Oulu, ASEMA - kollektiivi

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

ELÄINTILA - eläinten vallankumous 

ASEMA - kollektiivi 2024 - 2
Liput

Liput 28 € / 25 €

Lisäk­si pai­kan pääl­lä saa­ta­vil­la rajal­li­nen mää­rä “Mak­sa mitä haluat” -lippuja.

Lisä­tie­dot, tie­dus­te­lut ja ryh­mät (10+ hlö):
elaintila@gmail.com

Kesäteatteri Oulun Hupisaarilla!

Kun elä­mä ei ole­kaan tasa-arvois­ta kai­kil­le, niin on nous­ta­va bar­ri­ka­deil­le! Kenen unel­mat, rak­kaus, saa­ti­ka elä­mä, on tur­vas­sa täs­sä gro­tes­kis­sa kesähurjastelussa?

Kuu­ma kesä­päi­vä Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nas­sa ja Peh­ko­sen maa­ti­lal­la eläi­met tajua­vat raa­ta­van­sa aivan tur­haan ja tur­han täh­den ihmis­ten ilok­si. Eläi­met eivät jak­sa enää, kun hei­dän lap­sen­sa teu­ras­te­taan ihmis­ten ruu­ak­si, mai­to ei todel­la­kaan pää­dy vasi­koil­le ravin­nok­si ja muu­ten­kin kaik­ki on päin per­set­tä. Val­lan on vaih­dut­ta­va ja tois­la­jis­ten on syös­tä­vä ihmi­nen val­las­ta! Kes­kel­le val­lan­ku­mouk­sen kuk­kein­ta kevät­tä jou­tuu Peh­ko­sen isän­tä sekä hänen uskol­li­nen Otton­sa, tilan koi­ra. Joo­nak­sen ja Oton oras­ta­va rak­kaus jou­tuu koe­tuk­sel­le, kun maa­ti­lal­la val­ta vaih­tuu ja siat ovat joh­dos­sa. Miten Joo­nak­sen ja Oton käy? Voi­ko hei­dän rak­kau­ten­sa ylit­tää lajien rajat? Entä toteu­tuu­ko tasa-arvo siko­jen luo­mas­sa uudes­sa, ihan­teel­li­ses­sa yhteis­kun­nas­sa? Onko demo­kra­tia mah­dol­lis­ta tois­la­jis­ten ehdoil­la? Pelas­ta­vat­ko tois­la­ji­set maailman?

ELÄIN­TI­LA - esi­tys on vil­pi­tön, vim­mai­nen ja gro­tes­ki esi­tys, jon­ka syvem­mäl­lä tasol­la on puo­lus­tus­pu­he tois­la­ji­sil­le. Kesä­teat­te­ri­hen­keä pel­kää­mä­tön esi­tys ottaa kan­taa val­loil­laan ole­vaan sor­ta­vaan eläin­po­li­tiik­kaan sekä val­lan ehtoi­hin ja vää­ris­ty­miin. ELÄIN­TI­LA kom­men­toi kriit­ti­ses­ti ja suo­ra­vii­vai­ses­ti Geor­ge Orwel­lin Eläin­ten val­lan­ku­mous (1945) - teok­sen tapaan täl­lä het­kel­lä val­lit­se­vaa pola­ri­soi­tu­nut­ta, empa­tia­ton­ta sekä ant­ro­po­sent­ris­ta yhteis­kun­ta­ra­ken­net­tam­me. ELÄIN­TI­LA ikä­vöi val­lan­ku­mous­ta tapah­tu­vak­si ajas­sam­me sekä solut­tau­tuu Ouluun, mis­sä kult­tuu­ri­po­liit­ti­nen kes­kus­te­lu käy kuu­ma­na. Mitä jos koh­tai­sim­me uuden ja tun­te­mat­to­man ilol­la ja empa­tial­la, emme­kä vihal­la ja tuholla?

ENSI-ILTA - 28.6. klo 19
Muut esi­tyk­set:
Ennak­ko - 27.6. klo 19
29.6. klo 13 ja 19
30.6. klo 13 ja 19
2.7. klo 19
3.7. klo 19
4.7. klo 19
5.7. klo 18 ja yönäy­tös klo 22

TYÖ­RYH­MÄ

Roo­leis­sa: Yous­sef Asad Alk­ha­tib, Tal­vik­ki Eero­la, Eeva Kai­ho­la, Eetu Kän­kä­nen, Sami Lalou, Anna-Lee­na Jär­vi, Car­los Orjue­la, Asta Sve­holm sekä Eliel Ala­sal­mi, Kii­ra Kar­vo­nen, Ilo­na Kent­tä­lä, Roo­sa Ohto­nen, Emi­lia Vaa­li, Niko Vii­ta­la
Käsi­kir­joi­tus: Asta Sve­holm
Ohjaus: Emma Mat­ti­la
Lavas­tus- , tar­peis­to ja pukusuun­nit­te­lu: Mai­ja Kir­sik­ka Lit­ma­nen
Ääni­suun­nit­te­lu: Ante­ro Kemp­pi
Maa­la­ri­mes­ta­ri: Eli­sa Koi­vu­pu­ro
Lavas­te­ra­ken­nus: Har­ri Homa­nen ja Johan­nes Puo­ti­nie­mi
Lavas­tus- ja tar­peis­toas­sis­tent­ti: Vee­ra Sauk­ko­nen
Tuo­tan­to: Asta Sve­holm, Asko Halo­nen ja Han­na Leh­mus­saa­ri
Mark­ki­noin­ti: Anna Lak­so
Toteu­tus: ASE­MA - kollektiivi

