fbpx

Lappeenranta, Lappeenrannan Kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

KROKOTIILIROCK

KRO­KO­TII­LI­ROCK VAL­TAA LAP­PEEN­RAN­NAN KESÄ­TEAT­TE­RIN KESÄL­LÄ 2022!

Kesäl­lä 2022 Lap­peen­ran­nan kesä­teat­te­ris­sa näh­dään vauh­di­kas näy­tel­mä, “Kro­ko­tii­li­rock”, joka on hur­maa­van haus­ka uutuus­ko­me­dia - tari­na roh­keu­des­ta, sii­tä miten ihmi­nen saa voi­man­sa takai­sin ja muut­tuu oman elä­män­sä san­ka­rik­si. Tun­nel­maa sii­vit­tää lois­ta­va ja nos­tal­gi­nen rock-musiik­ki upean livebän­din säestämänä.

Pie­nes­sä Lem­piäis­ten kyläs­sä val­mis­tau­du­taan Hei­kin yllä­tys­juh­liin, mut­ta yllä­tyk­siä ilmaan­tuu­kin mones­ta suun­nas­ta. Kun kau­an pii­los­sa olleet salai­suu­det alka­vat pal­jas­tua, kukaan ei ole enää enti­sen­sä. Tun­teet kuo­hu­vat kuu­mi­na kun kylän­rai­til­la mil­loin tapel­laan, mil­loin kuherrellaan.

Juh­lat uhkaa­vat peruun­tua kun yksi saa bur­nou­tin ja toi­nen rai­va­rin. Miten van­hus­ten­hoi­to, kier­rä­tys ja arvo­kar­ta­non pur­ku­tuo­mio liit­tyy kaik­keen tähän? Kuka pelas­taa kar­ta­non, kuka toi­sen ihmi­sen? Osuu­ko Amo­rin nuo­li oike­aan koh­tee­seen ja antaa unel­mil­le sii­vet? Mal­lan baa­ri, jät­tei­den­kier­rä­tys­pis­te ja auto­tal­li toi­mi­vat näyt­tä­mö­nä täs­sä elä­män­ma­kui­ses­sa kome­dias­sa, jos­ta ei kään­tei­tä puu­tu. Onnek­si rak­kaus sulat­taa sydä­met ja musiik­ki pis­tää pun­tit vipat­ta­maan kat­so­mon vii­meis­tä penk­ki­ri­viä myöten.

Kro­ko­tii­li­rock” on Miia Nuu­ti­lan käsi­kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma romant­ti­nen musiik­ki­ko­me­dia, joka saa kan­tae­si­tyk­sen­sä Lap­peen­ran­nan kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2022. Näy­tel­mä oli alun­pe­rin tar­koi­tus esit­tää jo kesäl­lä 2020, mut­ta koro­na­vi­rus­pan­de­mia pakot­ti tuo­tan­to­yh­tiö­tä siir­tä­mään näy­tel­mää kah­del­la kesäl­lä eteen­päin. Aika­tau­lu­muu­tok­sis­ta joh­tuen alku­pe­räi­seen näyt­te­li­jä­kaar­tiin on tul­lut muu­ta­mia muutoksia.

Lavan täh­ti­nä kesäl­lä 2022 tuik­ki­vat Kai­ja Kär­ki­nen, Tom­mi Soi­din­mä­ki, Mai­ja Lang, Pet­ja Läh­de, Kirs­ti Val­ve sekä Las­se Kark­jär­vi. Liveor­kes­te­ri­na toi­mii Loy­als-orkes­te­ri ja musii­kin sovit­ta­mi­sen & har­joi­tut­ta­mi­sen hoi­taa Ant­ti Paa­vi­lai­nen. Puvus­tuk­ses­ta vas­taa Jark­ko Val­tee. Koreo­gra­fia Kat­ri Mäki­nen, tans­si Kat­ri Mäki­nen ja Mik­ko Matikka.

