Valtakunnallista näkyvyyttä, todella edullisesti

TEATTERIT SEKÄ HARRASTAJATEATTERIT - TERVETULOA MUKAAN!

Kesateatterit.fi -sivus­to on saa­vut­ta­nut suu­ren suo­sion vii­meis­ten vuo­sien aika­na, teat­te­ri­ha­ku­ja sivus­tol­lam­me teh­dään vuo­sit­tain rei­lus­ti yli mil­joo­na. Luvut myös kas­va­vat jat­ku­vas­ti, kaik­ki­aan sivus­tol­tam­me on teh­ty haku­ja eri teat­te­rei­den esi­tyk­sis­tä jo yli 8 000 000 kertaa. 

Face­boo­kis­sa yhtei­söm­me on kas­va­nut jo lähes 25 000 seu­raa­jaan. Sivus­tol­la riit­tää kävi­jöi­tä ympä­ri vuo­den, seson­gin aika­na sivus­tol­la vie­rai­lee yli 5 000 kävi­jää päivittäin.

VUO­SI 2023

Vuon­na 2023 Kesä­teat­te­rit -sivus­tom­me tavoit­ti yli puo­li mil­joo­naa suo­ma­lais­ta ympä­ri Suo­men (sivus­to + Facebook).

Yksit­täi­siä kävi­jöi­tä sivus­tol­la vie­rai­li rei­lut 300 000, yksit­täi­siä sivu­ja kat­sot­tiin yli 3 mil­joo­naa ker­taa ja haku­ja sivus­tol­la teh­tiin vii­me­kin vuon­na yli miljoona.

Kesateatterit.fi 2023

Pyrim­me jat­ku­vas­ti kehit­tä­mään sivus­to­jam­me - täl­lä het­kel­lä Kesa­teat­te­rit -sivus­tom­me löy­tyy Googles­ta lähes 2000 eri haul­la, mikä näkyy suo­raan sivus­ton kävijämäärissä!

Meil­lä on todel­la suu­ri ylei­sö teat­te­rin ystä­viä val­mii­na Tei­tä odottamassa! 

Ter­ve­tu­loa mukaan! 🙂

Verkkosivustomme

Kesä­teat­te­rit -sivus­tol­la kes­ki­ty­tään Kesä­teat­te­rei­hin ja kesä­ajan esityksiin!

Teatteritsuomi.fi -sivus­tol­la voi­daan pro­mo­ta teat­te­rei­ta ja esi­tyk­siä ympärivuoden!

Hinnat ovat vuosihintoja (kalenterivuosi)

Kaik­ki paket­ti­vaih­toeh­dot sisäl­tä­vät oman “Perus­si­vus­ton” eli oman sivun teat­te­ril­len­ne (teks­tin ja kuvien kera). Sopi­mus on voi­mas­sa aina kalen­te­ri­vuo­den ker­ral­laan.
Varauk­sen voi teh­dä hyvis­sä ajoin etu­kä­teen, vaik­ka tietoja/materiaaleja tule­van kesän esi­tyk­sis­tä ei oli­si­kaan teil­lä vie­lä val­mii­na olemassa. 

Etusi­vun sekä maa­kun­ta­si­vu­jen vink­ki­paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti, pai­kat myy­dään vuo­sit­tain varaus­jär­jes­tyk­ses­sä.
* Pro-paket­te­ja tar­jol­la 10 kap­pa­let­ta (nämä näky­vät etusi­vul­la aina ensimmäisinä).

Vink­ki­pai­kat vara­taan usein nopeas­ti, varauk­sia seu­raa­val­le kalen­te­ri­vuo­del­le ote­taan vas­taan heti edel­li­sen vuo­den lopus­ta (loka­kuus­ta) eteenpäin. 

(Varauk­sen uudis­ta­mi­nen - kun haluat­te jat­kaa varaus­tan­ne seu­raa­val­le vuo­del­le, kan­nat­taa varaus vah­vis­taa meil­le ihan vii­meis­tään hel­mi­kuun aika­na, jot­ta sivuan­ne ei ehdit­täi­si tur­haan välis­sä pois­ta­maan (sivun pois­ta­mi­nen ja uudel­leen jul­kai­su myö­hem­min nol­laa kai­ken sii­hen men­nes­sä jo saa­vu­te­tun Google-näkyvyyden).)

