fbpx

Haluatteko saada Kesäteatterillenne valtakunnallista näkyvyyttä todella edullisesti?

Arvoisat kesä- ja harrastajateatterit

Kesateatterit.fi -sivus­to on saa­vut­ta­nut suu­ren suo­sion vii­meis­ten vuo­sien aika­na. Teat­te­ri­ha­ku­ja sivus­tol­lam­me teh­dään vuo­sit­tain rei­lus­ti yli mil­joo­na!

Luvut kas­va­vat jat­ku­vas­ti ja sivus­to löy­tyy myös Googles­ta todel­la hyvin (myös yksit­täis­ten kesä­teat­te­rei­den nimil­lä)! Kaik­ki­aan sivus­tol­tam­me on teh­ty haku­ja eri teat­te­rei­den esi­tyk­sis­tä yli 7 000 000 kertaa.

HINNAT

Hin­nat ovat vuo­si­hin­to­ja (kalen­te­ri­vuo­si).

Kaik­ki pake­tit sisäl­tä­vät oman “Perus­si­vus­ton” eli oman sivun kesä­teat­te­ril­len­ne (teks­tin ja kuvien kanssa).

Etusi­vun vink­ki­paik­ko­ja sekä Maa­kun­ta -väli­leh­den vink­ki­paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti, ja pai­kat myy­dään vuo­sit­tain varausjärjestyksessä.

FACE­BOOK-LISÄ sisäl­tää oman pos­tauk­sen Face­book-yhtei­sös­säm­me. Pos­tauk­ses­sa mai­nos­te­taan tei­dän teat­te­ria sekä esi­tyk­siä. Jul­kai­sut saa­vat koh­den­net­tua näky­vyyt­tä (ka. kat­ta­vuus vähin­tään noin 10 000 (maan­tie­teel­li­ses­ti kohdennettuna)).

Pos­tauk­sen näky­vyyt­tä Face­boo­kis­sa voi hel­pos­ti enti­ses­tään kas­vat­taa lip­puar­von­nan avul­la, eli jos haluat­te hyö­dyn­tää pos­tauk­sen yhtey­des­sä arvon­nan, ilmoit­ta­kaa sii­tä meil­le varaushetkellä.

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!

Olem­me liit­ty­neet myös Face­boo­kiin, joka on tuo­nut run­saas­ti lisää kiin­nos­tu­nei­ta kävi­jöi­tä sivustollemme.

Kesä­teat­te­reil­le sivus­to tar­jo­aa nyt edul­li­ses­ti mah­dol­li­suu­den tavoit­taa kesä- ja har­ras­ta­ja­teat­te­rei­den ystä­vät valtakunnallisesti!

Myös Google arvos­taa sivus­toam­me kor­keal­le haku­tu­lok­siin (tie­sit­hän, että suo­si­tuil­la verk­ko­si­vuis­toil­la ole­vat lin­kit, jot­ka osoit­ta­vat omal­le verk­ko­si­vus­tol­len­ne, ede­saut­ta­vat myös omaa haku­ko­neop­tioin­tian­ne). Eli lin­kit sivuil­tam­me vai­kut­ta­vat posi­tii­vi­ses­ti myös oman sivus­ton­ne Google-näkyvyyteen.

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Myynti:

Kris­ta Haka­la
JH-Haka­la Oy
kesateatterit@raakamedia.fi

Ota yhteyttä

  Tärkeää tietoa

   

  • Sopi­mus on voi­mas­sa kalen­te­ri­vuo­den ker­ral­laan. Hin­ta on vuo­si­mak­su ja kos­kee aina käyn­nis­sä ole­vaa kalenterivuotta.
  • ”Perus­si­vus­to” sisäl­tää oman väli­leh­den teat­te­ril­len­ne. Sivul­le on mah­dol­lis­ta lisä­tä tie­dot teat­te­ris­tan­ne sekä tule­vis­ta esi­tyk­sis­tän­ne teks­tin sekä kuvien (1-3kpl) kera.
  • Sivul­le tule­van mate­ri­aa­lin voit­te toi­mit­taa meil­le säh­kö­pos­tit­se (teks­ti mie­lui­ten Word -muo­dos­sa ja kuvat jpg -ver­sioi­na). Vink­ki­ku­vien opti­maa­li­sin koko on 600 pik­se­liä X 400 pik­se­liä. (Voim­me myös tar­vit­taes­sa kuvia muokata.)
  • Jos haluat­te uusia oman sivus­ton­ne sisäl­lön kes­ken vuo­den (vaih­taa sivul­le näky­viin esi­mer­kik­si koko­naan uuden esi­tyk­sen tie­dot (useam­min kuin 1-2 krt vuo­des­sa), täl­löin päi­vi­tyk­ses­tä tulee lisä­ku­lua 30e (+ alv 24%) / kerta.

   

  • Face­book-lisä, pos­tauk­set. Pos­taus Face­boo­kiin teh­dään sivus­tol­la ole­van mate­ri­aa­lin poh­jal­ta (eli mate­ri­aa­lin, jon­ka olet­te meil­le toi­mit­ta­neet – teks­ti + kuvat).
  • Face­book-lisä, arvon­nat. Arvon­nan pää­tyt­tyä, arvom­me osal­lis­tu­jien kes­kuu­des­ta satun­nai­sen voit­ta­jan. Tämän jäl­keen toi­mi­tam­me voit­ta­jan yhteys­tie­dot Teil­le (säh­kö­pos­tit­se), jot­ta voit­te sopia pal­kin­non lunas­ta­mi­ses­ta (eli haluat­te­ko toi­mit­taa voit­ta­jal­le pal­kin­to­li­put pos­tit­se vai voi­ko voit­ta­ja esi­mer­kik­si lunas­taa liput suo­raan lip­pu­luu­kul­ta), tämän voit­te sopia siis suo­raan voit­ta­jan kans­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Teat­te­rit vas­taa­vat pal­kin­to­jen luo­vu­tuk­ses­ta voittajille.