LIPUN­MYYN­TI:

· Perus­lip­pu: 39 €
· Lap­si 8-15 v.: 21 €
· Pyö­rä­tuo­li­paik­ka: 39 € (avus­ta­ja mak­sut­ta)
· Ryh­mä­li­put (min. 10 hlö): 34 €
· Ryh­mä­li­put (yli 150 hlö): 32 €

ENNAK­KO­MYYN­TI:

Ennak­ko­li­put Lap­peen­ran­nan kesä­teat­te­riin myy Lip­pu­pis­te, www.lippu.fi/krokotiilirock.
Lip­pu­ja voi hank­kia Lip­pu­pis­teen verk­ko­kau­pas­ta, puhe­lin­pal­ve­lus­ta (p. 0600 900 900 / (2€/alk.min+mpm/pvm) tai myyn­ti­pis­teis­tä kaut­ta maan.
Tar­kas­ta oma kau­pun­ki­si myyn­ti­pis­te tääl­tä: www.lippu.fi/help/outlets/

Näy­tös­kau­den aika­na pal­ve­lee kesä­teat­te­rin oma lipun­myyn­ti, lipun­myyn­ti­luu­kun aukio­loa­jat jul­kais­taan myö­hem­min. Mak­su­vä­li­nei­nä lip­pu­luu­kul­la käy­vät myös Smar­tum-sete­lit, Eden­red-viri­ke­se­te­lit ja Tyky-setelit.

NÄYTÖKSET KESÄLLÄ 2022

· Tiis­tai 28.6.2022 klo 19.00 (Ennak­ko)
· Kes­ki­viik­ko 29.6.2022 klo 19.00 (Ennak­ko)
· Tors­tai 30.6.2022 klo 19.00 (Ensi-ilta)
· Lau­an­tai 2.7.2022 klo 14.00
· Sun­nun­tai 3.7.2022 klo 14.00
· Tiis­tai 5.7.2022 klo 14.00
· Tiis­tai 5.7.2022 klo 19.00
· Kes­ki­viik­ko 6.7.2022 klo 14.00
· Kes­ki­viik­ko 6.7.2022 klo 19.00
· Tors­tai 7.7.2022 klo 14.00
· Tors­tai 7.7.2022 klo 19.00
· Lau­an­tai 9.7.2022 klo 14.00
· Sun­nun­tai 10.7.2022 klo 14.00
· Tiis­tai 12.7.2022 klo 14.00
· Tiis­tai 12.7.2022 klo 19.00
· Kes­ki­viik­ko 13.7.2022 klo 14.00
· Kes­ki­viik­ko 13.7.2022 klo 19.00
· Tors­tai 14.7.2022 klo 14.00
· Tors­tai 14.7.2022 klo 19.00
· Per­jan­tai 15.7.2022 klo 14.00
· Lau­an­tai 16.7.2022 klo 14.00
· Sun­nun­tai 17.7.2022 klo 14.00
· Tiis­tai 19.7.2022 klo 14.00
· Tiis­tai 19.7.2022 klo 19.00
· Kes­ki­viik­ko 20.7.2022 klo 14.00
· Kes­ki­viik­ko 20.7.2022 klo 19.00
· Tors­tai 21.7.2022 klo 14.00
· Tors­tai 21.7.2022 klo 19.00
· Lau­an­tai 23.7.2022 klo 14.00
· Sun­nun­tai 24.7.2022 klo 14.00
· Tiis­tai 26.7.2022 klo 14.00
· Tiis­tai 26.7.2022 klo 19.00
· Kes­ki­viik­ko 27.7.2022 klo 14.00
· Kes­ki­viik­ko 27.7.2022 klo 19.00
· Tors­tai 28.7.2022 klo 14.00
· Tors­tai 28.7.2022 klo 19.00
· Per­jan­tai 29.7.2022 klo 14.00
· Lau­an­tai 30.7.2022 klo 14.00
· Sun­nun­tai 31.7.2022 klo 14.00
· Tiis­tai 2.8.2022 klo 14.00
· Tiis­tai 2.8.2022 klo 19.00
· Kes­ki­viik­ko 3.8.2022 klo 14.00
· Kes­ki­viik­ko 3.8.2022 klo 19.00
· Tors­tai 4.8.2022 klo 14.00
· Tors­tai 4.8.2022 klo 19.00
· Per­jan­tai 5.8.2022 klo 14.00
· Lau­an­tai 6.8.2022 klo 14.00

RYH­MÄ­MYYN­TI:

Ryh­mä­lip­pu­ja voi vara­ta ennen esi­tys­kaut­ta: p. 0400 213 122 / kesateatteri@polartuotanto.fi

Vält­tääk­sem­me ruuh­kia kas­sal­la ja saa­dak­sem­me näy­tök­sen alka­maan ajois­sa, pyy­däm­me tei­tä hank­ki­maan lip­pun­ne ajois­sa ennen näytöstä.

