Lappajärvi, Lappajärven Kesäteatteri

Ohjelmistossa 2019 kolme eri esitystä:

KESÄHIRNUT

4 tähden stand up - show

Hei­nä­kuus­sa pis­te­tään Lap­pa­jär­vel­lä nau­ruk­si, kun nel­jä huip­pu­koo­mik­koa Heik­ki Vil­ja, Iik­ka Kivi, Riku Suo­kas ja Ursu­la Her­lin saa­pu­vat Kesä­teat­te­riin. Nämä ammat­ti­nau­rat­ta­jat edus­ta­vat suo­ma­lai­sen stand up komii­kan terä­vin­tä kär­keä ja luvas­sa on takuul­la hien pin­taan tuo­vaa nau­ru­jump­paa. Heik­ki Vil­ja ja Iik­ka Kivi ovat tut­tu­ja tele­vi­sios­ta mm. Nau­run tasa­pai­no -ohjel­mas­ta, Riku Suo­kas on mies joka toi stand upin suo­meen ja Ursu­la Her­lin on alall­la kirk­kaim­min ja komeim­min pala­va uusi stand up täh­ti. Täl­le kokoon­pa­nol­le kel­paa nau­raa niin naa­pu­rin Kyl­li­kin seu­ras­sa kuin vaik­ka koko per­heen voi­min.

Liput ennak­koon: 28€/25€
www.netticket.fi/kesahirnut
Por­til­ta: 31€/28€

KARI TAPIO - 15 KESÄÄ

Vuon­na 2019 lau­la­ja­le­gen­da on jäl­leen tape­til­la, sil­lä suu­ren suo­sion kesäl­lä 2018 Räns­sin kie­va­rin kesä­teat­te­ris­sa saa­nut “Kari Tapio 15 kesää” -lau­lu­näy­tel­mä saa­puu Lap­pa­jär­ven kesä­teat­te­riin hei­nä­kuun alus­sa 2019!
Kari Tapion lau­lut, esiin­ty­mi­set tans­si­pai­koil­la ja kon­ser­teis­sa ovat käy­neet tutuik­si useim­mil­le suo­ma­lai­sil­le vuo­sien var­rel­la. Jul­ki­suus on tar­jon­nut oman näkö­kul­man­sa lau­la­ja­täh­den elä­mäs­tä, mut­ta mitä oikeas­ti tapah­tui kulis­sien taka­na? Kuka tie­si, mil­lais­ta oli Kari Tapion ja hänen vai­mon­sa Pian arki? Mitä oli­vat ne salai­suu­det, jois­ta ei puhut­tu? Näi­hin kaik­kiin kysy­myk­siin saa­daan vas­taus lau­lu­näy­tel­mäs­sä. Kari Tapio 15 kesää avaa ovia sin­ne, min­ne ei aikai­sem­min pääs­tet­ty ketään. Esi­tys vie kat­so­jan kulis­sien taak­se, Kari Tapion kotiin ja arki­päi­vään, jois­sa värik­käät tapah­tu­mat seu­raa­vat toi­si­aan. Näy­tös tar­joi­lee ainut­ker­tai­sen aika­mat­kan maam­me kevyen musii­kin his­to­ri­aan, jon­ka kes­kiös­sä on Kari Tapion ja Pian jul­ki­suu­des­sa­kin tii­viis­ti seu­rat­tu 46 vuot­ta kes­tä­nyt rak­kaus­ta­ri­na.

Kari Tapio­ta näyt­te­lee lau­lu­näy­tel­män käsi­kir­joit­ta­ja, viih­teen moni­toi­mi­mies Juse Venä­läi­nen ja Pia-vai­mon roo­lis­sa näh­dään tan­go­ku­nin­ga­tar Mari­ta Taa­vit­sai­nen. Kari Tapion uran aika­lais­ten, tun­net­tu­jen esiin­ty­jien, saap­pais­sa aste­le­vat tan­go­ku­nin­ga­tar Tii­na Räsä­nen sekä kier­tu­eel­la mies­lau­la­jan roo­lia puo­lik­si esit­tä­vät Mark­ku Uhlbäck ja Dimit­ri Keis­kiOnnen­täh­ti-orkes­te­ri säes­tää kier­tu­eel­la Kari Tapion tun­ne­tuk­si teke­miä lau­lu­ja. Työ­tii­mis­sä hää­rii tii­viis­ti myös Kari Tapion poi­ka Joo­na Jal­ka­nen, jon­ka läs­nä­olo tuo teke­mi­seen vii­mei­sen silauk­sen.

