Seinäjoki, Törnävän Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

TOOTSIE - Lyömätön lyyli

tootsie - Törnävän kesäteatteri 2024

Sei­nä­joen kau­pun­gin­teat­te­ri | Pro­mo­ku­va: Johan­na Tir­ro­nen ja Emi­lia Boulevard

Liput

Perus­lip­pu 39 €
Opis­ke­li­ja / lap­si 32 €
Ovel­ta 43 €
Ovel­ta opis­ke­li­ja­lip­pu 37 €

Broadwayn – ja Törnävän kesäteatterin – hauskin uusi musikaali!

Musi­kaa­li­ko­me­dia näyt­te­li­jäs­tä, joka on val­mis liki äärim­mäi­siin tekoi­hin saa­vut­taak­seen menes­tys­tä urallaan.

New Yor­kin teat­te­ri­maa­il­maan sijoit­tu­vas­sa musi­kaa­lis­sa seik­kai­lee tai­ta­va­na mut­ta suu­laa­na tun­net­tu näyt­te­li­jä, joka ei tah­do saa­da roo­li­töi­tä. Val­mis­tau­tues­saan vie­lä yhden huip­pu­roo­lin koe­lau­luun Mic­hael Dor­sey päät­tää pis­tää kaik­ki tai­ton­sa likoon ja naa­mioi­tuu Dorot­hy Mic­haels -nimi­sek­si nais­näyt­te­li­jäk­si. Dorot­hy saa roo­lin ja koho­aa kat­so­jat hur­maa­vak­si, teat­te­ri­tai­vaan säke­nöi­väk­si täh­dek­si. Samal­la Mic­hae­lil­le avau­tuu täy­sin uusi näkö­kul­ma maailmanmenoon.

Menes­tys mais­tuu, mut­ta tem­poil­tu­aan Dorot­hy-hah­mon­sa ja oman itsen­sä välil­lä jou­tuu Mic­hael lopul­ta valit­se­maan kum­pi uhra­ta, makoi­sa täh­teys vai löy­ty­nyt rakkaus?

Jouk­ko­hur­maa­jak­si­kin kut­su­tus­sa Toot­sie, lyö­mä­tön lyy­li –musi­kaa­lis­sa on klas­si­sen kome­dian piir­teet: pulaan jou­tu­va pää­hen­ki­lö kik­kai­lee itsen­sä aina vaan syvem­mäl­le oman juo­nen syö­ve­rei­hin! Hil­lit­tö­mät muut hah­mot ja huu­mo­rin­täy­tei­set lau­lu­nu­me­rot säes­tä­vät vauh­di­kas­ta menoa.

Romant­ti­sen kome­dian Tör­nä­vän kesä­teat­te­riin ohjaa kome­dia­tai­tu­ri ja ylei­sön rakas­ta­ma Sei­nä­joen kau­pun­gin­teat­te­rin näyt­te­li­jä Jani Johans­son.

Mic­hael/­Do­rot­hy-pää­roo­lis­sa näh­dään Ant­ti Lang. Muis­sa roo­leis­sa esiin­ty­vät Tör­nä­vän kesä­teat­te­rin ylei­sö­suo­sik­kei­hin lukeu­tu­vat Lau­ri Keto­nen ja Hen­rik Ham­mar­berg sekä uusi­na kas­voi­na Satu Sil­vo, Rei­dar Palmgren, Mai­ja Lang, Mai­ja Sil­jan­der, Väi­nö Rii­hi­mä­ki, Anna Puk­ki­la, Ven­de­la Nylund ja Lau­ra Eriks­son. Musi­kaa­lin on suo­men­ta­nut Mik­ko Koivusalo.