fbpx

Iittala, Pirttikosken Kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

BOOMEREITA WOKE-KULTTUURIN PURISTUKSESSA

”Alkusa­nat ennen esittelyä:

Tämä näy­tel­mä on täy­sin fik­tii­vi­nen satii­ri­sel­la otteel­la kir­joi­tet­tu maa­lais­ko­me­dia, jon­ka tar­koi­tus ei ole lou­ka­ta tai syr­jiä ketään, vaan päin­vas­toin tuo­da kaik­kien osa­puo­lien näke­mys tasa-arvoi­ses­ti esil­le höys­tet­ty­nä her­sy­väl­lä huumorilla.”

Zama­tul­lah Ölkum­höl­kum on Suo­mes­sa syn­ty­nyt Zur­kis­ta­ni­lais­taus­tai­nen toimittaja/luontoharrastaja sekä myös van­nou­tu­nut Woke-kult­tuu­rin edus­ta­ja, joka on puo­li­son­sa Zut­kik­sen kans­sa muut­ta­nut Perä-Hämees­sä sijait­se­vaan luon­non­kau­nii­seen Kurp­pa­suon kylään.

Pai­kal­li­sen väes­tön olles­sa lähes kaut­taal­taan elä­kei­käi­siä (boo­me­rei­ta) on sel­vää, että tiet­ty­jä jän­nit­tei­tä tulok­kaan ja kan­ta­väes­tön välil­le alkaa syn­tyä. Zama­tul­la­hin suh­de omaan puo­li­soon­sa Zut­kik­seen ei sekään ole kai­kin osin kun­nos­sa. Oman kult­tuu­rin luo­ma pai­ne luo kit­kaa paris­kun­nan välille.

Var­sin­kin, kun kyläl­lä on vie­lä eräs kovas­ti mie­len­kiin­toi­sen tun­tui­nen perä­kam­ma­rin poi­ka Ilma­ri Koti­ran­ta niin vaa­ran tun­tua alkaa lei­jua ilmas­sa jo sakeasti.

Näh­tä­väk­si siis jää miten tämän nuo­ren nai­sen pää yli­pää­tään tulee kes­tä­mään, kun Suo­men kesä ja luon­to­kin ovat osal­taan saa­neet hor­mo­nit hyrräämään.

Pai­net­ta Zama­tul­la­hiin siis koh­dis­tuu monel­ta tahol­ta, kun mie­li­pi­teet ero­aa vart­tu­neen kan­ta­väes­tön kans­sa tuo­ta perä­kam­ma­rin poi­kaa lukuun ottamatta.

Oman sop­pan­sa tähän kei­tok­seen lait­taa myös suur­ta inti­aa­ni­pääl­lik­kö Innos­tu­nut­ta här­kää esit­tä­vä kylähullu.

Ter­ve­tu­loa kesäteatteriin!

Terv. Holt­ti­sen Seppo

ESI­TYK­SET:

10.7.2022 - 6.8.2022

LIPUT:

20€ perus­lip­pu
18€ elä­ke­läi­set
6€ lap­set (alle 12v.)

Lipun­myyn­ti suo­raan por­til­ta 1h ennen näytöstä!

Tie­dus­te­lut:
teatteri.info@gmail.com
Sirk­ku Hyy­tiäi­nen (sih­tee­ri) p. 045-120 9437 (vain isot ryhmätilaukset)

Teat­te­rin osoi­te: Rim­mi­län­tie 2148, 14500 Iittala

Pirt­ti­kos­ken Kesä­teat­te­ri Facebookissa!

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.pirttikoskenkesateatteri.fi