Suomen suurin
kesäteatteri -sivusto!

#Kesäteatterit #Kotimaanmatkailu

Suomen Kesäteatterit 2024

Kesateatterit.fi -sivuil­tam­me löy­dät ajan­koh­tais­ta tie­toa kesä­teat­te­rei­den sekä har­ras­ta­ja­teat­te­rei­den tule­vis­ta esi­tyk­sis­tä maa­kun­nit­tain.
Muis­ta seu­ra­ta mei­tä myös Face­boo­kis­sa, luvas­sa on pal­jon vink­ke­jä lois­ta­viin esi­tyk­siin ympä­ri Suo­men sekä myös lip­puar­von­to­ja läpi kesän!

Kesän 2024 tie­to­ja päi­vi­te­tään jat­ku­vas­ti, kan­nat­taa pysyä kuulolla!

Kesäteatterit -sivu Facebookissa!

Muis­ta seu­ra­ta mei­tä myös Face­boo­kis­sa, luvas­sa on vink­ke­jä lois­ta­viin esi­tyk­siin sekä lip­puar­von­to­ja läpi kesän!

Kesäteatterit ja yritykset

Haluat­ko saa­da kesä­teat­te­rin­ne, tapah­tu­man­ne, yri­tyk­sen­ne tie­dot esil­le sivus­tol­lem­me? Tule mukaan kas­va­vaan yhteisöömme!

Kaik­ki­aan sivus­tol­tam­me on teh­ty haku­ja eri teat­te­rei­den esi­tyk­sis­tä jo yli 8 000 000 ker­taa. Vuo­sit­tain haku­ja teh­dään yli mil­joo­na.
Vuon­na 2022 sekä 2023 Kesä­teat­te­rit -sivus­to tavoit­ti vuo­sit­tain yli puo­li mil­joo­naa Suo­ma­lais­ta kesä­teat­te­rin ystä­vää. Vie­rai­li­joi­ta riit­tää sivus­tol­la ympä­ri vuo­den, seson­gin aika­na vie­rai­li­joi­ta sivus­tol­la oli yli 5 000 päivässä!

Val­ta­kun­nal­lis­ta näky­vyyt­tä, edul­li­ses­ti - ota yhteyt­tä ja varaa paik­ka heti!

Yhteistyössä mukana kesäteattereita tukemassa

Teatterit ja Harrastajateatterit

TeatteritSuomi.fi -sivuil­ta löy­dät tie­toa teat­te­rei­den ja har­ras­ta­ja­teat­te­rei­den tule­vis­ta esi­tyk­sis­tä maa­kun­nit­tain, ympä­ri koko vuoden!