Hausjärvi, Miinan monttu

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Avioliittosimulaattori

Liput

Perus­lip­pu 25 €
Alen­nus­lip­pu 20 €

Alen­nuk­seen oikeu­te­tut: elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, lap­si (alle 17 v), varus­mies, sivii­li­pal­ve­lus­ta suo­rit­ta­va, työ­tön. Alen­nus­li­pun käyt­tä­jän on pyy­det­täes­sä todis­tet­ta­va oikeu­ten­sa ko. lipun käyttöön.

Moderni ja vauhdikas maalaiskomedia!

Tämä on tari­na suu­res­ta sala­ma­rak­kau­des­ta, kun itä­suo­ma­lai­nen Aino rakas­tuu pää­tä pah­kaa var­si­nais­suo­ma­lai­seen Jus­siin. Var­mis­taak­seen tun­tei­den­sa aitou­den he sopi­vat kuu­kau­den pitui­ses­ta koea­jas­ta Jus­sin kotitilalla. 

Ennak­ko­luu­lo­ton Aino jät­tää elä­män­sä koti­seu­dul­laan, ja huraut­taa Suo­men hal­ki rak­kau­den peräs­sä. Peril­lä hän­tä odot­taa­kin yllä­tys, kun vas­tas­sa on Jus­sin suku: jouk­ko mie­hiä, jot­ka eivät puhu eivät­kä pus­saa. Onko Aino teh­nyt elä­män­sä erheen? Miten itä­suo­ma­lai­nen puhe­ri­pu­li sel­vi­ää hil­jai­sen kan­san keskellä?

Avio­liit­to­si­mu­laat­to­ri on vauh­di­kas kome­dia idän ja län­nen väli­ses­tä vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta eroi­neen, mut­ta myös kai­ken voit­ta­vas­ta rak­kau­des­ta, ja kom­mu­ni­kaa­tion tärkeydestä.

Ter­ve­tu­loa Mii­nan monttuun!