fbpx

Arvoisat kesä- ja harrastajateatterit

Haluatteko saada Kesäteatterillenne valtakunnallista näkyvyyttä todella edullisesti?

Kesateatterit.fi -sivus­to on saa­vut­ta­nut suu­ren suo­sion vii­meis­ten vuo­sien aika­na. Teat­te­ri­ha­ku­ja sivus­tol­lam­me teh­dään vuo­sit­tain yli mil­joo­na ja seson­gin aika­na yksit­täi­siä vie­rai­li­joi­ta sivus­tol­lam­me oli yli 700 000.

Luvut kas­va­vat jat­ku­vas­ti ja sivus­to löy­tyy myös Googles­ta todel­la hyvin (myös yksit­täis­ten kesä­teat­te­rei­den nimil­lä)! Kaik­ki­aan sivus­tol­tam­me on teh­ty haku­ja eri teat­te­rei­den esi­tyk­sis­tä yli 5 000 000 ker­taa.

 

Olem­me liit­ty­neet myös Face­boo­kiin (vuon­na 2017), joka on tuo­nut run­saas­ti lisää kiin­nos­tu­nei­ta kävi­jöi­tä sivus­tol­lem­me.

Teat­te­reil­le sivus­to tar­jo­aa nyt edul­li­ses­ti mah­dol­li­suu­den tavoit­taa kesä- ja har­ras­ta­ja­teat­te­rei­den ystä­vät val­ta­kun­nal­li­ses­ti! Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

 

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!

Myynti:

Kris­ta Haka­la
JH-Haka­la Oy
puh. 0500-481010
kesateatterit@raakamedia.fi

Ota yhteyttä