SIVUSTON VUOSIHINTA 2024

Perus­si­vus­to, eli oma väli­leh­ti kesäteatterillenne.

Tie­dot esi­tyk­ses­tä teks­ti­muo­dos­sa sekä 1-2 kuvaa.

Perus­si­vus­to + vink­ki­ku­va oman maa­kun­nan sivulle.

Perus­si­vus­to + vink­ki­ku­va etusivulle.

(Etusi­vun 10 ensim­mäis­tä vink­ki­paik­kaa varat­tu Pro-paketeille).

Perus­si­vus­to + vink­ki­ku­va oman maa­kun­nan sivul­le ja etusivulle.

(Etusi­vun 10 ensim­mäis­tä vink­ki­paik­kaa varat­tu Pro-paketeille).

Perus­si­vus­to + vink­ki­ku­va etusi­vun alkuun sekä oman maa­kun­nan sivul­le (etusi­vun 10 ensim­mäis­tä vink­ki­paik­kaa on varat­tu Pro -paketeille).

Pro-paket­te­ja varat­ta­vis­sa 10 kap­pa­let­ta, pai­kat myy­dään varaus­jär­jes­tyk­ses­sä vuosittain.

FACEBOOK-LISÄ

FACE­BOOK-LISÄ sisäl­tää oman pos­tauk­sen teat­te­ril­len­ne Facebook-yhteisössämme.

Face­book-pos­tauk­ses­sa pro­mo­taan tei­dän teat­te­ria sekä esi­tyk­siä. Pos­tauk­sen näky­vyyt­tä Face­boo­kis­sa voi hel­pos­ti enti­ses­tään kas­vat­taa lip­puar­von­nan avul­la, eli jos haluat­te hyö­dyn­tää pos­tauk­sen yhtey­des­sä arvon­nan, ilmoit­ta­kaa sii­tä meil­le varaushetkellä.

Mah­dol­li­suus myös isom­piin paket­tei­hin – kysy lisää!

FACEBOOK-LISÄ 80 € + alv 

Sisäl­tää oman postauksen/arvonnan sekä koh­den­net­tua näkyvyyttä. 

~ Jaana Jokisalo, HUK - Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri ~

Kesäteatterit.fi-sivusto on ollut toi­min­nas­sam­me alus­ta asti muka­na yhte­nä mark­ki­noin­ti­ka­na­va­na. Olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä sivus­ton kaut­ta saa­maam­me näky­vyy­teen www-sivuil­la ja Face­boo­kis­sa. Ilah­dut­ta­vaa on ollut huo­ma­ta, että sivus­ton kaut­ta tulee myös suo­raa palau­tet­ta asiak­kail­ta. Kris­tan moti­voi­tu­neen ja moni­puo­li­sen ammat­ti­tai­don ansios­ta hom­mat suju­vat mut­kat­to­mas­ti ja ripeästi.

Varaa paikka heti lomakkeen kautta!

MATE­RI­AA­LIT JA ESITYSTIEDOT

Tie­dot teat­te­ris­tan­ne sekä esi­tyk­sis­tä voi toi­mit­taa meil­le suo­raan eril­li­sen lomak­keen kaut­ta tai säh­kö­pos­tit­se. (Sopi­muk­sen mukaan voim­me hakea tie­dot myös suo­raan verkkosivuiltanne!)

Ota yhteyttä | teattereiden paikkavaraukset

Tie­dot Kesä­teat­te­ris­tan­ne sekä esi­tyk­sis­tä voit toi­mit­taa meil­le hel­pos­ti säh­kö­pos­tit­se tai voit lähet­tää tie­dot suo­raan lomak­keen kautta.

Erik­seen sovit­taes­sa voim­me hakea tar­vit­ta­vat tie­dot myös suo­raan verk­ko­si­vus­tol­tan­ne.
Ker­rot­te vain min­kä esityksen/esitysten tie­dot halu­taan näky­viin lisä­tä, helppoa!

Yhdessä voimme kasvaa vielä suuremmaksi!

