fbpx

Vaasa, Rampin Kesäteatteri

Ohjelmistossa 2020 kaksi esitystä:

Ram­pin kesä­teat­te­ri viet­tää 15-vuo­tis­juh­la­vuot­taan kah­den esi­tyk­sen voi­min! Ris­to Räp­pää­jä ja vil­li kone -esi­tyk­set jat­ku­vat 9.8. asti!

HUOM! Ennak­ko­tie­dois­ta poi­ke­ten kesä­teat­te­ria esi­te­tään Scan­dic Was­kia -hotel­lin teras­si­pi­hal­la, Lem­men­pol­ku 3, Vaasa. 

Toxic Aven­ger -musi­kaa­lia ei esi­te­tä Wasa Tea­te­rin sisä­pi­hal­la, musi­kaa­lil­le etsi­tään kor­vaa­vaa esityspaikkaa.

Kiin­ni­täm­me myös huo­mio­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen, jot­ta pys­tym­me tar­joa­maan tur­val­li­sen kesä­teat­te­rie­lä­myk­sen ihan jokai­sel­le! Esi­tyk­siin on varat­tu käsi­de­si­pul­lo­ja, kat­so­mos­sa nou­da­te­taan tur­va­vä­le­jä ja jokai­ses­sa esi­tyk­ses­sä on erik­seen pai­kal­la hygie­nia­vas­taa­va. Eri­tyis­tä huo­mio­ta kiin­ni­te­tään myös sii­hen, ettei jono­ja pää­se syntymään.

Suo­sit­te­lem­me­kin ennak­ko­lip­pu­jen osta­mis­ta, näin pys­tyt var­mis­ta­maan paik­ka­si näy­tök­siin sekä vähen­tä­mään jono­jen syntymistä!

RISTO RÄPPÄÄJÄ JA VILLI KONE

Esitykset ajalla 05.07.2020 - 09.08.2020

Ris­to Räp­pää­jä ja vil­li kone -musiik­ki­näy­tel­mä perus­tuu Sinik­ka ja Tii­na Nopo­lan super­suo­si­tun kir­ja­sar­jan kah­dek­san­teen osaan. Kesä­lo­ma on alka­nut, ja Rau­ha Räp­pää­jä uumoi­lee sii­tä tule­van var­sin rau­hal­li­nen, Ris­to kun on lukit­tau­tu­nut omaan huo­nee­seen­sa. Ris­ton paras ystä­vä, naa­pu­rin Nel­li Nuu­de­li­pää, tur­hau­tuu kun Ris­to ei huo­maa hän­tä ja odot­taa pää­se­vän­sä pop­täh­ti Vil­le Pyryn kon­sert­tiin. Ris­to pysyt­te­lee vain omis­sa olois­saan, ja pop­sii päi­vät pit­kät Rau­ha-tädin val­mis­pit­so­ja. Mikä Ris­toa oikein vaivaa?

Tule koke­maan kesän haus­kin koko per­heen näy­tel­mä Ram­pin uudis­tu­nees­sa kesäteatterissa!

NÄYTTELIJÄT JA TYÖRYHMÄ

NÄYT­TE­LI­JÄT
Ris­to Räp­pää­jä - Mik­ko Pel­to­mä­ki
Nel­li Per­ho­nen - Pet­ra Rot­ho­vius
Rau­ha Räp­pää­jä - Kirs­ti Rau­ta­mo
Len­nart Lind­berg - Tapa­ni Unku­ri
Vil­le Pyry, Pizza­kus­ki, Tie­to­ko­ne­myy­jä, Kau­pun­ki­lai­nen, Pon­tus Per­ho­nen - Ant­ti Uit­to
Aapo-kis­sa, Pizza­kus­ki, Tie­to­ko­ne­myy­jä, Kau­pun­ki­lai­nen, Mäis­kin­tä­uk­ko, ompe­li­ja - Anni Koi­vis­to
Pizza­kus­ki, Tie­to­ko­ne­myy­jä, Kau­pun­ki­lai­nen, Mäis­kin­tä­uk­ko, ompe­li­ja, Ris­tokloo­ni - Iina-Sofia Aura
Radio­per­soo­na, Tie­to­ko­ne­myy­jä, Kau­pun­ki­lai­nen, Mäis­kin­tä­uk­ko, ompe­li­ja, Pin­ja Per­ho­nen, Ris­tokloo­ni - Isa­bel Rau­ta­mo
Tie­to­ko­ne­myy­jä, Kau­pun­ki­lai­nen, Mäis­kin­tä­uk­ko, ompe­li­ja, Jär­jes­tä­jä, Ris­tokloo­ni - Emi­lia Enelund