LIP­PU­JEN LUNASTUSOHJE:

Vara­tut ryh­mä­li­put tulee lunas­taa ja mak­saa etu­kä­teen.
10-150 lipun varauk­set on lunas­tet­ta­va vii­meis­tään kuu­kaut­ta ennen esi­tys­tä ja yli 150 lipun varauk­set 6-8 viik­koa ennen esi­tys­tä. Tar­kis­tat­han lunas­tus­päi­vän saa­mas­ta­si varausvahvistuksesta.

Liput lunas­te­taan oman kau­pun­ki­si myyn­ti­pis­teel­tä varaus­nu­me­rol­la. Tar­kas­ta myyn­ti­pis­te tääl­tä: www.lippu.fi/help/outlets/

HUOM! Varat­tu­ja lip­pu­ja EI voi lunas­taa R-kios­keil­ta!
Ryh­mä­lip­pu­myy­jäm­me ohjeis­taa tar­vit­taes­sa lisää p. 0400 213 122
Huom! Lip­pu­pis­teen kaut­ta teh­dyt varauk­set nou­dat­ta­vat Lip­pu­pis­teen omia lunas­tuseh­to­ja. Tar­kis­ta varauk­sen vii­mei­nen voi­mas­sao­lo­päi­vä varaus­vah­vis­tuk­ses­ta. Lunas­ta­mat­to­mat varauk­set pur­kau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti.
Mak­set­tu­ja lip­pu­ja ei lunas­te­ta takaisin.

TER­VE­TU­LOA RYHMÄMATKALLE!

Lap­peen­ran­nan kesä­teat­te­riin on help­po saa­pua ryh­män kans­sa tilaus­ajol­la tai jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä. Katet­tu kat­so­mo takaa onnis­tu­neen teat­te­rie­lä­myk­sen sääs­tä riip­pu­mat­ta kau­niis­sa Lap­peen­ran­nan Lin­noi­tuk­sen maisemissa.

Yli 30 hen­gen ryh­mä­va­rauk­seen sisäl­tyy ryh­män­ve­tä­jän lip­pu veloi­tuk­set­ta. Mah­dol­li­nen tilaus­ajon bus­si­kus­ki saa lipun veloi­tuk­set­ta teat­te­rin lipun­myyn­nis­tä pai­kal­le saapuessaan.

Väliai­ka­tar­joi­luis­ta vas­taa Keh­ruu­huo­ne. Ryh­mil­lä on myös mah­dol­li­suus ruo­kail­la ennen tai jäl­keen esi­tyk­sen Keh­ruu­huo­neen ravin­to­las­sa, joka sijait­see noin 500 met­rin pääs­sä kesä­teat­te­ril­ta. Mikä­li haluat vara­ta väliai­ka­tar­joi­lua tai ruo­kai­lua otat­han yhteyt­tä sales.lappee@sok.fi ja puh.nro 010 762 1000
Kesä­teat­te­rin vie­res­sä myös vie­hät­tä­vä Kah­vi­la Majurs­ka (www.kahvilamajurska.fi) sekä sata­ma­to­rin pik­ku­kah­vi­lat vetyi­neen ja atomineen.

YHTEYS­TIE­DOT:

Kesä­teat­te­rin tuo­tan­to: Polar­tuo­tan­to Oy
Tuo­tan­to­vas­taa­va: Cari­na Ahti, carina.ahti@polartuotanto.fi, p. 040 571 6100
Mark­ki­noin­ti- ja tie­do­tus­vas­taa­va: Lau­ri Ruot­sa­lo, lauri.ruotsalo@polartuotanto.fi, p. 050 536 1016
facebook.com/lprkesateatteri
instagram.com/lappeenrannankesateatteri

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.lappeenrannankesateatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!