Teat­te­reil­le ja har­ras­ta­ja­teat­te­reil­le sivus­to tar­jo­aa nyt edul­li­ses­ti mah­dol­li­suu­den tavoit­taa teat­te­rei­den ystä­vät niin pai­kal­li­ses­ti kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin! Teat­te­reil­le pyrim­me pitä­mään hin­nat niin alhai­sel­la tasol­la kuin mah­dol­lis­ta, jot­ta mah­dol­li­sim­man monel­la teat­te­ril­la sekä har­ras­ta­ja­teat­te­ril­la oli­si mah­dol­li­suus tul­la mukaan yhteisöömme.

Haluam­me pitää huo­len, että kaik­ki mei­dän yhtei­sön teat­te­rit saa­vat mah­dol­li­sim­man pal­jon näky­vyyt­tä ja posi­tii­vis­ta huomioita.

Myös Google arvos­taa sivus­toam­me kor­keal­le haku­tu­lok­siin. Tie­sit­hän, että suo­si­tuil­la verk­ko­si­vus­toil­la ole­vat lin­kit vai­kut­ta­vat posi­tii­vi­ses­ti myös oman verk­ko­si­vus­ton­ne Google-näkyvyyteen.

Ter­ve­tu­loa mukaan yhteisöömme! 

Palvelun ehdot

  • Sopi­mus on voi­mas­sa kalen­te­ri­vuo­den ker­ral­laan. Hin­ta on vuo­si­mak­su ja kos­kee aina käyn­nis­sä ole­vaa kalenterivuotta.
  • ”Perus­si­vus­to” sisäl­tää oman väli­leh­den teat­te­ril­len­ne. Sivul­le on mah­dol­lis­ta lisä­tä tie­dot teat­te­ris­tan­ne sekä tule­vis­ta esi­tyk­sis­tän­ne teks­tin sekä kuvien (1-2kpl) kera.
  • Sivul­le tule­van mate­ri­aa­lin voit­te toi­mit­taa meil­le säh­kö­pos­tit­se (teks­ti mie­lui­ten Word -muo­dos­sa ja kuvat jpg -versioina).
  • Vink­ki­ku­vien kuva­suh­de­ko­ko on 600 pik­se­liä X 400 pikseliä.
  • Perus­si­vus­ton tie­to­jen päi­vi­tys. Vuo­si­hin­taan sisäl­tyy val­miik­si 2 päi­vi­tys­tä / kalen­te­ri­vuo­si. Jos tie­to­ja (kaik­ki esi­tys­tie­dot) halu­taan päi­vit­tää useam­min kuin 2 ker­taa vuo­des­sa, sekin onnis­tuu lisä­ku­lua vas­taan (lisä­ku­lu 40€ + alv / päivitys).

 

  • Face­book-lisä | pos­tauk­set: Pos­taus Face­boo­kiin teh­dään sivus­tol­la ole­van mate­ri­aa­lin poh­jal­ta (ottei­ta teks­ti­si­säl­lös­tä + kuva).
  • Face­book-lisä | arvon­nat: Arvon­nan pää­tyt­tyä, arvom­me osal­lis­tu­jien kes­kuu­des­ta satun­nai­sen voit­ta­jan ja pyy­däm­me voit­ta­jal­ta hänen yhteys­tie­dot. Tämän jäl­keen toi­mi­tam­me voit­ta­jan yhteys­tie­dot Teil­le (säh­kö­pos­tit­se), jot­ta voit­te olla voit­ta­jaan suo­raan yhtey­des­sä ja sopia pal­kin­non lunas­ta­mi­ses­ta (eli voit­to­lip­pu­jen lunas­tuk­ses­ta voit­te sopia suo­raan voit­ta­jan kans­sa siten, kun se teil­le itsel­le vain par­hai­ten sopii).
  • Teat­te­rit vas­taa­vat pal­kin­to­jen luo­vu­tuk­ses­ta voittajille.

Kesäteatterit -sivu Facebookissa!

Muis­ta seu­ra­ta mei­tä myös Face­boo­kis­sa, luvas­sa on vink­ke­jä lois­ta­viin esi­tyk­siin sekä lip­puar­von­to­ja läpi kesän!