TYÖ­RYH­MÄ
Ohjaus - Pyry Keto
Tuot­ta­ja - Eemu Lau­ri­la
Kesä­teat­te­ri­vas­taa­va - Ilma­ri Moi­sio
Koreo­gra­fi - Kal­le Rei­ni
Lau­lu­noh­jaa­ja - Hei­di Ran­ta­nen
Mas­kee­ra­ja - Emi­lia Lönn­mark
Puvus­ta­ja - Emmi Wargh
Hius­suun­nit­te­lu - Iida Hyy­ry­läi­nen
Hra. Pel­to­mäen hiuk­set – Sari Holm
Tar­peis­to - Lei­la Huu­ki, Ida Met­sä­ran­ta
Lavas­tus­suun­nit­te­lu – Pyry Keto, Juha Halo­nen, työ­ryh­mä
Jär­jes­tä­jä - Tuo­mas Kos­ki­nen
Tek­niik­ka – Pyry Keto
Valo­ku­vaus - Mik­ko Sip­po­la, Pyry Keto
Graa­fik­ko - Mik­ko Sip­po­la
Musii­kin toteu­tus - Oska­ri Oja­la
Sävel­lys: ”Mäis­kin­tä­räp­pi” - infi­tia­lis
Sävel­lys: ”Kik­ka­ra­pää” - Neo Paa­vo­la  

TOXIC AVENGER

Esitykset ajalla 01.08.2020 - 22.08.2020

Toxic Aven­ger -musi­kaa­li saa­puu Suo­meen! Vaa­san yli­op­pi­las­teat­te­ri Ramp­pi tuo tänä kevää­nä Poh­jois­mai­den ensi-iltaan rock-musi­kaa­lin, joka perus­tuu saman­ni­mi­seen kult­tie­lo­ku­vaan vuo­del­ta 1984!

Näy­tel­mä sijoit­tuu kuvit­teel­li­seen Tro­ma­vil­len kau­pun­kiin New Jer­seyn osa­val­tioon. Kiusat­tu nört­ti, Mel­vin, puto­aa myr­kyl­lis­tä jätet­tä sisäl­tä­vään ämpä­riin, ja muut­tuu sen vai­ku­tuk­ses­ta super­vah­vak­si vih­reäk­si mutan­tik­si, Tok­si­sek­si mie­hek­si. Hän rakas­tuu soke­aan kir­jas­to­työn­te­ki­jään, Sara­hiin, mut­ta samaan aikaan kau­pun­gin kor­rup­toi­tu­nut por­mes­ta­ri halu­aa Mel­vi­nin hen­gil­tä, sil­lä tämä on saa­nut tie­tää lii­kaa por­mes­ta­rin salai­sis­ta ope­raa­tiois­ta koko kau­pun­gin tuhoksi…

Toxic Aven­ger on häi­käi­le­mä­tön, rons­ki, härs­ki ja hul­vat­to­man haus­ka rock-spek­taak­ke­li, jol­lais­ta ei Suo­mes­sa ole ennen näh­ty!
Musi­kaa­lin ohjaa Pyry Keto, joka on myös kään­tä­nyt teok­sen suomeksi.

NÄYTTELIJÄT JA TYÖRYHMÄ

ROO­LEIS­SA
Melvin/Toxic Aven­ger - Topi Ant­ti­la
Sarah - Anni Koi­vis­to
Por­mes­ta­ri Babs Bel­goo­dy, Äiti - Ven­la Sip­po­la
Blon­di jät­kä - Juuso Suih­ko­nen
Bru­ne jät­kä - Samu­li Pie­ti­käi­nen
Ensemble - Lau­ra-Maria Mar­kus, Mai­ja Ran­ta­la, Noo­ra Seppälä

BÄN­DI
Kapel­li­mes­ta­ri, kos­ket­ti­met – Art­tu Jau­li­mo
Kita­ra – Otto Pirt­ti­pe­rä
Bas­so – Niko­las Sii­ka-Aho
Rum­mut – Niko Kojo­nen
Viu­lu – Eli­na Vikman

Ohjaus – Pyry Keto
Tuot­ta­ja – Eemu Lau­ri­la
Tuo­tan­to­koor­di­naat­to­ri – Ilma­ri Moi­sio
Koreo­gra­fi – Han­na Mell­berg
Puvus­ta­ja – Tii­na Väs­ti
Lavas­tus­suun­nit­te­li­ja – Pyry Keto, Eero Lau­ri­la, Mat­ti Tuo­maa­la
Lavas­ta­ja – Mat­ti Tuo­maa­la
Graa­fik­ko – Eero Lau­ri­la
Mas­kee­raa­ja, hius­suun­nit­te­lu – Emi­lia Lönn­mark
Valo­tek­nik­ko – Tuo­mas Kos­ki­nen
Tar­peis­ton­val­mis­ta­ja – Ida Met­sä­ran­ta, Lei­la Huu­ki
Valo­ku­vaa­ja – Lot­ta Kala­mo
Lau­lu­noh­jaa­ja – Hei­di Rantanen

Käsi­kir­joi­tus ja sanoi­tus – Joe DiPiet­ro
Sävel­lys ja sanoi­tus – David Bry­an
Suo­men­nos – Pyry Keto
Perus­tuu Llo­yd Kauf­ma­nin Toxic Aven­ger -elokuvaan

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.vaasanylioppilasteatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!