Rovaniemi, Konttisen kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Jokirannan rakit – haukuttu musiikkinäytelmä

Liput

Perus­lip­pu ennak­koon 17 € (ovel­ta 22 €).
Lau­ma­lip­pu nel­jäl­le ennak­koon 60 € (ovel­ta 75 €).
Alle 5-vuo­ti­aat ilmaiseksi.

Sijaitsemme ihan Rovaniemen keskustassa suositun Konttisen rannan leikkipuiston yhteydessä

Ter­ve­tu­loa vie­rai­le­maan myös Kont­ti­sen kesä­kis­kal­la, jos­ta voi hank­kia niin liput kuin her­kut kesä­päi­vään tai välia­jal­le! Lippu.fi-palvelun ennak­ko­lip­pu­ja voi ostaa verk­ko­kau­pas­ta, kai­kil­ta R-kios­keil­ta ja esi­mer­kik­si Rova­nie­men Pris­man infos­ta. Lipun­myyn­ti ovel­la auke­aa 2 h ennen esitystä.

Konttisen kesäteatteri ja Musiikkikoulu Pop Up esittävät: ”Jokirannan rakit – haukuttu musiikkinäytelmä”

Joki­ran­nan rakit on rai­la­kas lii­ket­tä ja lii­ku­tus­ta sisäl­tä­vä koko per­heen musiik­ki­näy­tel­mä. Teos on saa­nut ins­pi­raa­tion­sa nime­no­maan Kont­ti­sen ran­nas­ta, jon­ka bule­var­dil­la tepas­te­lee monen­mois­ta koi­ra­hah­moa pal­ve­lus­vä­ken­sä saattelemina!

Esi­tyk­ses­sä koi­ra­hoi­to­lan taka­pi­hal­la tem­mel­tä­vä seit­se­män koi­ran lau­ma tari­noi ja lau­laa koke­muk­sis­taan, nuuh­kii ja urhei­lee. Samal­la ana­ly­soi­daan ihmis­ten outouk­sia, vihe­liäi­syyk­siä ja lys­tik­kyyk­siä. Tee­moi­na nouse­vat niin huo­len­pi­to, hyl­kää­mi­nen kuin vil­pi­tön rak­kaus, jol­lais­ta vain koi­ra voi osoittaa.

Kesä­teat­te­rin tuo­tan­to toteu­te­taan tii­viis­sä yhteis­työs­sä Musiik­ki­kou­lu POP UPin kans­sa, jon­ka ammat­ti­lai­set vas­taa­vat myös teok­sen sävel­lyk­sis­tä. Kysees­sä on Kont­ti­sen his­to­rias­sa ennen­nä­ke­mä­tön panos­tus näy­tel­män musii­kil­li­suu­teen, ja pai­kal­li­sin voi­min toteu­tet­tu teos tulee siis maa­il­ma­nen­si-iltaan Rovaniemellä!

Ter­ve­tu­loa koke­maan teat­te­rie­lä­mys, puis­to­kios­kin her­kut ja kesäi­nen tun­nel­ma, joka löy­tyy ainoas­taan Kont­ti­sen ran­nas­ta Rovaniemeltä!

Näy­tel­män on käsi­kir­joit­ta­nut rova­nie­me­läi­nen Esko Jan­hu­nen, joka tun­ne­taan mm. lukui­sis­ta koko per­heen näytelmistään.

Ohjauk­ses­ta vas­taa Rova­nie­men teat­te­rin kon­ka­ri­näyt­te­li­jä Kyl­li Köngäs.

Koi­ra­hah­moi­na näh­dään rova­nie­me­läi­sil­le tut­tu­ja kas­vo­ja niin teat­te­rin kuin tans­sin­kin paris­ta: teat­te­ri­tai­tei­li­jat Anne Nis­ka­nen ja Han­na-Lee­na Met­sä­vai­nio, tans­si­tai­tei­li­ja Mar­jo Selin, Lapin balet­tio­pis­ton perus­ta­ja Vir­pi Wir­lan­der- Asplund sekä näyt­te­li­jät Mar­ko Syys­maa, Sami Pek­ka­la ja Olga Koivukangas.

Tuo­tan­to, sävel­lyk­set ja ääni­suun­nit­te­lu: Musiik­ki­kou­lu POP UPin yrit­tä­jät Heli Kal­tio­kum­pu ja Mik­ko Nuo­ra­la oppi­lai­neen Lii­ke­kie­len val­men­nus: Jen­ni Kal­lo Puvus­tus- ja lavas­tus­suun­nit­te­lu: Eli­na Vasko

Nel­jän­tuu­len­tie ry:n pyö­rit­tä­mä perin­tei­käs Kont­ti­sen kesä­teat­te­ri on tuot­ta­nut ammat­ti­mais­ta koko per­heen teat­te­ria vuo­des­ta 1996 alkaen. Vuon­na 2016 perus­tet­tu Musiik­ki­kou­lu POP UP on rova­nie­me­läi­nen kult­tuu­ria­lan yri­tys, joka tar­jo­aa musii­kin ope­tus­ta kai­ken ikäi­sil­le. Löy­dät mei­dät myös Face­boo­kis­ta, Ins­ta­gra­mis­ta ja TikTokista!