Haluatko saada yrityksesi mainoksen sivustollemme?

Mainosta verkkosivustoillamme

Kesateatterit.fi -sivus­to on saa­vut­ta­nut suu­ren suo­sion vii­meis­ten vuo­sien aika­na, teat­te­ri­ha­ku­ja sivus­tol­lam­me teh­dään vuo­sit­tain rei­lus­ti yli mil­joo­na. Luvut myös kas­va­vat jat­ku­vas­ti, kaik­ki­aan sivus­tol­tam­me on teh­ty haku­ja eri teat­te­rei­den esi­tyk­sis­tä yli 8 000 000 kertaa.

Vuon­na 2023 Kesä­teat­te­rit -sivus­tom­me tavoit­ti yli puo­li mil­joo­naa suo­ma­lais­ta ympä­ri Suo­men (sivus­to + Face­book). Yksit­täi­siä kävi­jöi­tä sivus­tol­la vie­rai­li rei­lut 300 000, yksit­täi­siä sivu­ja kat­sot­tiin yli 3 mil­joo­naa ker­taa ja haku­ja sivus­tol­la teh­tiin vii­me­kin vuon­na yli miljoona.

Kesä­teat­te­rit -sivus­ton Face­book-yhtei­sö on kas­va­nut jo yli 24 000 seu­raa­jaan. Myös uuden sivus­tom­me, TeatteritSuomi.fi -sivun FB-yhtei­sös­sä seu­raa­jia on jo nyt yli 7 000.

Verkkosivustomme

Kesä­teat­te­rit -sivus­tol­la kes­ki­ty­tään Kesä­teat­te­rei­hin ja kesä­ajan esityksiin!

Teatteritsuomi.fi -sivus­tol­la voi­daan pro­mo­ta teat­te­rei­ta ja esi­tyk­siä ympärivuoden!

Esimerkkejä mainoksista

Mai­nok­sia voi­daan sijoit­taa etusi­vul­le sekä maa­kun­tien väli­leh­dil­le. Mai­nok­se­na voi toi­mia teks­ti­link­ki tai logo, joka toi­mii link­ki­nä tei­dän omal­le verk­ko­si­vus­tol­le. Sivus­tol­le voi­daan sijoit­taa myös eri­ko­koi­sia kuvamainoksia/bannereita, jot­ka toi­mi­vat link­kei­nä verkkosivustollenne.

Ole yhtey­des­sä, niin mie­ti­tään juu­ri tei­dän tar­pei­siin rää­tä­löi­ty vaihtoehto!

Tekstilinkki tai logo

Hyvä vaih­toeh­to, kun haluat saa­da yri­tyk­se­si logon posi­tii­vi­ses­sa yhtey­des­sä esille.

Meio_logo

Kuvamainos eli banneri 

Hyvä vaih­toeh­to, kun haluat hyö­tyä lin­kis­tä verk­ko­si­vus­tol­lam­me ja samal­la saa­da yri­tyk­se­si vies­tin kuva­mai­nok­sen avul­la esille.

Pie­nem­män ban­ne­rin kuva­suh­de 600 x 400 pikseliä.

Digitoimisto Meio
Digitoimisto Meio

Isom­man ban­ne­rin kuva­suh­de on 600 x 830 pikseliä.

Kokosivun leveä banneri

Hyvä vaih­toeh­to, kun haluat haluat saa­da yri­tyk­se­si tai tapah­tu­ma­si mai­nok­sen mah­dol­li­sim­man näky­väs­ti sivus­tol­lam­me esiin!

Teatteritsuomi.fi -sivuiltamme löydät tietoa teattereiden sekä harrastajateattereiden tulevista esityksistä maakunnittain.

Ilmoitusmyynti yrityksille

Ole yhtey­des­sä, niin mie­ti­tään juu­ri tei­dän tar­pei­siin rää­tä­löi­ty vaihtoehto!

Teatterit ja Harrastajateatterit!

Haluat­te­ko saa­da oman teat­te­rin­ne tie­dot sivus­tol­lem­me?
Yhteys­tie­dot löy­dät alla ole­vas­ta linkistä!

Kesäteatterit -sivu Facebookissa!

Muis­ta seu­ra­ta mei­tä myös Face­boo­kis­sa, luvas­sa on vink­ke­jä lois­ta­viin esi­tyk­siin sekä lip­puar­von­to­ja läpi kesän!