut­suu asu­kas­toi­mi­kun­nan kokouk­seen. Mut­ta sit­ten asiat mutkistuvat.

Tule koke­maan vauh­di­kas koko­per­heen musiik­ki­näy­tel­mä Museon­mäel­le Ylö­jär­vel­le hei­nä­kuus­sa 2021.

Esi­tyk­sen kes­to n. 30 min. Näy­tök­sen jäl­keen leik­ki­het­ki hah­mo­jen kanssa.

Esi­tyk­set

12.7. klo 13 Ensi-ilta
13.7. klo 18
16.7. klo 13
17.7. klo 10
20.7. klo 18
23.7. klo 13 ja 16
24.7. klo 10
26.7. klo 13 ja 16

Liput ja saapuminen

Perus­lip­pu 12 €
Ennak­ko­lip­pu 9 € Lip­pua­gen­tin kautta

(Lipun hin­taan lisä­tään käsit­te­ly­mak­su 1,25 €)
Ennak­ko­li­put myyn­nis­sä 1.6.-30.6.2021.

Lipun­myyn­ti auke­aa pai­kan pääl­lä aina tun­ti ennen esi­tyk­sen alkua.

Ryh­mä­li­put 10€/hlö (väh. 4 hen­ki­löä tai yli)

Ryh­mien lip­pu­va­rauk­set: p. 041 440 5022 tai lippuvaraukset(at)tukkateatteri.fi

Kat­so­mo on nume­roi­ma­ton.
Alu­eel­la on kahvio.

Esi­tys­paik­ka on Ylö­jär­ven museo, Hie­tas­ten­tie 4, 33480 Ylö­jär­vi
Kesä­teat­te­ril­le museon­mäel­le pää­set Tam­pe­reen Kes­kus­to­ril­ta bus­si­vuo­roil­la nro 80, 81 ja 85 (pysäk­ki n. 300 m museon­mäel­tä). Park­ki­paik­ko­ja löy­tyy jon­kin ver­ran museoa­lu­een lähei­syy­des­tä, mut­ta isom­pi park­ki­paik­ka löy­tyy osoit­tees­ta Tiu­ra­vuo­ren­tie 1, 33480 Ylö­jär­vi (n. 400 m museonmäeltä).

Tur­val­li­suus­oh­jeet löy­dät tämän sivun alaosasta.

Muu­ta lisä­tie­toa: tukkateatteri.fi
Tapah­tu­ma Face­boo­kis­sa:
facebook.com/events/181646570415472

Turvallisuusohjeistukset ja lisäinfo

Kat­so­jien ja hen­ki­lö­kun­tam­me ter­veys ja viih­ty­vyys on meil­le ensiar­voi­sen tär­ke­ää. Haluam­me että ylei­söm­me voi aina saa­pua tur­val­li­sin mie­lin naut­ti­maan esi­tyk­ses­täm­me. Täs­sä anta­mam­me ohjeis­tus pyr­kii teke­mään teat­te­ri­käyn­nis­tä mah­dol­li­sim­man tur­val­li­sen ja viih­tyi­sän kai­kil­le. Toi­vom­me­kin, että kaik­ki esi­tyk­siim­me saa­pu­vat huo­mioi­vat nämä ohjeis­tuk­set yhtei­sen hyvin­voin­nin vuoksi.

Osta liput mah­dol­li­suuk­sien mukaan ennak­koon ja suo­si korttimaksamista.

Kesä­teat­te­ri sijait­see ulko­ti­las­sa Ylö­jär­ven museon pihas­sa. Varau­dut­han siis sään mukai­ses­ti. Kat­so­mos­sa on sateen­var­jot kiel­let­ty, jot­tei mui­den kat­so­jien näky­vyys häi­riin­tyi­si, mut­ta nii­den sijaan esi­mer­kik­si sade­ta­kit on sal­lit­tu. Toki toi­vom­me, että luvas­sa oli­si aurin­koi­nen kesä.

Kos­ka kysees­sä on museoa­lue, tulen­te­ko on kiel­let­ty, ja tupa­koin­ti on sal­lit­tu vain alu­een ulko­puo­lel­la tai sil­le erik­seen mer­ki­tyl­lä alueella.

