Vaasa, Rampin Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Neljä ystävää -musikaali

Rampin Kesäteatteri 2024
Liput

26 €, opiskelija/eläkeläinen/työtön 23 €

Suo­sit­te­lem­me osta­maan liput ennakkoon.

Neljä ystävää -musikaalissa kuullaan yli 30 kappaletta suositun vaasalaislähtöisen Klamydia-yhtyeen tuotannosta

Musi­kaa­li tem­paa kat­so­jan mukaan­sa rock-hen­ki­sel­le keik­ka­mat­kal­le hal­ki Suo­men. “Nel­jä ystä­vää” ker­too vuo­si­kym­men sit­ten keik­kail­lees­ta nuo­ri­sobän­dis­tä, jon­ka keu­la­ku­va hai­kai­lee takai­sin lavoil­le. Outo­jen sat­tu­mus­ten kaut­ta bän­di saa vie­lä vii­mei­sen keik­ka­pyyn­tön­sä, ja bän­diä ale­taan kasaa­maan taas kokoon. Keik­ka­mat­ka Viroon on pit­kä ja kivi­nen, eikä bän­din jäsen­ten väli­sil­tä selk­kauk­sil­ta­kaan voi­da vält­tyä. Näy­tel­mä on tari­na unel­mien toteut­ta­mi­ses­ta, oman onnen löy­tä­mi­ses­tä ja ennen kaik­kea rock-elä­mäs­tä ja -mei­nin­gis­tä. Rai­lak­kaan rock-mei­nin­gin vuok­si näy­tel­män ikä­ra­ja­suo­si­tus on 15 vuot­ta. Ohjaus & käsi­kir­joi­tus: Pyry Keto Musii­kin ohjaus & sovi­tus: Ilma­ri Moi­sio Koreo­gra­fia: Emma Takalo

Vaa­san yli­op­pi­las­teat­te­ri Ramp­pi ry on perus­tet­tu vuon­na 1991 ja on Suo­men ainoa viral­li­ses­ti kak­si­kie­li­nen yli­op­pi­las­teat­te­ri. Joka vuo­si Ramp­pi ry jär­jes­tää Vaa­sas­sa kesä­teat­te­rin. Ram­pin tavoit­tee­na on tuo­da Vaa­saan lai­tos­teat­te­rei­den rin­nal­la uut­ta, kek­se­liäs­tä ja kokei­le­vaa teat­te­ria unoh­ta­mat­ta perin­teis­tä linjaa. 

Teat­te­rim­me pyr­kii tuo­maan jäse­nis­tön­sä lah­jat esil­le käyt­täen mah­dol­li­sim­man pal­jon omia teks­te­jä ja ohjaa­jia. Jäse­nis­töl­le Ramp­pi jär­jes­tää myös monen­lai­sia teat­te­ri­har­ras­tus­ta tuke­via tapah­tu­mia ja teat­te­ri­mat­ko­ja ympä­ri Suomen. 

Yhdis­tyk­sem­me jäse­nis­tö koos­tuu 17-70-vuo­tiais­ta ihmi­sis­tä, joi­ta kaik­kia yhdis­tää yksi asia – halu teh­dä teat­te­ria. Nämä hen­ki­löt toi­mi­vat Ram­pis­sa lavas­ta­ji­na, puvus­ta­ji­na, valo- ja ääni­tek­nik­koi­na, näyt­te­li­jöi­nä, ohjaa­ji­na, käsi­kir­joit­ta­ji­na, tans­si­joi­na, koreo­gra­fei­na, kuvaa­ji­na, mas­kee­raa­ji­na, tuot­ta­ji­na. Lisäk­si he teke­vät kaik­kea muu­ta mikä liit­tyy teat­te­ri­pro­duk­tioi­den tuottamiseen.

Kesäteatterit - Pohjanmaa