Paltamo, Paltamon kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Kuin telkkä pöntöstä -laulunäytelmä

Paltamon kesäteatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu 20 €
Ryh­mät 15 hen­ki­löä 15 €
Opis­ke­li­jat ja 7-18 -vuo­ti­aat 10 € (alle 7-vuo­ti­aat van­hem­pien muka­na ilmaiseksi)

Lippuvaraukset

Tie­dus­te­lut ja lip­pu­va­rauk­set mie­lui­ten tekstiviestillä.

Eevi on vuo­si­kym­me­nien jäl­keen palan­nut koti­seu­dul­leen pitä­mään täy­si­hoi­to­laa tyt­tä­ren­sä Eli­san kans­sa. Eli­sa on jo kau­an ikä­vöi­nyt isää, jon­ka hen­ki­löl­li­syyt­tä äiti ei ole hänel­le pal­jas­ta­nut. Täy­si­hoi­to­laan ovat jo aset­tu­neet hie­man höp­säh­tä­nyt pro­fes­so­ri Ervan­ne ja elä­ke­päi­vi­ään viet­tä­vä, mel­kein tun­net­tu näyt­te­li­jä Lukander.

Täy­si­hoi­to­la sijait­see syr­jä­ky­läl­lä, ja kyläl­tä kir­kol­le pitäi­si saa­da uusi, väli­mat­kaa lyhen­tä­vä tie, jota ovat puu­haa­mas­sa kun­nan­joh­ta­jan lisäk­si Eli­saa lem­mek­kääs­ti sil­mäi­le­vä insi­nöö­ri Jaa­ti­nen ja hänen remp­seä maan­mit­ta­ria­pu­lai­sen­sa Anita.

Minis­te­riös­tä tuli­si rahaa, jos pää­tös ties­tä saa­tai­siin pikai­ses­ti aikai­sek­si, mut­ta estee­nä jököt­tää van­ha kylä­jää­rä Eerik­ki, jon­ka mai­den kaut­ta oiko­tien pitäi­si kul­kea. Eevil­lä­kin on Eeri­kin kans­sa joku­nen sel­vi­tet­tä­vä asia.

Eeri­kin pään kään­tä­mi­sek­si puno­taan kava­lia juo­nia, joi­hin innok­kaas­ti osal­lis­tuu täy­si­hoi­to­laan vie­raak­si saa­pu­va maa­il­maa näh­nyt kau­pun­ki­lais­rou­va Han­ne Lei­si. Oman lisän­sä värik­käi­siin tapah­tu­miin tuo paris­kun­ta Lyy­dia ja Uns­ki, jos­ta jäl­kim­mäi­sel­lä ei tai­da olla ihan puh­taat jau­hot pussissa.

Kään­tyy­kö Eeri­kin pää? Löy­tää­kö Eli­sa isän­sä? Mik­si Eerik­ki kai­her­taa niin Eevin miel­tä? Tämä kaik­ki sel­vi­ää Pal­ta­mon kesä­teat­te­ris­sa, tule katsomaan!

Pal­ta­mon kesä­teat­te­ri jat­kaa suo­si­tuk­si tul­lei­ta musiik­ki­teat­te­rie­si­tyk­si­ään. Oman aikan­sa hit­ti­nik­ka­rin Oskar Meri­kan­non kuo­le­mas­ta on tänä vuon­na kulu­nut tasan sata vuot­ta. Sen kun­niak­si näy­tel­mäs­sä soi Meri­kan­non rakas­te­tuim­pia melo­dioi­ta rin­ta­rin­nan uudem­pien iskel­mien kans­sa, joi­ta ovat lau­la­neet muun muas­sa Erin, Irwin, Kat­ri-Hele­na ja Kai Hyttinen.

Näy­tel­män on kir­joit­ta­nut Mat­ti Wan­ne ja sen ohjaa Eija-Riit­ta Airo.

Esitykset

la 13.7. klo 14 ensi-ilta
ti 16.7. klo 18
to 18.7. klo 18
la 20.7. klo 14
su 21.7. klo 14 ja 18
ti 23.7. klo 18
to 25.7. klo 18
la 27.7. klo 14
su 28.7. klo 14
ti 30.7. klo 18
to 1.8. klo 18
la 3.8. klo 14
su 4.8. klo 14 ja 18

Pal­ta­mon kesä­teat­te­ris­sa esi­tyk­siä joka kesä, jo vuo­des­ta 1975 lähtien!

Teat­te­ris­sa on katet­tu kat­so­mo ja estee­tön kul­ku, myös pyö­rä­tuo­li­paik­ko­ja.
Kat­so­moon mah­tuu noin 350 henkilöä.