Vaasa, Rampin Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

VUONNA 85 -ROCKMUSIKAALI 

LIPUT

Perus­lip­pu 23 €
Alen­nus­lip­pu 20 € -Opis­ke­li­jat, työt­tö­mät, elä­ke­läi­set ja varus­mie­het
Ryh­mät, mini­mi 10 hen­ki­löä 22/19 €
Show & Din­ner 55 €

ESI­TYK­SET

8.7.2022-10.8.2022

Yhteys­tie­dot:

info@vaasanylioppilasteatteri.fi

Vaa­san yli­op­pi­las­teat­te­ri Ram­pin kesä­teat­te­ris­sa näh­dään tänä kesä­nä val­ta­vaa suo­sio­ta saa­vut­ta­nut Vuon­na 85 -rock­musi­kaa­li! Bock’s Cor­ner Vil­la­gen kesä­la­val­la toteu­tet­ta­vat esi­tyk­set vie­vät kat­so­jan Eppu­jen, Juicen ja Pope­dan tah­tiin 80-luvulle.

Vuon­na 85 esit­te­lee jou­kon värik­käi­tä hah­mo­ja. Tom­mi ja Karo­lii­na löy­tä­vät toi­sen­sa Hie­ta­saa­res­sa. Kadot­ta­vat, etsi­vät, löy­tä­vät uudel­leen. Kuvioi­hin on eksy­nyt myös Tom­min paras ystä­vä Pal­le. Mau­no halu­aa soit­taa kita­raa ja teh­dä keik­kaa. Ruba, Iso G ja Vep­su unel­moi­vat töi­den­jäl­kei­sis­tä oluis­ta ravin­to­la Ala­ba­mas­sa. Komi­sa­rio Pep­po­ne etsii suk­si­aan ja yrit­tää pitää Vaa­san kadut puh­tai­na rikoksista.

Tari­na nivout­taa ihmis­koh­ta­lot yhteen nel­jän­tois­ta päi­vän ja yön aika­na. Mitä seu­raa­va­na yönä tapahtuukaan..?

Kesäteatterit - Pohjanmaa