Kauhajoki, Teatteri Kajo

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

MIES JOKA EI OSANNUT SANOA EI

Teatteri kajo 2024
Liput

27€ aikui­set
24€ opis­ke­li­jat, työt­tö­mät, eläkeläiset

12€ lap­set alle 12 vuot­ta
24€ ryh­mät yli 30 hen­ki­löä
(sis. käsioh­jel­man)

Varaat­han mukaa­si käteis­tä sil­lä kort­ti­mak­su ei ole mahdollista!

Arvoi­sa yleisö

Yhdys­val­lois­ta koti-Suo­meen palaa­va pas­to­ri Aimo Nie­mi sijoi­te­taan lap­suu­ten­sa mai­se­miin, kes­kel­lä suur­ta kau­pun­kia sijait­se­van Kivi­mäen puu­ta­loa­lu­een avio­liit­to­neu­vo­jak­si. Kau­pun­gin viran­omai­set ovat sitä miel­tä, että alue tulee pyhän kehi­tyk­sen nimis­sä pur­kaa ja raken­taa sen pai­kal­le lisää beto­ni­ko­los­se­ja. Tämä yhteis­kun­nal­li­nen puo­li kul­kee kokoa ajan pari­suh­de­kom­mel­lus­ten taustalla.

Kaup­pias­pa­ri Aal­to­nen on kehi­tys­suun­ni­tel­mis­ta mie­lis­sään, mut­ta Kur­jen Mil­la taas vas­tus­taa nii­tä. Aimo pää­tyy kir­joit­ta­maan nimen­sä sekä Aal­to­sen adres­siin beto­nia­lu­een puo­les­ta, että Kur­jen adres­siin sitä vas­taan. Aimo työs­ken­te­lee seu­ra­kun­nan avio­liit­to­neu­vo­ja­na. Työs­sään hän koh­taa monen­moi­sia ihmi­siä. Muun muas­sa nais­po­lii­sin, joka ker­too ole­van­sa “se klas­si­nen toi­nen nai­nen”. Hänen peti­kump­pa­nik­seen pal­jas­tuu lopul­ta eräs lii­an­kin tut­tu mieshenkilö.

Sat­tu­mus­ten kaut­ta Aimol­le kehit­tyy Kivi­mäen suu­rim­man nais­san­ka­rin mai­ne, joka joh­taa eri­lai­siin huvit­ta­viin kom­mel­luk­seen koko näy­tel­män ajan. Todel­li­suu­des­sa hän kerää roh­keut­ta koko ajan kosiak­seen Mil­laa, joka myös on rakas­tu­nut Aimoon.

Näy­tel­män kan­ta­teos, Ris­to Jar­van ohjaa­ma saman­ni­mi­nen elo­ku­va oli vuo­den 1975 suu­rim­pia menes­tyk­siä. Sen näki elo­ku­va­teat­te­reis­sa noin 300 000 kat­so­jaa. Kun elo­ku­va esi­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa tele­vi­sios­sa vuon­na 1977, se kerä­si tv-ruu­tu­jen ääreen yli 2 milj. suomalaista.

Ter­ve­tu­loa!

Kari Mäki, ohjaa­ja
Käsi­kir­joi­tus: Jus­si Kylä­tas­ku
Dra­ma­ti­soin­ti: Erk­ki Teittinen

Tiedustelut ja varaukset

Jaak­ko Hal­li­vuo­ri
puh. 040 350 3302
jaakko.hallivuori@pp.inet.fi