Iittala, Pirttikosken Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

LESKIMIES NUUTISEN VIIMEISET VARAOSAT

Sulo Nuu­ti­nen ele­lee Kär­väs­ky­län Kyr­sän­pe­räl­lä. On itsea­sias­sa elel­lyt siel­lä koko ikän­sä yli 250ha:n metsätilallaan.Vähäiset pel­ton­sa han on met­sit­tä­nyt EU:n tuel­la jo aiko­ja sit­ten. Pää­asial­li­sen tulon­sa mies hank­kii varao­sa­myy­jä­nä pai­kal­li­ses­sa maa­ta­lous­tar­vi­ke­kau­pas­sa. Onpa siel­tä ker­ran pot­kut­kin saa­nut, mut­ta omis­ta­ja­pol­ven vaih­dut­tua on mies jäl­leen pääs­syt tutun tis­kin taak­se. Nuu­ti­nen on aina tun­net­tu vii­mei­sen pääl­le nuu­ka­na mie­he­nä, joka on aina näh­nyt asiois­sa ensin ne huo­not puo­let ja oikeas­taan vain ne. Sii­tä syys­tä hän­tä pit­kään kut­sut­tiin­kin per­se-eel­lä Nuu­ti­sek­si.

Lem­pi­ni­meen vai­kut­ti ilmei­ses­ti myös se, että tari­nan mukaan hän syn­tyi­kin taka­puo­li edel­lä. Rei­lut kym­me­nen vuot­ta sit­ten kaik­ki kui­ten­kin muut­tui. Nuu­ti­nen koh­ta­si elä­män­sa nai­sen, itse­ään huo­mat­ta­vas­ti nuo­rem­man sek­su­aa­li­te­ra­peut­ti Tuu­li Kie­lo­sen, joka koki Nuu­ti­sen elä­män­sä suu­rim­pa­na haas­tee­na.
Samoi­hin aikoi­hin mie­hen elä­mään ilmes­tyi myös sisar­puo­li ja Nuu­ti­sen rip­pi­kou­luai­kai­nen vahin­gon­lau­kaus, jos­ta sii­tä­kään mies ei tien­nyt mitään. Tyt­tä­res­tään siis. - Tuos­ta kai­kes­ta on siis nyt jo yli kym­me­nen vuot­ta ja van­ha arki on palan­nut. Samoin myös van­ha per­se-eel­lä Nuu­ti­nen.

Sek­su­aa­li­te­ra­peut­ti vai­mo on jou­tu­nut jät­tä­mään toi­men­sa, sil­lä Nuu­ti­nen on kou­lut­ta­nut hänes­tä met­su­rin tilal­leen. Nuu­ti­nen on jo aika pahas­ti pol­vi­vai­vai­nen ja tark­ka­na mie­he­nä hän ei fir­mo­jen ras­kai­ta hak­kuu­ko­nei­ta met­siin­sä pääs­tä, vaan vie­lä mel­ko hyväs­sä virees­sä ole­va vai­mo hoi­te­lee han­kin­ta hak­kuut.
Met­sä­töis­tä se sit­ten alkaa­kin tapah­tu­mien vyö­ry, joka saa taas ker­ran mie­hen elä­män järk­ky­mään. Oman maus­teen­sa kei­tok­seen anta­vat myös kirk­ko­her­ra Kau­no Har­rak­sen huo­let. Eikä niis­tä vähäi­sin ole Nuu­ti­sen lan­ko­mie­hen lah­ko­lais-saar­naa­ja Panu Per­vo­ne­van yhä jat­ku­va ja kiih­ty­vä ” tai­vas­pis­tei­den han­ki­ta­työ”, joka sujuu­kin hyvin kii­tos seu­ra­kun­nan arvel­lut­ta­vien kiin­teis­tö­kaup­po­jen. Myös Nuu­ti­sen työ­nan­ta­jan Kär­väs­ky­län maa­ta­lous­tar­vi­ke kaup­pi­aan mur­hee­na ovat monet huo­let.

Miten käy Nuu­ti­sen? Entä mui­den mie­hen lähi­pii­riin kuu­lu­vien kär­väs­ky­lä­läis­ten täs­sä kuih­tu­vas­sa ja monien ris­ti­rii­to­jen repi­mäs­sä kun­nas­sa?

Tule kat­so­maan ja koke­maan Pirt­ti­kos­kel­le alkaen 14.7.2019
terv. Holt­ti­sen Sep­po

Teki­jät:

Ohjaus ja käsi­kir­joi­tus: Sep­po Holt­ti­nen

Esi­ty­sa­jat:

14.7. - 6.8.2019

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Sirk­ku Hyy­tiäi­nen (sih­tee­ri) p. 045-120 9437

Teat­te­rin osoi­te: Rim­mi­län­tie 2148, 14500 Iit­ta­la

Teat­te­rin Face­book-sivu: https://www.facebook.com/Pirttikoskenkesateatteri/

Tapah­tu­man Face­book-sivu: https://www.facebook.com/events/

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.pirttikoskenkoulunkummit.fi