fbpx

Lappeenranta, Lappeenrannan Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

KARI TAPIO

- “Olen suomalainen”- musiikkinäytelmä

Lap­peen­ran­nan kesä­teat­te­ri 25.6-3.8.2019, Kris­tii­nan­ka­tu 2b, 53900 Lpr

Kari Tapio oli yksi meis­tä. Mie­lel­tään ja mie­les­tään taval­li­nen mies, jol­la oli käy­nyt suu­ri onni. Hän pää­si toteut­ta­maan unel­maan­sa. Kovan työn ja monien vas­toin­käy­mis­ten kaut­ta hän nousi koko kan­san rakas­te­tuim­mak­si tai­tei­li­jak­si. Kuu­li­jat rakas­tui­vat Kari Tapion korut­to­man kome­aan ääneen, mut­ta myös per­soo­naan, joka ei ylen­tä­nyt itse­ään, vaan halusi aina olla kuu­li­joi­den­sa kal­tai­nen.

– ”Olen todel­la kii­tol­li­nen ja onne­kas, että saan kir­joit­ta­ja­na astua Kari Tapion vai­he­rik­kaa­seen elä­mään. Tutus­tua tähän kiis­tat­ta yhteen suo­si­tuim­mis­ta suo­ma­lais­lau­la­jis­ta. Men­nä hänen pään­sä sisäl­le ja yrit­tää ymmär­tää mik­si hänen elä­män­sä meni niin kuin meni. Pro­ses­sin aika­na olen tör­män­nyt val­ta­vaan mää­rään mie­len­kiin­toi­sia yksi­tyis­koh­tia, jot­ka ovat jää­neet aina­kin minul­ta aiem­min pimen­toon. Näi­tä herk­ku­ja pal­jas­te­taan sit­ten Olen suo­ma­lai­nen -näy­tel­mäs­sä”, ker­too näy­tel­män käsi­kir­joit­ta­ja Mika Räi­nä.

Käsi­kir­joi­tus Mika Räi­nä
Ohjaus ja koreo­gra­fia Osku Heis­ka­nen
Musiik­ki Ant­ti Paa­vi­lai­nen Band

Roo­leis­sa: Ant­ti Paa­vi­lai­nen, Miia Knuu­ti­la, Mikä Räi­nä, Tatu Sii­vo­nen + tans­si­jat

Liput:

www.lippu.fi/olensuomalainen

Perus­lip­pu 39,50 (sis. toi­mi­tus- ja pal­ve­lu­mak­sun)
Lap­si 20,50 (sis. toi­mi­tus- ja pal­ve­lu­mak­sun)
Pyö­rä­tuo­li­paik­ka, avus­ta­ja mak­sut­ta 39,50 (sis. toi­mi­tus- ja pal­ve­lu­mak­sun)
Ennak­ko­näy­tök­set: 32,50€ (sis. toi­mi­tus- ja pal­ve­lu­mak­sun)

Huom! Lip­pu­pis­teen kaut­ta teh­dyt varauk­set nou­dat­ta­vat Lip­pu­pis­teen omia lunas­tuseh­to­ja. Tar­kis­ta varauk­sen vii­mei­nen voi­mas­sao­lo­päi­vä varaus­vah­vis­tuk­ses­ta. Lunas­ta­mat­to­mat varauk­set pur­kau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti.

Ryh­mä­li­put: p. 0400 213 122 / kesateatteri@polarartistit.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.lappeenrannankesateatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!