Esi­tys­tä tukee Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­to, Tea­ters­tif­tel­sen Vivicas Vän­ner sekä Oulun Valis­tus­ta­lo
Yhteis­työs­sä Oulun teat­te­ri, Ani­ma­lia, Hupi­saar­ten Kesä­teat­te­ri, Oulun kau­pun­ki, Kah­vi­la Kiik­ku, Jus­si Huk­ka­nen ja Han­na Kukko

ASE­MA - KOL­LEK­TII­VI koos­tuu vas­ta­val­mis­tu­neis­ta ja mais­te­ri­vai­heen Tai­dey­li­opis­ton teat­te­ri­kor­kea­kou­lu­lai­sis­ta ja Tam­pe­reen Yli­opis­ton Näty­läi­sis­tä, oulu­lai­sis­ta esit­tä­vien tai­tei­den ammat­ti­lai­sis­ta sekä OSY­Kin opis­ke­li­jois­ta. Kol­lek­tii­vin jäse­net toi­mi­vat aktii­vi­ses­ti niin tai­teen vapaal­la ken­täl­lä kuin myös teatteri-instituutioissa.

Työ­ryh­män kaik­kia teki­jöi­tä yhdis­tää halu vah­vis­taa teat­te­ri­tai­teen ase­maa maa­kun­nis­sa teat­te­ri­lai­tos­ten ulko­puo­lel­la. Haluam­me tuo­da esit­tä­vien tai­tei­den uuden suku­pol­ven äänen Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja luo­da uut­ta kesäteatteriperinnettä.

Ins­ta­gram: @ase­ma­kol­lek­tii­vi

SAA­PU­MI­NEN

Hupi­saar­ten teat­te­ri on 300-paik­kai­nen, täy­sin katet­tu ja estee­tön ulkoil­ma­teat­te­ri Oulun Aino­lan puis­tos­sa, kes­kus­tan tun­tu­mas­sa. Ylei­söä suo­si­tel­laan saa­pu­maan alu­eel­le kävel­len, pol­ku­pyö­räl­lä tai bus­sil­la, sil­lä teat­te­ril­la ei ole parkkipaikkoja.

Hupi­saar­ten kesä­teat­te­ri sijait­see käve­ly­mat­kan pääs­sä Oulun kes­kus­tas­ta. Rau­ta­tie­a­se­mal­le ja lin­ja-autoa­se­mal­le on mat­kaa vain noin kilo­met­ri. Pai­kal­li­set bus­sit lii­ken­nöi­vät lähialueella.

Hupi­saar­ten kesä­teat­te­rin käyn­tio­soi­te on Hupi­saar­ten­pol­ku 13, 90130 Oulu.

Lähim­mät park­ki­pai­kat sijait­se­vat Oulun tai­de­museon ja Tie­to­maan lähei­syy­des­sä sekä hotel­li Lasa­re­tin park­kia­lu­eel­la on park­ki­ti­laa. Lisä­ti­laa löy­tyy kii­rei­si­nä ajan­koh­ti­na lähis­töl­tä mm. auto­park­ki Autoheikistä.

ESTEET­TÖ­MYYS

Lähim­mät LE-auto­pai­kat sijait­se­vat Oulun tai­de­museon lähei­syy­des­sä, noin 100 met­rin pääs­sä kesä­teat­te­ril­ta. Autol­la lähem­mäs saa­pu­mi­ses­ta, ota yhteyt­tä (elaintila@gmail.com). Pysä­köin­ti teat­te­rin välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä ei ole sal­lit­tu, mut­ta tuo­mi­nen ja hake­mi­nen on yleen­sä jär­jes­tet­tä­vis­sä jalan­kul­ku­väy­liä pit­kin jalan­kul­ku­lii­ken­net­tä kun­nioit­taen ja varo­vai­suut­ta noudattaen.

Hupi­saar­ten kesä­teat­te­rin kat­so­moon voi­daan sijoit­taa rajoi­tet­tu mää­rä pyö­rä­tuo­le­ja. Varaa paik­ka pyö­rä­tuo­lil­le etu­kä­teen lip­pua ostaes­sa. Pyö­rä­tuo­lit sijoi­te­taan 1. rivin eteen. Avus­ta­jat pää­se­vät esi­tyk­seen samal­la lipul­la. Jos käy­tät pyö­rä­tuo­lia olet­han yhtey­des­sä: elaintila@gmail.com.

Teat­te­ril­la on estee­tön wc.

Kysy­myk­siä? Ota yhteyt­tä: elaintila@gmail.com