fbpx

Hämeenlinna, Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri

Ohjelmistossa 2021:

Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri toimii kesällä 2021 useamman kesätapahtuman näyttämönä.

HAJUVETTÄ JA LIHAPULLIA

Kesäl­lä 2021 Hämeen­lin­nan Uudes­sa Kesä­teat­te­ris­sa lau­la­vat näyt­te­li­jät Maria Lund ja Päi­vi Pyl­vä­näi­nen tar­joa­vat haju­vet­tä ja liha­pul­lia koko rahan edestä.

Tämä on teat­te­rin kulis­sei­hin sijoit­tu­va, rons­ki ja rehel­li­nen mat­ka nai­sen elä­mään sen iha­nas­sa kir­ja­vuu­des­saan. Täs­sä esi­tyk­ses­sä kak­si ura­äi­tiä anta­vat luvan kur­kis­taa kulis­sien­sa taak­se. Mitä todel­li­suu­des­sa tapah­tuu juu­ri ennen esi­tys­tä, kun epä­us­ko val­taa kes­ken har­joi­tus­ten, miten ideoi­ta syn­tyy vii­me het­kes­sä ja kuin­ka makeal­ta itsel­leen nau­ra­mi­nen tuntuukaan.

Tyy­li­la­jil­li­ses­ti moni­lah­jak­kaat ystä­vyk­set Maria Lund ja Päi­vi Pyl­vä­näi­nen kul­jet­ta­vat mei­tä ren­nos­ti aihees­ta toi­seen pil­ke sil­mä­kul­mas­sa, sie­luk­kaan lau­lun, sekä suo­ran puheen avul­la. Tämän esi­tyk­sen voi­ma on, kun mikään ei ole pyhää ja kai­kel­le saa nauraa.

Tämä on kah­den nai­sen sen­su­roi­ma­ton puheen­vuo­ro epä­var­muuk­sis­ta ja mur­heis­ta, innos­ta ja uskos­ta omaan teke­mi­seen, kol­le­goi­den väli­ses­tä nal­jai­lus­ta ja toi­sen vil­pit­tö­mäs­tä kan­nus­ta­mi­ses­ta. Esi­tyk­sen tuok­sut käy­vät juu­ri niin hyvin yhteen kuin haju­ve­si ja liha­pul­lat. Bon Appétit!

Hämeen­lin­nan Uusi Kesä­teat­te­ri sijait­see upeas­sa mil­jöös­sä veh­reäs­sä Kau­pun­gin­puis­tos­sa, jos­sa on kat­ta­va vali­koi­ma pur­ta­vaa ja vir­vok­kei­ta niin kah­vi­las­sa kuin uudel­la viiniterassillakin.

Käsi­kir­joi­tus: Työ­ryh­mä, Kal­le Pyl­vä­näi­nen
Ohjaus: Kal­le Pyl­vä­näi­nen
Roo­leis­sa: lau­la­vat näyt­te­li­jät Maria Lund ja Päi­vi Pyl­vä­näi­nen sekä muusi­kot Anu Koso­nen, pia­no ja Eli­sa Jär­ve­lä, viulu

Esi­tyk­set ajal­la 28.7.-15.8.2021

Esi­tys kes­tää noin 2 tun­tia sisäl­täen välia­jan
Kesä­teat­te­ris­sa on nouse­va kat­so­mo ja se on koko­naan katet­tu!
Kesä­teat­te­rin yhtey­des­sä on run­saas­ti mak­sut­to­mia parkkipaikkoja.

KESÄ 2021 | ESITYSAJAT

Esi­tyk­set:

ke 28.7. klo 14
ke 28.7. klo 18
to 29.7. klo 14
to 29.7. klo 18
pe 30.7. klo 14
pe 30.7. klo 18
la 31.7. klo 14
su 1.8. klo 14

to 12.8. klo 14
to 12.8. klo 18
pe 13.8. klo 14
pe 13.8. klo 18
la 14.8. klo 14
su 15.8. klo 14

Liput:

Perus­lip­pu 32 euroa
Elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, työ­tön ja alle 16v. 28 euroa
Ryh­mät yli 20 hen­ki­löä 28 euroa

Lipun­myyn­ti Tic­ket­mas­te­rin lip­pu­kau­pois­ta kaut­ta maan tai Tic­ket­mas­te­rin net­ti­si­vuil­ta.
Lip­pu­ja saa myös ovel­ta tun­tia ennen, mikä­li esi­tys ei ole loppuunmyyty.

