Kalajoki, Kalajoen Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Haluatko mökkiläiseksi?

kalajoen kesäteatteri 2024
Liput

22 € perus­lip­pu
20 € opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, varus­mie­het
18 €/hlö ryh­mil­le yli 20 hlöä
10 € lap­set alle 12 v.

Liput ennak­koon lippu.fi (hin­taan lisä­tään käsittelymaksu)

Teat­te­rin por­til­ta ennen esi­tyk­sen alkua (kort­ti, kätei­nen, Smar­tum, Tyky, ePas­si, Edenred)

Tie­dus­te­lut ja ryh­mä­va­rauk­set p. 041 3183 875

Takuulla, ja mitä nopeammin sen parempi!

Aivan taval­li­nen paris­kun­ta voit­taa Haluat­ko mök­ki­läi­sek­si -visai­lus­ta pää­pal­kin­non, suo­ma­lai­sen kesä­mö­kin ja idyl­lin Sai­maal­ta. Saa­dak­seen mökin omak­seen, hei­dän on pys­tyt­tä­vä viet­tä­mään koko kesä mökil­lä samal­la kun tie­to­kil­pai­lun teki­jät jär­jes­tä­vät tie­tys­ti arvaa­mat­to­mia kapu­loi­ta rattaisiin.

Roo­pe Lipas­ti poh­jaa hul­vat­to­mas­sa teok­ses­saan aitoi­hin kesä­mök­ki­ko­ke­muk­siin, ja kat­so­jat pää­se­vät jär­ven ran­nal­le mukaan Eijan ja Per­tin koitokseen.

Maa­la­taan mök­ki. Kor­ja­taan lai­tu­ri. Tam­pa­taan matot. Lyp­se­tään leh­mä. Sii­vo­taan huus­si. Ruo­pa­taan ran­ta. Pes­tään peru­nat. Eipä ole temp­pu eikä mikään!

Pari­suh­teel­le­kin saa­daan uusi nousu, kun naa­pu­rin rikas her­ra ja tämän Unel­ma-vai­mo osal­lis­tu­vat kesäcoc­tai­lin sekoi­tuk­seen. Täs­sä kome­dias­sa kaik­ki ei todel­la­kaan mene niin kuin Strömsössä!

KALA­JOEN KESÄ­TEAT­TE­RI sijait­see Kala­joen hiek­ka­sär­kil­lä aivan lei­rin­tä­alu­een park­ki­pai­kan kupees­sa. Katet­tu sel­kä­no­jal­li­nen 420-paik­kai­nen kat­so­mo tar­jo­aa hie­not puit­teet kesä­teat­te­rie­lä­myk­sel­le. Välia­jal­la tar­joi­lem­me totu­tus­ti kaha­via ja pul­laa! Ennen esi­tys­tä tai sen jäl­keen on särk­kien alu­eel­la tar­jol­la monen­lais­ta ruo­ka- ja annis­ke­lu­ra­vin­to­laa sekä monia eri­lai­sia aktiviteetteja.

Face­book facebook.com/kalajoenkesateatteri3
Ins­ta­gram instagram.com/kalajoen_kesateatteri