Lai­naus tee­ma­ly­rii­kas­ta
“15 kesää mä salaa rakas­tin,
mut tun­tei­ta­ni käsit­te­li hän kuin pakas­tin.
Mä kun mel­kein raken­ta­maan aloin lem­men­pe­sää!”

Kari Tapio (oikeal­ta nimel­tään Kari Tapa­ni Jal­ka­nen) 22.11.1945 Suo­nen­jo­ki - 7.12.2010 Espoo
Liput ennak­koon: 32€/29€
Por­til­ta: 35€/32€

PARI SUHDETTA

*Musii­kin täy­tei­nen kome­dia pari­suh­tei­den kimu­ran­teis­ta kou­ke­rois­ta*

Kak­si kat­ke­raa paris­kun­taa, pal­ve­lu­tah­toi­nen tera­peut­ti ja vähä­pu­hei­nen tei­ni ajau­tu­vat tör­mäys­kurs­sil­le pik­ku­kau­pun­gis­sa, jos­sa kaik­ki haluai­si­vat olla jos­sain muu­al­la. Avio­liit­to-ongel­mat nouse­vat pin­taan, kun paris­kun­nat etsi­vät piris­tys­tä ja pot­kua omiin suh­tei­siin­sa mm. musiik­ki­te­ra­pian avul­la.

Löy­tyy­kö lopul­ta yhtei­nen sävel? Osuu­ko Amo­rin­kaa­res­ta läh­te­nyt nuo­li maa­liin­sa? Se sel­vi­ää kesäl­lä 2019!

Esi­tyk­ses­sä muka­na suo­men etu­ri­vin näyt­te­li­jöi­tä ja lau­la­jia. Musiik­ki­na kuul­laan suo­ma­lai­sia tun­net­tu­ja pop-rock-ja iskel­mä­lau­lu­ja, joi­den tah­dis­sa saa, ja pitää­kin lau­laa! 🙂 Tämä esi­tys tem­pai­see mukaan takuu var­mas­ti!

Teki­jät:

Laval­la näh­dään: Nina Tapio, Vil­le Pusa, Sani, Jan­ne Vir­ta­nen, Jani Kar­vi­nen ja Vie­no Vir­ta­nen.
Muka­na myös Pasi Oja­lan luot­saa­ma livebän­di.
Käsi­kir­joi­tus: Jan­ne Vir­ta­nen, Vil­le Pusa, Pasi Oja­la
Ohjaus: Jan­ne Vir­ta­nen

Esi­tyk­sen kes­to noin 2h, sisäl­tää välia­jan.
Tuo­tan­to: Otus-tuo­tan­to Oy

Näy­tök­set:

Ke 17.7 Maa­il­man ensi-ilta klo 19
To 18.7 klo 19
La 20.7 klo 14
Su 21.7 klo 14
Ke 24.7 klo 19
To 25.7 klo 19
Pe 26.7 klo 19
La 27.7 klo 14
Su 28.7 klo 14
To 1.8 klo 19
Pe 2.8 klo 19
La 3.8 klo 14
Su 4.8 klo 14
To 8.8 klo 19
Pe 9.8 klo 19
La 10.8 klo 14
Su 11.8 klo 14
Su 18.8 klo 14 ja 19

Liput:

info@lappajarvenkesateatteri.fi - 050 3508 351

Lip­pu­ja myyn­nis­sä myös esi­tys­päi­vi­nä teat­te­ril­la 2 tun­tia ennen esi­tys­tä

Lip­pu­hin­nat:

Perus­lip­pu - 32 € ( Por­til­ta 35€ )
Elä­ke­läis­lip­pu - 29 € ( Por­til­ta 32€ )
Opis­ke­li­ja­lip­pu - 29€ ( Por­til­ta 32€ )
Ryh­mä­lip­pu - 29 € (min. 20 hlö.) Kul­jet­ta­ja ja ryh­män­joh­ta­ja ilmai­sek­si

Kysy yri­tys­pa­ket­te­ja lipun­myyn­nis­täm­me !

Ryh­mil­le väliai­ka tar­joi­lut ennak­koon!

Kysy ruo­ka­pa­ket­te­ja lipun­myyn­nis­tä 🙂

Yhteys­tie­dot:

Lap­pa­jär­ven kesä­teat­te­ri

Lap­pa­jär­ven huvi­kes­kus
Itä­ky­län­tie 97
62600 Lap­pa­jär­vi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

https://www.lappajarvenkesateatteri.fi/