Lappeenranta, Lappeenrannan Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Rajaton rakkaus

LAPPEENRANNAN KESÄTEATTERI ESITTÄÄ – Rajaton Rakkaus, taivaallinen musiikkikomedia
LIPUNMYYNTI

Perus­lip­pu: 42€
Pyö­rä­tuo­li­paik­ka: 42€
Ryh­mä­li­put (min. 10 hlö): 37 €

Pää­sy­li­pun hin­taan lisä­tään Lip­pu­pis­teen pal­ve­lu- ja toimitusmaksut.

ENNAKKOMYYNTI

Ennak­ko­li­put kesä­teat­te­riin myy Lip­pu­pis­te. Lip­pu­ja voi hank­kia Lip­pu­pis­teen verk­ko­kau­pas­ta, puhe­lin­pal­ve­lus­ta (p. 0600 900 900 / (2€/alk.min+mpm/pvm) tai myyn­ti­pis­teis­tä kaut­ta maan.

Huom! Lip­pu­pis­teen myyn­ti­pis­teis­sä ja verk­ko­kau­pas­sa lisäk­si toi­mi­tus­mak­sut alk. 1 €.

RYHMÄMYYNTI

Ryh­mä­lip­pu­ja voi vara­ta ennen esi­tys­kaut­ta: p. 0400 213 122 / kesateatteri@polartuotanto.fi

Lappeenrannasta kotoisin oleva Pertti Sveholm palaa kotikonnuilleen ohjaamaan kesäteatterinäytelmän Rajaton rakkaus.

Raja­ton Rak­kaus on rak­kau­den­täy­tei­nen, kome­dial­li­nen, edes­men­nei­den suo­ma­lai­sar­tis­tien musii­kil­la ryt­mi­tet­ty musiik­ki­näy­tel­mä. Kuo­lin­syyn­tut­ki­ja Anna Har­jun (Miia Nuu­ti­la) päi­vä alkaa tavan­omai­ses­ti rutii­ni­töis­sä. Päi­vit­täi­sen rutii­nin rik­koo rajan tuol­ta puo­len saa­pu­va pari­val­jak­ko, yli­op­ti­mis­ti­nen Ola­vi (Punt­ti Val­to­nen) ja vas­ta­ran­nan kiis­ki Topi (Tatu Sii­vo­nen), jot­ka halua­vat Annan sel­vit­tä­vän edes­men­nei­den suo­ma­lai­sar­tis­tien kohtaloita.

Maa­nit­te­lu­jen jäl­keen rutii­nin­omai­seen elä­mään­sä kyl­läs­ty­nyt Anna suos­tuu ja alkaa satu­mai­nen mat­ka koh­ti tun­te­ma­ton­ta. Annan ja Ola­vin välil­lä sin­koi­le­vat ihas­tuk­sen
kipi­nät muut­tu­vat pik­ku­hil­jaa rak­kau­dek­si, joka on samaan aikaan ehdot­to­man kiel­let­tyä ja toi­saal­ta täy­sin oikeu­tet­tua. Syyt artis­tien ennen­ai­kai­siin pois­me­noi­hin löy­tyy ja Annal­le annet­tu teh­tä­vä saa­daan pää­tök­seen. Anna ei kui­ten­kaan kuu­lu tai­vas asuk­kien vakio­jouk­koon ja rakas­ta­vai­set tie­dos­ta­vat­kin, että ennen pit­kää hei­dän tien­sä eroa­vat, ellei jokin käsit­tä­mä­tön tapah­tu­ma­sar­ja saa­ta hei­tä yhteen ikuisesti.

Sydä­mel­li­sen musiik­ki­näy­tel­män roo­leis­sa näh­dään Miia Nuu­ti­la, Punt­ti Val­to­nen, Tatu Sii­vo­nen, Nina Tapio, Ant­ti Paa­vi­lai­nen ja Anna-Maria Paa­dar. Käsi­kir­joi­tuk­sen on laa­ti­nut Mika Räi­nä, ohjauk­ses­ta vas­taa Pert­ti Sve­holm, musii­kin on sovit­ta­nut Ant­ti Paa­vi­lai­nen ja koreo­gra­fian luo­nut Anna-Maria Paa­dar. Puvus­tuk­ses­ta vas­tuus­sa on Jark­ko Val­tee. Musii­kis­ta vas­taa live-orkes­te­ri AP Band.

NÄYTÖKSET KESÄLLÄ 2023

· Tiis­tai 27.6. ennak­ko 19:00 (Ennak­ko­näy­tös)
· Kes­ki­viik­ko 28.6. ensi-ilta 19:00 (Ensi-ilta)
· Tors­tai 29.6. 19:00
· Per­jan­tai 30.6. 19:00
· Kes­ki­viik­ko 5.7. 14:00
· Tors­tai 6.7. 14:00
· Tors­tai 6.7. 19:00
· Lau­an­tai 8.7. 14:00
· Tiis­tai 11.7. 19:00
· Kes­ki­viik­ko 12.7. 19:00
· Tors­tai 13.7. 14:00
· Tors­tai 13.7. 19:00
· Per­jan­tai 14.7. 19:00
· Lau­an­tai 15.7. 14:00
· Tiis­tai 18.7. 19:00
· Kes­ki­viik­ko 19.7. 14:00
· Tors­tai 20.7. 19:00
· Per­jan­tai 21.7. 19:00
· Lau­an­tai 22.7. 14:00
· Tiis­tai 25.7. 19:00
· Kes­ki­viik­ko 26.7. 14:00
· Tors­tai 27.7. 19:00
· Per­jan­tai 28.7. 19:00
· Lau­an­tai 29.7. 14:00
· Per­jan­tai 4.8. 19:00
· Lau­an­tai 5.8. 14:00

YHTEYS­TIE­DOT

Kesä­teat­te­rin tuo­tan­to: Polar­tuo­tan­to Oy
facebook.com/lprkesateatteri