fbpx

Ylönkylä, Kirakan kesäteatteri

Ohjelmistossa 2021:

PEKKA TÖPÖHÄNTÄ

Kira­kan Kesä­teat­te­ri jat­kaa koko per­heen näy­tel­mien teke­mis­tä. Kesäl­lä 2021 Kira­kan ympä­ris­tös­sä pääs­tään viih­ty­mään kis­sa­mai­ses­ta mei­nin­gis­tä Pek­ka Töpö­hän­tä-näy­tel­män myötä.

Tari­nas­sa seu­ra­taan Pek­ka Töpö­hän­nän saa­pu­mis­ta kau­pun­kiin, jos­sa ilkeä Mon­ni ottaa hänet saman tien sil­mä­ti­kuk­seen. Pek­ka seik­kai­lee mark­ki­noil­la, juok­su­kil­pai­lus­sa ja lopul­ta Tuk­hol­mas­sa­kin. Mon­ni yrit­tää par­haan­sa nöy­ryyt­tääk­seen Pek­kaa, mut­ta onnek­si aina löy­tyy myös ystäviä.

Näy­tel­män ohjaa­ja Sai­ja-Reet­ta Koti­rin­ta on tule­vas­ta ohjauk­ses­taan innoissaan.

– Mie­les­tä­ni Pek­ka Töpö­hän­tä on kes­tä­nyt hyvin aikaa ja val­loit­taa edel­leen uusia suku­pol­via. Veik­kaan, että meil­le tulee haus­ka kesä, ohjaa­ja Koti­rin­ta sanoo.

Esi­ty­sa­jat:

Esi­tyk­set ajal­la 23.6. - 11.7.2021

Liput:

Liput 20/18/15 €
Per­he­lip­pu 60 € (Nel­jä hen­ki­löä, jois­ta vähin­tään yksi aikuinen.)

Lip­pu­va­rauk­set osoit­tee­seen kirakankesateatteri@gmail.com tai soit­ta­mal­la nume­roon 045-1213900. Lip­pu­ja voi myös ostaa tun­tia ennen näy­tök­sen alkua.

Esi­tys­paik­ka:

Kira­kan­tie 240
25610 Ylönkylä

Ajo-ohjeet:

Teat­te­rill­le joh­taa Per­niö-Kemiö maan­tiel­tä Kira­kan­tie-nimi­nen pai­kal­lis­tie.
Pää­tiel­tä opas­tus, mat­kaa teat­te­ril­le n. 3 km.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kirakankesateatteri.fi