Ryh­mät ja väliai­ka­tar­joi­lut sekä lisä­tie­dus­te­lut info@hukteatteri.fi

MIELENSÄPAHOITTAJA JA POIKA

Val­ta­kun­nan val­loit­ta­nut Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja on kir­jai­li­ja Tuo­mas Kyrön luo­ma hah­mo. Niin haus­ka ja vii­sas, niin tosi ja tar­peel­li­nen ja samal­la, myön­ne­tään pois, ihan mah­do­ton jää­rä. Tari­nan her­sy­vä huu­mo­ri on tai­tet­tu elä­män poh­jim­mai­sel­la hai­keu­del­la, kome­dian sävyt ovat syväs­ti suo­ma­lai­sia. Kes­kiös­sä isä, jon­ka mie­li niin hel­pos­ti pahoit­tuu. Isän voin­nis­ta ja tou­huis­ta on ali­tui­seen huo­lis­saan hänen aikui­nen poikansa.

Esi­tys­päi­vät:

ke 21.7.2021 klo 18
to 22.7.2021 klo 18
pe 23.7.2021 klo 14
pe 23.7.2021 klo 18
la 24.7.2021 klo 14

Liput:

Perus­lip­pu 32 euroa
Elä­ke­läi­nen / opis­ke­li­ja 28 euroa

SUKLAASYDÄN NÄYTTÄMÖKONSERTTI

Nos­tal­gi­nen mat­ka iki-iha­nal­le 60-luvulle.

Lai­la Kin­nu­nen, Caro­la, Ola­vi Vir­ta ja se iha­na ita­lia­lai­nen pia­nis­ti ovat juu­ri käy­neet naut­ti­mas­sa silak­ka­pih­ve­jä kylän ravin­to­las­sa ennen illan koho­koh­taa suur­tans­se­ja. Sin­ne mie­li­vät myös kol­me tar­joi­li­jar­ta: Lee­na, Ulla ja Hele­na kukin omi­ne haa­vei­neen ja odotuksineen.

Suklaa­sy­dän herät­tää lii­ku­tuk­sen sekai­sia muis­to­ja kuus­kyt­lu­vun nuo­ril­le sekä tuo kaik­kia kor­via sulos­tut­ta­maan tuon ajan mah­ta­vat iskel­mät suklaa­sy­dä­mes­tä, Lazza­rel­laan aina Mands­hu­rian melan­ko­li­siin haitarisävelmiin.

Ai niin, kuin­kas mon­ta jät­kää sin­ne Simcan perä­ront­tiin mahtu…?

Otto Kaner­van kir­joit­ta­mas­sa ja ohjaa­mas­sa näyt­tä­mö­kon­ser­tis­sa kuul­laan 60-luvun unoh­tu­ma­ton­ta musiik­kia dia­lo­gin siivittämänä.

Laval­la näh­dään Anna Hans­ki, Sani sekä Anni­ka Eklund. 

Esi­tyk­set:

ke 4.8.2021 klo 14.00
ke 4.8.2021 klo 18.00
to 5.8.2021 klo 14.00
to 5.8.2021 klo 18.00

Liput:

Perus­lip­pu 32 euroa
Elä­ke­läi­nen / opis­ke­li­ja 28 euroa

Hämeen­lin­nan Uusi Kesä­teat­te­ri toi­mii kesäl­lä 2021 useam­man kesä­ta­pah­tu­man näyt­tä­mö­nä. Kesän moni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­ta löy­tyy var­mas­ti jokai­seen makuun sopi­va vaih­toeh­to! Kat­so tie­dot kai­kis­ta tapah­tu­mis­ta täältä!

Lipun­myyn­ti Tic­ket­mas­te­rin lip­pu­kau­pois­ta kaut­ta maan tai Tic­ket­mas­te­rin net­ti­si­vuil­ta.
Lip­pu­ja saa myös ovel­ta tun­tia ennen, mikä­li esi­tys ei ole loppuunmyyty.

Ryh­mät ja väliai­ka­tar­joi­lut sekä lisä­tie­dus­te­lut info@hukteatteri.fi

Puh. 0400 409914

Hämeen­lin­nan Uusi Kesä­teat­te­ri sijait­see veh­reäs­sä Kau­pun­gin­puis­tos­sa osoit­tees­sa Tam­pe­reen­tie 100, 13600 Hämeenlinna

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.hukteatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!