Esi­tyk­sis­säm­me nou­da­te­taan kul­loin­kin voi­mas­sao­le­via koro­naoh­jeis­tuk­sia, joten ohjeis­tuk­set saat­ta­vat myös muut­tua kesän mit­taan. Vii­mei­sin ohjeistus:

Pidä tur­va­vä­lit (1-2m) mui­hin saa­pues­sa­si ja koko vie­rai­lun ajan. Kat­so­mot täy­te­tään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä siten, että seu­ruei­den väliin jää tar­vit­ta­vat tur­va­vä­lit ja ohit­te­lua tapah­tuu mah­dol­li­sim­man vähän. Kat­so­mo on numeroimaton.

Pääl­lys­vaat­teet ja hen­ki­lö­koh­tai­set tava­rat ote­taan mukaan kat­so­moon. Teat­te­ris­sa ei ole narikkaa.

Aivas­ta ja yski hihaan tai nenä­lii­naan ja huo­leh­di käsihygieniasta.

Vaik­ka olem­me­kin ulko­ti­las­sa, suo­sit­te­lem­me kas­vo­mas­kin käyt­töä. Hen­ki­lö­kun­tam­me käyt­tää kas­vo­mas­ke­ja tai visii­re­jä asiakaspalvelutyössä.

Käsi­de­siä on tar­jol­la eri puo­lil­la teat­te­ria­luet­ta ja käsien­pe­su­paik­ka löy­tyy baja­ma­jo­jen yhtey­des­tä por­tin lähei­syy­des­tä. Toi­set ulko-WC:t löy­ty­vät museon park­ki­pai­kan reunalta.

Alu­eel­la on kah­vio sekä mak­ka­ra­myyn­tiä. Kat­so­jia pyy­de­tään huo­mioi­maan tur­va­vä­lit myös myyn­ti­pis­teel­le jonotettaessa.

Esi­tyk­siim­me ei saa osal­lis­tua sai­raa­na tai karan­tee­nin aika­na. Pyrim­me sai­ras­ta­pauk­ses­sa ensi­si­jai­ses­ti vaih­ta­maan lipun toi­seen näy­tök­seem­me. Mikä­li tämä ei onnis­tu, palau­tam­me esi­tyk­sen lipun hin­nan. Myös hen­ki­lö­kun­tam­me tulee töi­hin vain terveenä.

Jos olet palan­nut ulko­mail­ta edel­li­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na, nou­da­tat­han viran­omais­ten mää­rit­te­le­mää karanteenia.


Esi­tyk­siin osal­lis­tu­vil­ta hen­ki­löil­tä kerä­tään lip­pu­va­rauk­sen- ja oston yhtey­des­sä nimi ja säh­kö­pos­tio­soi­te tai puhe­lin­nu­me­ro. Näi­tä yhteys­tie­to­ja käy­te­tään ainoas­taan ja vain tar­vit­taes­sa viran­omai­syh­teis­työs­sä mah­dol­lis­ten tar­tun­ta­ket­ju­jen jäljitystyössä.

Kii­tos, että luit ohjeis­tuk­set lop­puun asti ja läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Lisä­tie­toa Tukkateatterista

Tuk­ka­teat­te­ri on vuon­na 1999 perus­tet­tu teat­te­ri­ryh­mä ja var­si­nai­nen teat­te­ri­ti­lam­me sijait­see osoit­tees­sa Lau­kon­to­ri 12. Toi­mim­me pro­duk­tio­läh­töi­ses­ti, mikä tar­koit­taa sitä, että jokai­seen pro­duk­tioon kerä­tään työ­ryh­mä aina erik­seen, yleen­sä ohjaa­ja­ve­toi­ses­ti. Val­mis­tam­me vuo­des­sa kes­ki­mää­rin 4-6 ensi-iltaa. Esi­tyk­sis­säm­me pyrim­me kat­so­maan toi­sin ja näke­mään itses­tään­sel­vyyk­sien taak­se. Pää­pai­no tuo­tan­nois­sam­me on uusil­la, itse­kir­joi­te­tuil­la tai -dra­ma­ti­soi­duil­la teks­teil­lä, mut­ta tar­tum­me roh­keas­ti myös koti­mai­siin ja kan­sain­vä­li­siin klas­si­koi­hin. Pro­duk­tioi­den ohel­la teat­te­ril­lam­me tuo­te­taan myös muu­ta toimintaa.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.tukkateatteri.fi