Parikkala, Oronmyllyn Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Miglin joutsenet

Oronmyllyn kesäteatteri 10 vuotta!
Liput

Perus­lip­pu 26 €
12–18 v. 13 €
Alle 12 v. ilmaiseksi

Ryh­mät (väh. 20 hlöä) 23 €, ennak­ko­li­put 21.7. men­nes­sä 23 €. Ryh­mä­li­put toimisto@oronmylly.fi

Esitykset
 • Pe 4.8. klo 18 
 • La 5.8. klo 14
 • Su 6.8. klo 14
 • To 10.8. klo 18
 • Pe 11.8. klo 18
 • La 12.8. klo 14
 • Su 13.8.klo 16
Yrjö Kokon Miglin joutsenet ainutlaatuisella näyttämöllä

Miglin Jout­se­net ker­too vah­vaa tari­naa uha­na­lai­ses­ta elä­män­muo­dos­ta, pie­nes­tä kyläs­tä ja sen ihmi­sis­tä. Näy­tel­mä sijoit­tuu raja­kar­ja­lai­seen kylään 1800–1900 luku­jen tait­tees­sa. Se nos­taa esiin kipeän ajan­koh­tai­sia tee­mo­ja sodan, rau­han, poli­tii­kan ja rak­kau­den ris­ti­rii­dois­ta. Arto Myl­lä­ri­sen sovit­ta­ma ja ohjaa­ma näy­tel­mä on kos­ket­ta­va, musiik­ki­pi­toi­nen esi­tys, joka puhuu hei­kon ja hau­raan elä­män puolesta.

Roo­leis­sa näh­dään muun muas­sa vuo­den 2021 Voice of Fin­land -voit­ta­ja Kal­le Vir­ta­nen ja nouse­vaa näyt­te­li­jä­pol­vea edus­ta­va moni­tai­tu­ri Roo­sa Hon­ka­nen.

Raja-Kar­ja­las­ta läh­töi­sin ole­van Yrjö Kokon kir­jal­li­nen tuo­tan­to ja pio­nee­ri­mai­set luon­to­ku­vat pelas­ti­vat jout­se­nen kuo­le­mas­ta suku­puut­toon 1950-luvul­la. Luon­non­kau­nis Oron­myl­ly tun­ne­taan jout­se­nel­le rak­kaa­na pesi­mäym­pä­ris­tö­nä ja luo­to­ku­vauk­sen keh­to­na. Raja-Kar­ja­lan his­to­ria kos­ket­taa aluet­tam­me ja haluam­me vaa­lia sen perin­töä kes­kel­läm­me. Jär­jes­täm­me näy­tel­män taus­to­ja avaa­van tee­ma­päi­vän 5.8. alkaen klo 10.

Näy­tel­män henkilöstö:

 • Käsi­kir­joi­tus: Yrjö Kokko
 • Ohjaus: Arto Myllärinen
 • Ohjaa­jan assis­tent­ti: Ani Hassinen
 • Sävel­lys: Juk­ka Salminen
 • Sanoi­tus: Anna-Mari Kaskinen
 • Roo­leis­sa mm.: Kal­le Vir­ta­nen, Roo­sa Hon­ka­nen, Sami Kää­riä, Male­na Lah­ti­mies, Ari Täh­kä­pää, Pek­ka Maa­ra­nen, Timo Lyi­jy­nen, Elja Neu­vo­nen, Ani Has­si­nen, Johan­na Täh­kä­pää, Elsa-Maria Maa­ra­nen, Arto Valkeapää.
 • Musii­kin joh­to: Vesa Honkanen
 • Puvus­tus: Tui­ja Kosonen
 • Lavas­tus: Esa Repo ja Vesa Honkanen
 • Tuot­ta­ja: Han­na Räsänen 
Teatteriruokailut

Myl­ly­muo­rin ravin­to­las­sa nau­tit­ta­vis­sa mait­ta­va teat­te­ria­te­ria klo 16, pait­si su 13.8. klo 14. Varauk­set lip­pu­kau­pas­ta vähin­tään viik­koa ennen ja ryh­mil­le toimisto@oronmylly.fi tai puh. 0400 793 441. Kysy ryh­mäl­le­si sopi­vaa pakettia!

Mikä­li myö­häs­tyit teat­te­ri­ruo­kai­lun ostos­ta viik­koa ennen tai pai­kal­le tul­les­sa­si haluat­kin ruo­kail­la, ole yhtey­des­sä toimistoon.

UUT­TA! Näky­mää näy­tel­män taus­tal­le, tee­ma­päi­vä 5.8.

Näy­tel­män taus­to­ja avaa­vaa tee­ma­päi­vää vie­te­tään la 5.8. klo 10-12. Kar­ja­la-tut­ki­ja Ter­hi Pie­ti­läi­nen avaa mie­len­kiin­tois­ta näky­mää kar­ja­lais­ten tari­noi­den juu­riin. Pro­fes­so­ri Timo Hut­tu­la ker­too Yrjö Kokon elä­mäs­tä ja vai­ku­tuk­ses­ta luon­non­suo­je­lul­le. Saam­me vie­raak­si Kar­ja­lan Lii­ton puheen­joh­ta­ja Mart­ti Tal­jan. Ohjaa­ja Arto Myl­lä­ri­nen näyt­te­li­jöi­neen ilah­dut­taa. Kir­jal­li­suu­den tut­ki­ja Kat­ri Aho­lai­nen ker­too jout­sen­ten roo­lis­ta Kokon kirjoissa.

Oheis­oh­jel­maa sisäl­lä ja ulko­na klo 13-14. Mah­dol­li­suus lou­naa­seen ravin­to­la Myl­ly­muo­ris­sa ennakkovaruksin.