fbpx

Iittala, Pirttikosken Kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

RADIKALISOITUNEET PUKAMANPOJAT

Tämä on tari­na Puka­man vel­jek­sis­tä Tuo­mos­ta ja Tors­tis­ta. Nämä kak­si ikä­mies vel­jes­tä elää kituut­ta­vat vähäi­sen kan­sa­ne­läk­keen varas­sa syr­jäi­sel­lä pik­ku­ti­lal­laan. Työ­elä­ket­tä ei mie­hil­le ole kos­kaan ker­ty­nyt, miten oisi voi­nut­kaan, kun lähes ainoat työt ovat olleet koti­ti­lal­la teh­dyt risusa­vo­tat ja polt­to­puun keruut, eikä isä­uk­ko suos­tu­nut aikoi­naan poi­ki­aan kou­lut­ta­maan­kaan. No, eipä pojil­la lii­oin ollut lukupäätäkään.

Vai­keas­ti demen­toi­tu­nut 102-vuo­tias isä­pap­pa ele­lee hoi­va­ko­ti Lop­pu­ki­ris­sä. Vel­jes­ten mie­les­tä isä on tur­han­kin hyväs­sä hapes­sa, kun läh­töä ei mei­naa tul­la ollen­kaan. Isä on aikoi­naan itse saa­nut mil­joo­na­pe­rin­nön, mut­ta sijoit­ta­nut sen kor­koa kasvamaan. 

Ikä­mies pojil­la onkin kova pel­ko sii­tä, että eivät ehdi (lue kyke­ne) tule­vas­ta perin­nös­tä naut­ti­maan, kun äijäs­tä ei hen­ki läh­de mil­lään. Asi­aa ei myös­kään hel­po­ta poi­kia huo­mat­ta­vas­ti nuo­rem­pi sisar Auro­ra Puka­ma-Peräi­nen, joka on aina ollut iskän sil­mä­te­rä ja kor­keas­ti kou­lu­tet­tu. Kituut­ta­mi­seen sui­vaan­tu­neet vel­jek­set ovat­kin hyvää kyy­tiä radi­ka­li­soi­tu­mas­sa ja nämä kat­ke­roi­tu­neet mie­het alka­vat hau­toa jotain hyvin dra­maat­tis­ta kään­net­tä asioihin.

Näh­tä­väk­si jää mihin kaik­ki joh­taa­kaan var­sin­kin, kun isä­uk­ko­kaan ei tai­da sit­ten­kään olla niin demen­toi­tu­nut, mitä esit­tää. Tähän esi­tyk­seen olen koit­ta­nut huu­mo­rin kons­tein tuo­da esiin syi­tä sii­hen mikä kaik­ki voi joh­taa radi­ka­li­soi­tu­mi­seen yli­pää­tään ja toi­saal­ta tuo­da esiin myös pal­jon tape­til­la ollut­ta hoi­va-alaa huu­mo­rin kons­tein tosin sitä­kin, vaik­ka aihe vaka­va onkin.

Kesä­teat­te­ri ter­vei­sin koh­ta­puo­liin itse­kin hoi­vaa tar­vit­se­va - Sep­po Holttinen

Esi­ty­sa­jat:

12.7. - 2.8.2020

LIPUT SUO­RAAN PORTILTA!

Tie­dus­te­lut:
teatteri.info@gmail.com
Sirk­ku Hyy­tiäi­nen (sih­tee­ri) p. 045-120 9437 (vain isot ryhmätilaukset)

Teat­te­rin osoi­te: Rim­mi­län­tie 2148, 14500 Iittala

Pirt­ti­kos­ken Kesä­teat­te­ri Facebookissa!

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.pirttikoskenkesateatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!